VOORWOORD

Centrale Commissie voor de Rijnvaart

De CCR heeft het genoegen het verslag over de Europese Marktobservatie van de Europese binnenvaart 2018 te kunnen presenteren, dat ook deze keer weer tot stand is gekomen in het kader van de nauwe, jarenlange samenwerking met de Europese Commissie. De publicatie van dit verslag valt samen met een zeer bijzonder jaar voor de CCR waarin het 150-jarig bestaan van de Akte van Mannheim wordt gevierd en wordt stilgestaan bij het beginsel van de scheepvaartvrijheid op de Rijn. Alle lezers van het rapport zullen zelf kunnen vaststellen dat dit beginsel de binnenvaartmarkt vandaag de dag nog steeds ten goede komt. 2018 is ook het jaar waarin de aftrap gegeven is voor de belangrijke onderhandelingen over het volgende meerjarig financieel kader van de Europese Unie voor de periode 2021-2027. In het MFK zal onder andere worden vastgelegd hoeveel financiële middelen in de komende zeven jaar in de begroting van de Unie voor de vervoerssector, met inbegrip van de binnenvaart en de binnenvaartinfrastructuur, ter beschikking zullen staan. Zoals Commissaris Bulc terecht in het vorige het rapport benadrukte, beschikt de “binnenvaart over een zéér groot potentieel dat wij moeten benutten om ons vervoersstelsel efficiënter, veerkrachtiger en duurzamer te maken”. Als men invulling aan deze bijzondere rol van de binnenvaart wil geven, zou dit weerspiegeld moeten worden in een dienovereenkomstig ambitieus EU-budget.

 

Het nieuwe marktobservatieverslag zet de belangrijkste resultaten van 2017 op een rijtje, bevat uitgebreide statistieken en beschrijft voor diverse aspecten van de binnenvaart, zoals de vervoersvraag, de evolutie van de vloot, binnenvaartvervoersondernemingen en riviercruises, hoe de markt zich ontwikkeld heeft.

 

Dit verslag voor 2018 bevat bovendien een aantal nieuwe onderwerpen waarbij tevens een blik op de toekomst geworpen wordt. Er wordt ingegaan op marktniches die groeikansen voor het binnenvaartvervoer bieden, zoals stedelijke logistiek en biomassa, die naar verwachting in de toekomst groei zullen tonen tegen de achtergrond van belangrijke tendensen zoals de voortschrijdende urbanisatie en vergroening van de energiesector. Deze studies vormen een essentieel onderdeel van dit rapport omdat zij voor de binnenvaart positieve berichten bevatten voor mogelijke groei, vooruitgang en te verwachten veranderingen.

 

Het CCR-secretariaat streeft onverminderd naar een verbetering van de kwaliteit van de jaarlijkse marktobservatieverslagen. Er wordt met name geprobeerd de statistische bronnen steeds verder uit te breiden en meer onderwerpen te behandelen zodat de Europese dimensie wordt versterkt en de attractiviteit van de verslagen wordt verhoogd.

 

Net als in de vorige jaren is het CCR-secretariaat dank verschuldigd aan de Europese Commissie, Eurostat en alle nationale bureaus voor de statistiek, alsmede aan de Moezel-, Donau en Savacommissie voor hun waardevolle en belangrijke bijdragen aan het verslag. Ik wil dit jaar vooral de nadruk leggen op de uitstekende samenwerking met de Donaucommissie, die een belangrijke bijdrage leverde op het gebied van de binnenvaart in Midden- en Oost-Europa. Het CCR-secretariaat wil ook de EBU en ESO, de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bedanken, voor hun goede adviezen en ondersteuning. Het secretariaat is ervan overtuigd dat de binnenvaart verder kan en zal groeien en ook op lange termijn zal blijven profiteren van dit partnerschap met bedrijfsleven, riviercommissies en Europese Commissie.

 

Ik hoop dan ook zeer dat u het verslag interessant zult vinden en wellicht biedt het zelfs stof tot nadenken!

 

Bruno Georges
Secretaris-Generaal van de CCR

Europese Commissie

Beste lezers,

 

Ik wil de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) bij dezen van harte gelukwensen met het marktobservatierapport van dit jaar, dat – zoals altijd – een bron van onschatbare waarde is en eenmalig in zijn soort als het gaat om informatie over de ontwikkeling van de binnenvaartsector in Europa. De editie van dit jaar bevestigt een aantal van de trends die de afgelopen jaren werden waargenomen en werden voorspeld, zoals de toename van het containervervoer, de groei op de markt voor riviercruises en het potentieel van de binnenvaarthavens om zich geleidelijk aan te ontwikkelen tot belangrijke economische clusters.

 

Ik ben ook zeer blij dat de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen, van EU tot en met CCR-deskundigen, internationale organisaties en stakeholders van het bedrijfsleven, in 2018 nog verder kon worden uitgebreid. Met name CESNI, het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart, heeft zijn volle kruissnelheid bereikt als het gaat om het up to date houden van de Europese binnenvaartstandaarden. In het jaar 2018, waarin zowel de CCR als de Donaucommissie belangrijke jubilea vieren, is het belangrijk te wijzen op het belang van één enkel orgaan dat deskundigen uit de diverse Europese stroomgebieden bijeenbrengt.

 

Binnen de context van een algemene groei van de vervoersvraag in de komende jaren speelt de binnenvaart een belangrijke rol. De binnenvaart kan ertoe bijdragen de zwaarwegende kosten van de transportactiviteiten voor de samenleving, zoals vervuiling en verkeersopstoppingen, op te vangen, omdat de binnenvaart nu eenmaal de meest milieuvriendelijke vervoersdrager is. Daarom blijft de binnenvaart een pijler binnen het vervoersbeleid van de EU en een prioriteit als het gaat om de financiering van infrastructuur, met name door middel van het CEF (Connecting Europe Facility).

 

Dat neemt niet weg dat ook de binnenvaart geconfronteerd wordt met verschillende uitdagingen. In de komende jaren zal hard aan de weg getimmerd moeten worden om ook deze sector te moderniseren. De binnenvaart moet beter geïntegreerd worden in de vervoerketens van andere vervoersdragers, zodat zij een groter aandeel in de algemene groei van de vervoerssector voor haar rekening kan nemen.

 

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen die de huidige samenleving en ons leven onomkeerbaar zal veranderen is de digitalisering. Voor de binnenvaart kan digitalisering een cruciaal aspect gaan vormen voor een verdere verbetering van de diensten en sterkere integratie in de logistieke ketens. DG MOVE heeft een debat gelanceerd om een Digital Inland Navigation Area (DINA) tot stand te brengen en zal alles in het werk stellen om de ontwikkeling van digitale instrumenten voor de binnenvaart te blijven steunen.

 

Ik wil het CCR-secretariaat nogmaals heel hartelijk bedanken voor de inzet en verheug mij op de voortzetting van onze uitstekende samenwerking om de nieuwe en spannende uitdagingen die in het verschiet liggen, aan te gaan.

 

 

Henrik Hololei
Director-General of DG MOVE

Een project medegefinancierd doorEuropese Commissie

Terug naar boven