• Het jaar 2021 werd gekenmerkt door een robuust herstel dat samenhangt met het feit dat in verschillende goederensegmenten in de binnenvaart weer overslag- en vervoersniveaus van voor de pandemie werden bereikt of zelfs overschreden. Onder invloed van het economische herstel was in de tweede helft van het jaar een reeds oplopende tendens van de grondstofprijzen te zien. De handel in industriële componenten werd echter ook verstoord als gevolg van de snel stijgende vraag.
 • Het economisch herstel was met name goed zichtbaar in het binnenvaartvrachtvervoer, waar in 2021 in vergelijking met 2020 in vrijwel alle marktsegmenten van deze sector groei kon worden waargenomen. Het vrachtvervoer over de traditionele Rijn steeg met 5,4%, hoewel het nog steeds 3,2% onder het niveau van 2019 lag. Ook de vervoersprestatie steeg in 2021 met 4,5% in vergelijking met 2020, maar blijft daarbij nog steeds achter bij de waarde van voor de coronacrisis.
 • De grotere staalproductie en de hoge gasprijzen jagen de vraag naar kolen op en in het kielzog daarvan is er meer vervoer van kolen over de Rijn, dat in 2021 met 28,5% toenam. De sterke toename van het kolenvervoer over de Rijn ging hand in hand met een toename van het kolenvervoer over zee. De haven van Amsterdam is een goed voorbeeld voor deze trend, waar de overslag van over zee aangevoerde kolen in 2021 met 41% steeg. Dankzij het herstel in de staalproductie is voor ijzerertsen en metalen de situatie vergelijkbaar met een consistente groei van respectievelijk 15,7% en 11,2%. Andere vrachtsegmenten, namelijk containers, agribulk en voedingsmiddelen, zand, stenen en grind, alsook aardolieproducten en chemische producten zijn min of meer op hetzelfde peil gebleven.
 • De economische opleving die in 2021 werd waargenomen, is goed af te lezen in de tendensen voor de overslag van goederen in de belangrijkste Europese zeehavens. Terwijl in de haven van Hamburg het binnenvaartvervoer sterk daalde (-16%), kon in de belangrijkste Europese zeehavens juist een toename het vervoer van goederen worden vastgesteld (+6% voor de haven van Rotterdam, +9,7% voor de haven van Constanƫa, +9% voor de North Sea Port, +7,5% voor de haven van Antwerpen).
 • Alles bij elkaar gezien hebben ook de waterstanden het herstel in het vrachtvervoer een handje geholpen. Op de Rijn waren er in 2021 slechts weinig dagen waar het waterpeil kritisch werd. Een voorbeeld is de peilschaal bij Kaub aan de Middenrijn, waar het waterpeil in 2021 slechts tien dagen onder het kritische laagwaterniveau (Overeengekomen Lage Rivierstand) lag, terwijl dit in het ‘laagwaterjaar’ 2018 107 dagen waren. Als men de waterstandsgegevens voor de Donau analyseert, ziet men daarentegen een aantal laagwaterdagen in 2021 dat iets hoger ligt, ook als men de gehele periode van 2015 tot 2021 bekijkt.
 • Hoewel de waterstanden over het algemeen vrij gunstig waren, vielen de vaaromstandigheden aan het einde van het jaar (KW4 2021) slechter uit. De lagere waterstanden leidden in het vierde kwartaal van 2021 tot hogere transport- of vrachtprijzen, met name voor droge lading die op de spotmarkt werd aangeboden. De vrachtprijzen voor vloeibare lading vielen de afgelopen twee jaar wat zwakker uit, waarbij alleen in het vierde kwartaal van 2021 het plaatje er anders uitzag als gevolg van de lage waterstanden. De redenen hiervoor hangen samen met de lagere vraag naar vervoer van vloeibare goederen als gevolg van de Covid-19-pandemie.
 • Voor het vrachtvervoer wijzen de vooruitzichten in het algemeen op herstel in 2022-2024. Echter, de neerwaartse risico’s waarmee deze vooruitzichten zijn omgeven, zijn aanzienlijk gezien de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de economie. Het gaat voornamelijk om prijsstijgingen van grondstoffen en verstoringen in de bevoorrading.
 • Het vervoer van graan zal ongetwijfeld gevolgen ondervinden van de oorlog in Oekraïne, aangezien dit conflict nu al tot ernstige knelpunten heeft geleid in de uitvoer van graan uit de regio rond de Zwarte Zee naar talrijke graanconsumerende markten. De consequentie daarvan is dat andere graanexporterende regio’s belangrijker worden. Verwacht wordt dat de graanproducerende regio’s in Frankrijk en het binnenvaartvervoer naar het achterland over de Franse waterwegen zullen profiteren van deze situatie. De zee-rivierhaven van Rouen is een belangrijke exporthub voor graan en binnenvaartschepen vervoeren het graan vanuit het achterland naar deze haven. Hier kan een opleving worden verwacht van de handelsstromen tussen de haven van Rouen naar landen in Noord-Afrika, waar het binnenvaartvervoer van graan in Noord-Frankrijk dan ook van zal kunnen profiteren. Veel landen in Noord-Afrika zijn grote importeurs van graan en moeten de levering van graan zekerstellen.
 • In 2021 is het aantal in Europa geregistreerde schepen in de Rijnoeverstaten gestegen tot meer dan 10.000 schepen. In de Donaulanden zijn dit er 3500, in de overige Europese landen 2300. In 2021 werden er minder nieuwe drogeladingschepen gebouwd, het aantal van 26 schepen in 2020 daalde met acht eenheden naar 18 in 2021. Aan de andere kant werden er vier nieuwe tankschepen meer gebouwd: 40 in 2019, 54 in 2020 en 58 in 2021. De meerderheid van deze nieuwe schepen zijn te vinden in de capaciteitscategorieën van 3.000-4.000 ton en 2.000-3.000 ton.
 • De werkgelegenheid in het vracht- en passagiersvervoer in de Europese binnenvaartsector toont een belangrijke verandering in het patroon van 2019 tot 2020. De pandemie had met name voor het passagiersvervoer ernstige consequenties. Voor dit segment wordt een stijgende trend gemeld van 17.895 werknemers in 2010 naar 23.100 in 2019, terwijl de werkgelegenheid in 2020 enigszins daalde naar 21.023 tewerkgestelde personen. Het aantal personen dat werkzaam is in het vrachtvervoer ligt met 23.170 net iets hoger dan in de passagiersvaart.
 • De maatregelen die werden getroffen vanwege de Covid-19-pandemie hebben het passagiersvervoer in 2020 en 2021 zwaar getroffen. Hoewel vastgesteld kan worden dat de cruiseschepen in 2021 hun activiteiten dankzij de versoepeling van de maatregelen weer konden hervatten, ligt het aantal riviercruisereizen op de Rijn nog steeds 55% onder het niveau van voor de pandemie in 2019.
 • Het aantal cruiseschepen dat de sluis bij Iffezheim aan de Rijn passeerde, nam toe van 534 in 2020 tot 1.315 in 2021, hoewel dit cijfer nog ver achterblijft bij de 2.929 schepen die in 2019 bij deze sluis geteld werden. Voor de Donau en Moezel zijn de tendensen vergelijkbaar. Voor de Donau aan de Duits-Oostenrijkse grens steeg het aantal cruiseschepen dat de grens passeerde van 324 naar 1.255, maar ook dit cijfer is aanzienlijk lager dan de 3.668 schepen die in 2019 waargenomen werden. Voor de Moezel daalde het aantal van 1.536 naar 469 tussen 2019 en 2020, maar in 2021 werden er weer 1.000 passerende schepen geteld. Niet alleen bleef het aantal passerende schepen onder het niveau van voor de pandemie, ook de bezettingsgraad van de schepen bleef ver achter bij het niveau van 2019.
 • Ook al lijkt het inmiddels beter te gaan op de riviercruisemarkt, blijft de situatie voor de sector van het passagiersvervoer in 2022 gekenmerkt door veel onzekerheden die samenhangen met de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de gestegen prijzen voor grondstoffen zoals staal, die gaan meewegen als het gaat om de bouw van nieuwe schepen.
 • Veel landen hebben in het voorjaar van 2022 hun grenzen voor reizigers weer geopend en er worden ook weer nieuwe orders geplaatst voor de bouw van riviercruiseschepen. De oorlog in Oekraïne veroorzaakt echter een zekere verstoring op de Europese markt voor riviercruises. Op de eerste plaats valt te verwachten dat de Beneden-Donau veel minder aantrekkelijk zal worden gevonden vanwege het potentiële risico om in de buurt van het oorlogsgebied te komen. Ten tweede zou dit ook gevolgen kunnen hebben voor de vraag naar passagiersvervoer op andere Europese rivieren. Toeristen afkomstig uit de VS zullen namelijk de oorlog in Oekraïne als onderdeel van Europa in het algemeen zien. De oorlog heeft ook tot gevolg dat er veel minder personeel uit Oekraïne beschikbaar is om in het segment van de riviercruises te werken. Tot slot komt daar nog bij dat de gestegen brandstofprijzen de kosten van een cruise zullen verhogen, wat eveneens het toerisme zal beïnvloeden.

• Het vrachtvervoer over de Rijn speelt een belangrijke rol voor Zwitserland. Ongeveer 25% van alle aardolieproducten die Zwitserland invoert, wordt via de Rijn aangevoerd.
• Het passagiersvervoer over de Europese binnenwateren is een sector waar Zwitserland in Europa prominent vertegenwoordigd is. Dit wordt dan ook weerspiegeld in de hoge cijfers voor de werkgelegenheid en de omzet en het grote aantal Zwitserse riviercruise- en dagtochtschepen.

 

BINNENVAARTVRACHTVERVOER IN ZWITSERLAND


 

ONTWIKKELING VAN HET BINNENVAARTVERVOER IN DE SCHWEIZERISCHE RHEINHÄFEN IN BAZEL

 • In de Schweizerische Rheinhäfen vormen aardolieproducten het grootste goederensegment van het binnenvaartvervoer, met een gemiddeld aandeel van 45% gedurende de laatste tien jaar. Nagenoeg alle aardolieproducten die in Bazel worden overgeslagen, worden door Zwitserland geïmporteerd. Het inkomend vervoer was in 2021 goed voor een aandeel van 98,5%, in 2020 voor 99,0% en had in de jaren ervoor een vergelijkbaar hoog aandeel.
 •  

  AFBEELDING 1: JAARLIJKS BINNENVAARTVERVOER IN DE SCHWEIZERISCHE RHEINHÄFEN (IN 1000 TON)


  Bron: Schweizerische Rheinhäfen
   

 • Voor de invoer van ruwe olie en aardolieproducten leunt Zwitserland op meerdere vervoerswijzen. Het modale aandeel van de Rijn in de invoer van deze goederen bedroeg in 2020 24,6% en in de periode van 2011 tot 2020 23,4%. Pijpleidingen namen in 2020 met 36,7% het leeuwendeel voor hun rekening. De reden hiervoor is dat alle ruwe olie per pijpleiding wordt ingevoerd.
 •  

  AFBEELDING 2: INVOER VAN RUWE OLIE EN AARDOLIEPRODUCTEN IN ZWITSERLAND PER VERVOERSWIJZE (IN %)


  Bron: analyse van de CCR op basis van Avenergy Suisse
   

 • Door de aardolieproducten verder te differentiëren, kan men vaststellen dat de Rijn een groot aandeel in de modal split heeft voor de invoer van diesel en stookolie.
 •  

  AFBEELDING 3: MODALE AANDEEL VAN DE RIJN VOOR DE INVOER VAN RUWE OLIE EN AARDOLIEPRODUCTEN IN ZWITSERLAND PER TYPE GOEDEREN (IN %)*


  Bron: analyse van de CCR op basis van Avenergy Suisse
  * Het modale aandeel van de Rijn in alle vervoerswijzen (pijpleiding, spoor, over de Rijn, wegvervoer, luchtvervoer).

   

 • Van de diesel en stookolie die door Zwitserland wordt ingevoerd, komt naar verhouding ongeveer één op de twee ton het land binnen over de Rijn. Voor benzine is de verhouding een op de vier ton (vervoer over de Rijn/totale invoer). Voor het vervoer van ruwe olie en andere aardolieproducten is het aandeel van de Rijn in de modal split gering.
 • De haven van Bazel is ook een belangrijke plek voor het containerbinnenvaartvervoer. In 2019 piekte het containervervoer voor de eerste keer, toen de TEU-cijfers voor het containervervoer door de binnenvaart bij meer dan 120.000 TEU lagen. De Covid-crisis liet het containervervoer vrijwel ongemoeid en leidde slechts tot een daling van 5% (niveau in 2020 ten opzichte van het niveau in 2019). In 2021 herstelde het containervervoer zich en bereikte een nieuwe recordhoogte van 121.046 TEU (+9,8% vergeleken met 2020). De Schweizerische Rheinhäfen investeren momenteel in de verdere opbouw van de capaciteit voor de afhandeling van containers om in te kunnen spelen op de verwachte groei van TEU-volumes.
 •  

  AFBEELDING 4: CONTAINERVERVOER DOOR DE BINNENVAART IN DE SCHWEIZERISCHE RHEINHÄFEN (IN TEU)*


  Bron: analyse van de CCR aan de hand van gegevens van de Schweizerische Rheinhäfen
  * Opmerking: voor de periode 2014-2017 werden de cijfers gecorrigeerd om rekening te houden met de overslag van 20.000 TEU van vrachtwagens naar het spoor.

   

GEGEVENS OVER DE BINNENVAART IN ZWITSERLAND – JAARLIJKSE CIJFERSBronnen: analyse van de CCR aan de hand van gegevens van Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], [iww_go_qnave], kortetermijnindicatoren van de OESO, Donaucommissie (vlootgegevens)
 
Kanttekeningen bij dit overzicht:
‘Totaal aandeel in de EU’ betreft cijfers voor de EU met inbegrip van Zwitserland en Servië.
#) In tegenstelling tot de vervoersprestatie kan voor het vervoersvolume geen aandeel per land worden berekend.
Het aandeel in het totale vervoer is berekend als het aandeel van de binnenvaart binnen de totale vervoersprestatie (gemeten in TKM) van het goederenvervoer over land. Dit bestrijkt het goederenvervoer over land, met inbegrip van de binnenvaart, het spoor en wegvervoer. Voor de berekening van het wegvervoer wordt rekening gehouden met het ‘territorialiteitsbeginsel’, waarbij de gegevens voor het internationale wegvervoer worden herverdeeld over het grondgebied van de verschillende landen waar het vervoer daadwerkelijk plaatsvindt. Eurostat volgt deze principes bij het opstellen van de verschillende tijdreeksen [tran_hv_frmod].

• In de eerste zes maanden van 2021 waren de vaaromstandigheden min of meer normaal. In juli 2021 waren er overstromingen in het Rijnstroomgebied. In oktober en november 2021 hadden zowel de Rijn als de Donau te kampen met laag water.
• Als gevolg van de zeer sterke stijging van de olieprijzen zijn ook de brandstofprijzen gestegen. De vrachtprijzen stegen ook, maar de tankvaart bleef achter bij de trend in het drogelading- en containervervoer, die veel positiever uitviel.

 

 • Wat de havenactiviteiten betreft, duiden de maandelijkse gegevens over het binnenvaartvervoer in de grootste havens aan de Bovenrijn op een licht herstel, een trend die in de tweede helft van 2020 begon en zich in heel 2021 verder doorzette. Deze opwaartse trend werd echter in oktober en november 2021 tijdelijk onderbroken door extreem lage waterstanden.
 •  

  AFBEELDING 1: BINNENVAARTVERVOER IN DE BELANGRIJKSTE HAVENS AAN DE BOVENRIJN (IN MILJOEN TON)


  Bron: CCR-analyse op basis van gegevens van de havens
   

 • Wat de waterstanden betreft, toont afbeelding 2 een spreidingsdiagram met gegevens voor de beschikbare laaddiepte bij Kaub (x-as) alsook de vervoerde hoeveelheden goederen in miljoen ton die bij de sluis van Iffezheim (y-as) werden geregistreerd. De waarden voor de beschikbare diepte zijn berekend op basis van de waterstanden.2
 • Wanneer de beschikbare waterdiepte onder een bepaalde drempelwaarde zakt, worden de vaaromstandigheden een knelpunt voor het goederenvervoer. Voorbeelden hiervoor zijn de laagwaterperiodes in oktober en november 2018, maar ook de meer recente periode eind 2021 (zie linkerdeel van afbeelding 2). Voor de dieptes boven een bepaalde drempelwaarde laat het spreidingsdiagram geen verband zien, behalve voor het rechterdeel van het diagram waaruit blijkt dat hoge waterstanden doorgaans leiden tot een daling van het goederenvervoer.
 •  

  AFBEELDING 2: BESCHIKBARE DIEPTE VOOR DE SCHEEPVAART BIJ KAUB EN HOEVEELHEID GOEDEREN DIE DE SLUIS BIJ IFFEZHEIM OP DE BOVENRIJN PASSEERT (MAANDELIJKSE GEGEVENS M1/2004-M12/2021)


  Bron: berekening van de CCR op basis van gegevens van de Waterwegen- en scheepvaartbeheerder van de Duitse Bondsstaat (WSV), verstrekt door het Duitse federale bureau voor hydrologie (BfG)
   

 • Voor de Donau zijn er maandelijkse gegevens beschikbaar voor de sluis van Wildungsmauer bij Wenen (januari 2004 – november 2021). Deze sluis bevindt zich in het oosten van Oostenrijk waar het binnenvaartvrachtvervoer het grootst is. Als men naar het spreidingsdiagram kijkt, kan worden vastgesteld dat er een bepaald verband bestaat tussen de waterstanden en het goederenvervoer. Wanneer de beschikbare diepte klein is, nemen de vervoerde hoeveelheden zo te zien af.
 •  

  AFBEELDING 3: BESCHIKBARE DIEPTE BIJ WILDUNGSMAUER EN GOEDERENVERVOER OVER HET OOSTENRIJKSE GEDEELTE VAN DE DONAU (MAANDELIJKSE GEGEVENS M1/2004-M11/2021)


  Bron: CCR-analyse op basis van gegevens van viadonau en het federale bureau voor de statistiek van Oostenrijk
   

 • Voor de Donau werd het laatste kwartaal van 2021 gekenmerkt door zeer lage waterstanden en dus een geringere waterdiepte. Dit verklaart de forse daling in het vrachtvervoer (zie hoofdstuk 1). Ook de gegevens uit hoofdstuk 1 bevestigen dit.
 •  

VRACHTPRIJZEN IN HET RIJNSTROOMGEBIED3

 • Binnen het ARA-Rijngebied vertoonden de vrachtprijzen op de spotmarkt voor het vervoer van gasolie een stijgende lijn die al in het derde kwartaal van 2021 van start ging en in november 2021 zijn hoogtepunt bereikte. Dit is met name toe te schrijven aan de lage waterstanden in oktober en november 2021.
 •  

  AFBEELDING 4: ONTWIKKELING VAN DE VRACHTPRIJZEN VOOR HET VERVOER VAN GASOLIE VAN HET ARA-GEBIED NAAR BESTEMMINGEN LANGS DE RIJN (INDEX 2015 = 100)*


  Bron: berekening van de CCR aan de hand van PJK International
  * PJK verzamelt gegevens over de vrachtprijzen (in euro per ton) voor het vervoer van vloeibare goederen uit het ARA-gebied naar bestemmingen langs de Rijn. De CCR heeft op basis van deze data een index berekend, met 2015 als referentiejaar. Benedenrijn: Duisburg, Keulen. Bovenrijn: Karlsruhe, Bazel. Main: Frankfurt/M.

   

 • Het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland (CBS) verzamelt gegevens over de vrachtprijzen via een panel van Nederlandse binnenvaartondernemingen. Deze gegevens worden twee keer per kwartaal ingezameld en omvatten brandstof- en laagwatertoeslagen.
 •  

  AFBEELDING 5: ONTWIKKELING VAN DE VRACHTPRIJZEN PER KWARTAAL VOOR NEDERLANDSE BINNENVAARTONDERNEMINGEN PER MARKTSEGMENT (INDEX 2015 = 100, KWARTAALGEGEVENS)


  Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (Binnenvaartdiensten; prijsindex)
   

 • De vrachtprijzen voor het vervoer van droge lading toonden een stijgende trend die na het derde kwartaal van 2020 inzette. De vrachtprijzen voor het vervoer van containers laten sinds het tweede kwartaal van 2020 een positieve lijn zien. Voor vloeibare bulkgoederen bleven de vrachtprijzen op een laag niveau met een verdere daling in het derde kwartaal van 2021.
 • De vraag naar vervoer van vloeibare goederen nam toe in Nederland, maar niet in de buurlanden. Dit verklaart de situatie van de vrachtprijzen voor het vervoer van vloeibare lading voor de Nederlandse binnenvaartondernemingen, aangezien deze ook actief zijn in vaargebieden in andere landen.

 
 

ONTWIKKELING BRANDSTOFKOSTEN

 • De brandstofkosten zijn geanalyseerd aan de hand van de gasolie/dieselprijzen die gepubliceerd worden in het kader van het monitoringsysteem voor energieprijzen van het Belgische ministerie van Economische Zaken.4 Uit een vergelijking met de olieprijzen blijkt een zeer duidelijke correlatie die als basis dient voor een vooruitblik op de brandstofprijzen.
 • In de tweede helft van 2021 zette de stijgende lijn voor olieprijzen – en dus voor brandstofprijzen – zich voort. De olieprijzen bereikten in het vierde kwartaal van 2021 een niveau van 79,6 US dollar (ongeveer 69,8 euro bij een wisselkoers van USD/EUR van 1,17).
 •  

  AFBEELDING 6: GEMIDDELDE BRANDSTOFPRIJS VOLGENS HET BELGISCHE MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN PRIJS VAN BRENT RUWE OLIE, INCLUSIEF PROGNOSES*


  Bronnen: ITB en SPF Economie (brandstofprijs). US Energy Information Administration (olieprijs). Economische gegevens van de Federal Reserve (historische wisselkoers Amerikaanse dollar/euro). 1 vat (bbl) = 159 liter.
  * EIA = US Energy Information Administration. De prognose is gebaseerd op een nominale wisselkoers van 1,12 US-$ per euro voor heel 2022 en 2023. Deze ramingen houden geen rekening met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

   

 • In de laatste kortetermijnprognose van januari 2022 van de US Energy Information Administration (EIA) voorspelt deze instantie dat de prijzen voor Brent ruwe olie op de spotmarkt in 2022 gemiddeld 75 US dollar per vat zullen bedragen en rond de 67,5 US dollar per vat in 2023. Dit is gebaseerd op veronderstellingen over het verloop van de pandemie en het economisch herstel, alsook op de afspraken met de OPEC om de productieverlagingen tegen september 2022 geleidelijk in te trekken.56 Als gevolg van de politieke omstandigheden overschreden de olieprijzen begin maart 2022 de grens van 100 US dollar. Als de politieke conflicten in maart 2022 blijven voortduren, valt te verwachten dat de olie- en energieprijzen nog verder steil zullen blijven klimmen.
 • De brandstofprijzen voor de Europese binnenvaart worden zowel bepaald door de olieprijzen als de wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar en de euro. De flinke stijging van de Amerikaanse staatsschuld betekent dat er in 2022 weinig speelruimte zal zijn voor een waardestijging van de US-dollar ten opzichte van de euro.7 De waardevermindering van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar, die in mei 2021 begon met 1,22 en tegen december 2021 een niveau van 1,13 bereikte, had tot gevolg dat de brandstofprijzen in de Europese binnenvaart gestegen zijn.8
 • In het licht van deze factoren wordt verwacht dat de brandstofprijzen in de binnenvaart in 2022 een recordhoogte zullen bereiken en vervolgens in 2023 dalen.

• De vervoersprestatie op de binnenwateren in de EU is in de eerste helft van 2021 met 4,3% gestegen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Het herstel werd vooral positief beïnvloed door de drogeladingsector.
• Het passagiersvervoer begon pas in de tweede helft van 2021 op te krabbelen. Het aantal passagiers – en dus ook de benuttingsgraad van de cruiseschepen – is echter nog steeds vrij laag.

 

VERVOERSPRESTATIE VAN HET GOEDERENVERVOER IN EUROPA

  VERVOERSPRESTATIE VAN DE BINNENVAART OP HET NATIONALE GRONDGEBIED VAN ELK EUROPEES LAND – VERGELIJKING TUSSEN KW1+KW2 2020 EN KW1+KW2 2021 (IN MILJOEN TKM)*


  Bronnen: Eurostat [iww_go_qnave], OESO (Republiek Moldavië, Zwitserland, Oekraïne)
  * Voor het VK waren geen gegevens beschikbaar.

   

  AFBEELDING 1: VERVOERSPRESTATIE IN DE BINNENVAART IN EUROPA PER REGIO EN KWARTAAL (IN MILJOEN TKM)


  Bronnen: Eurostat [iww_go_qnave], OESO (Oekraïne), Destatis (Rijn en zijrivieren)
  * Donau = TKM in alle Donaustaten inclusief Oekraïne

   

 • In het derde kwartaal van 2020 begon het goederenvervoer door de binnenvaart in Europa eerste tekenen van herstel te vertonen en nam ook daarna gestaag toe, zoals blijkt uit afbeelding 1 waarin de vervoersprestatie wordt weergegeven. In het derde kwartaal van 2021 zwakte deze opwaartse trend enigszins af, hetgeen te wijten was aan de overstromingen in het Rijnstroomgebied. Na deze periode van hoogwater volgde een laagwaterperiode in KW4 2021.
 •  

VERVOER OVER DE RIJN EN DONAU PER GOEDERENSEGMENT

  AFBEELDINGEN 2 EN 3: VRACHTVERVOER STROOMOPWAARTS EN STROOMAFWAARTS OVER DE RIJN VOOR DE BELANGRIJKSTE GOEDERENSEGMENTEN (IN MILJOEN TON, VOOR KW1-KW3 VAN 2020 EN 2021)  Bron: analyse van de CCR op basis van Destatis
   

 • Het goederenvervoer over de traditionele Rijn bedroeg 126,4 miljoen ton in de eerste negen maanden van 2021, ten opzichte van 118,1 miljoen ton in dezelfde periode van het jaar ervoor. Dit komt neer op een stijging van 7,0%. Het vervoer van droge lading en het containervervoer kenden hogere volumes (respectievelijk +10,4% en +3,7%), terwijl vloeibare lading in ongeveer dezelfde hoeveelheden werd vervoerd. Het vervoer van steenkool profiteerde het hele jaar 2021 van de hoge gasprijzen. Door de bank genomen was voor droge lading de vraag naar vervoer in de tweede helft van 2021 vrij groot.
 • Voor de sluis bij Iffezheim op de Bovenrijn waren de gegevens al beschikbaar voor het hele jaar 2021. Deze cijfers wijzen ook op een toename in de eerste negen maanden (van 6,0%), maar laten een ’inzakking’ van het laatste deel zien als gevolg van de lage waterstanden in KW4 2021. Over het hele jaar 2021 genomen zijn de vrachtvolumes bij deze sluis vrijwel ongewijzigd gebleven, wat ook als een mogelijke indicatie kan worden beschouwd voor de hele traditionele Rijn voor 2021.
 •  

  AFBEELDINGEN 4 EN 5: VRACHTVERVOER STROOMOPWAARTS EN STROOMAFWAARTS OVER DE MIDDEN-DONAU VOOR DE BELANGRIJKSTE GOEDERENSEGMENTEN (IN MILJOEN TON, VOOR KW1-KW3 VAN 2020 EN 2021)*  Bron: Marktobservatierapport van de Donaucommissie
  * Gedetailleerde gegevens voor de goederensegmenten en kwartalen zijn enkel beschikbaar voor de Midden-Donau bij Mohács.

   

 • Op de Donau kon ook het vervoer van ijzererts profiteren van de stijging van de staalproductie. De toename in de eerste drie kwartalen van 2021 bedraagt 6,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Kijkt men echter naar de maandelijkse cijfers voor ijzererts, is te zien dat deze grondstof in augustus en september 2021 ongeveer 18 à 20% van zijn vervoersvolume heeft verloren, omdat toen de beschikbare waterdiepte voor duwstellen kleiner was.
 • De vraag naar vervoer van het landbouwsegment graan op de Donau vertoont over het algemeen een nogal wisselvallig verloop. Terwijl het vervoer van graan in 2020 dankzij de goede oogsten flink opklom, daalde dit vervoer weer in 2021. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen te noemen. De ontwikkeling op de Europese exportmarkt voor graan is de voornaamste reden. Een tweede reden is dat de hierboven vermelde laagwaterperiode begon.
 •  
   

PASSAGIERSVERVOER IN EUROPA

 • De Donau, alsook de Rijn en zijn zijrivieren de Moezel, Main, Neckar en Saar, behoren, samen met de Seine, Rhône en Douro, tot de belangrijke vaargebieden voor riviercruises in Europa. De Donau alleen al is goed voor ongeveer 40% van de Europese markt qua aantal cruisepassagiers (zonder de rivieren in Rusland en Oekraïne). Samen met de Rijn en de Moezel, Main, Neckar en Saar, laag dit aandeel in 2019 rond 80-85%.1
 • Een meetpunt voor statistieken over cruiseschepen op de Rijn is de sluis bij Iffezheim op de Bovenrijn.
 •  

  AFBEELDING 6: AANTAL RIVIERCRUISESCHEPEN DAT DE SLUIS BIJ IFFEZHEIM OP DE BOVENRIJN PASSEERT PER HALF JAAR


  Bron: Waterwegen- en scheepvaartbeheerder van de Duitse Bondsstaat
   

  AFBEELDING 7: AANTAL RIVIERCRUISESCHEPEN DAT DE SLUIS BIJ IFFEZHEIM OP DE BOVENRIJN PASSEERT PER MAAND


  Bron: Waterwegen- en scheepvaartbeheerder van de Duitse Bondsstaat
   

 • Bij de analyse van de maandelijkse en halfjaarlijkse cijfers voor 2020 en 2021 valt op dat het duidelijke herstel in de cruisesector zich volledig heeft afgespeeld in de periode tussen juli en oktober. Tijdens het belangrijke voorjaarsseizoen in 2020 en 2021 lagen de activiteiten stil.
 • Voor de Donau zijn er gegevens beschikbaar voor de sluis van Jochenstein bij Passau en de sluis van Gabčikovo bij Bratislava. Deze laatste ligt op de grens tussen Slowakije en Hongarije, maar ligt tevens op het traject tussen Wenen en Boedapest. Daarom zijn de cruiseschepen die deze sluis passeren een weerspiegeling van de cruisevaart tussen deze twee belangrijke bestemmingen in de Europese riviercruisesector. Naast Wenen en Boedapest is ook Passau een belangrijk vertrek- en eindpunt van riviercruises.
 •  

  AFBEELDING 8: AANTAL RIVIERCRUISESCHEPEN DAT DE SLUIS VAN JOCHENSTEIN BIJ PASSAU OP DE BOVEN-DONAU PASSEERT PER MAAND


  Bron: Waterwegen- en scheepvaartbeheerder van de Duitse Bondsstaat
   

 • In 2019 passeerden 3.668 cruiseschepen de sluis van Jochenstein, met een totaal van 512.458 passagiers aan boord. In 2020 ging het om respectievelijk 324 scheepspassages en 25.160 passagiers.
 • In 2021 was er sprake van een herstel, met 1.255 cruiseschepen en 107.727 passagiers.
 •  
   

VRACHTVERVOER IN DE BELANGRIJKE EUROPESE BINNENVAARTLANDEN

  AFBEELDING 9: EVOLUTIE VAN HET VRACHTVERVOER IN DE BELANGRIJKSTE EUROPESE BINNENVAARTLANDEN (IN MILJOEN TON, KWARTAALCIJFERS VAN HET VERVOERSVOLUME OP HET NATIONAAL GRONDGEBIED VAN ELK LAND)


  Bron: Eurostat [iww_go_qnave]
  Aangezien er geen betrouwbare gegevens van Statbel vanaf KW1 2018 beschikbaar waren, zijn voor België de kwartaalcijfers vanaf dit kwartaal opnieuw berekend. Voor deze berekening is het veranderingspercentage toegepast dat de Vlaamse waterwegautoriteit ter beschikking kan stellen, dat namelijk betrouwbaarder is (De Vlaamse Waterweg). De reeksen voor België tonen dezelfde tendens als voor Vlaanderen, maar liggen op een hoger niveau. Ten opzichte van vorige edities is besloten om Servië toe te voegen, omdat in dit land de afgelopen tijd grote hoeveelheden goederen door de binnenvaart zijn vervoerd.

 
 

DROGE EN VLOEIBARE BULKGOEDEREN EN CONTAINERVEROER IN DE BELANGRIJKSTE BINNENVAARTLANDEN EN -REGIO’S

  AFBEELDING 10: DROGELADINGVAART (IN MILJOEN TON)   

  AFBEELDING 11: TANKVAART (IN MILJOEN TON)   

  AFBEELDING 12: CONTAINERVERVOER (IN MILJOEN TON)  Bronnen: Eurostat [IWW_GO_QCNAVE], Destatis, Centraal Bureau voor de Statistiek, De Vlaamse Waterweg, SPW Service Public de Wallonie, Voies Navigables de France, Roemeens Instituut voor de Statistiek
  Opmerking: Voor Wallonië zijn er geen containergegevens uitgedrukt in tonnen voor perioden korter dan één jaar beschikbaar. Daarom is ervan uitgegaan dat de productgroep ‘machines/overige goederen’ vooral uit containervervoer bestaat. De gegevens omvatten de totale binnenvaart op het grondgebied van het land/regio.
 • Ondanks de lockdown-maatregelen in verband met de pandemie begin 2021, is de vervoersprestatie (TKM) over de binnenwateren in de EU in de eerste helft van 2021 met 4,3% gestegen in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor (van 66.021 mln. TKM naar 68.864 mln. TKM). Nederland en Duitsland, de twee landen met het hoogste aandeel binnenvaart in Europa, hebben beide een toename van de vervoersprestatie gemeld. Voor Nederland bedroeg de toename 5,5% en voor Duitsland 4,7%.
 • Voor de Rijn kan gezien over de eerste drie kwartaal van 2021 vergeleken met 2020 een stijging van 7,0% worden waargenomen. Deze positieve ontwikkeling hangt voornamelijk samen met zowel een grotere vervoersvraag naar kolen (+30%) als naar ijzererts (+18%). In de discussie over het uitfaseren van kolen zijn de termijnen enigszins gaan schuiven als gevolg van de zeer hoge gasprijzen en de sterke stijging in de vraag naar kolen door de energiesector. Het segment drogelading zag de hoeveelheden in het algemeen toenemen, terwijl vloeibare landing stabiel bleef met weinig verandering. Wat het containervervoer betreft kan voor de Rijnoeverstaten een verdere toename worden vastgesteld.
 • Het passagiersvervoer liet gedeeltelijk herstel zien in het aantal riviercruiseschepen dat bepaalde sluizen passeerde. De maximale capaciteit van de schepen werd echter bij verre niet gehaald, hetgeen de winstgevendheid van dit segment onder druk zette.
 • De prognoses voor de olieprijzen blijven onzeker vanwege de huidige geopolitieke omstandigheden. Begin maart overschreden de olieprijzen de grens van 100 US$. Hoewel voor 2022 wordt uitgegaan van vallende prijzen, is er wat dit betreft geen zekerheid.
 • In het rapport is een speciaal hoofdstuk gewijd aan Zwitserland, waar aardolieproducten in de binnenvaart het grootste vrachtsegment vormen. Het aandeel van de Rijn in de modal split ligt bij de invoer van aardolieproducten naar Zwitserland bij 24%, terwijl pijpleidingen met 36% in 2020 het grootste modale aandeel voor hun rekening namen.
 • Een groot deel van het binnenvaartpassagiersvervoer komt voor rekening van Zwitserland. In deze sector is de omzet van Zwitserse ondernemingen goed voor 25,1% van de totale omzet die in de EU en Zwitserland gegenereerd wordt. De Zwitserse ondernemingen zijn actief in het segment van de riviercruises op de Europese rivieren, maar op de Zwitserse meren en op het Zwitserse gedeelte van de Rijn varen ook dagtochtschepen.
 • Inland navigation is today at a crossroads, facing several influencing factors. These embrace water levels and hydraulicity issues, difficult macroeconomic conditions, i.e. slowdown in world trade, evolving sectoral, industrial and economic trends, the structural decline of carbon-related cargo and – most recently – the Covid-19 crisis. It is therefore essential to think about the development of new markets for inland waterway transport (IWT). This report will shed light on these opportunities, and on the drivers and barriers related to them.
 • A new market can be described as a branch where inland navigation is either not yet present or in an early stage of development and could be considered in the coming years as a suitable transport solution. However, existing markets also see innovative changes and are showing growth potential, for instance in light of energy transition and the sustainability pressure.
 • To develop this report, qualitative and quantitative research was carried out. Within the more quantitative part, desk research was used to analyse new markets for IWT that show growth potentials. This part entailed also the analysis of statistical data on the development of these new markets. Within the more qualitative part, interviews with relevant experts and actors from different sectors (logistics in general, IWT, ports, science and universities) were carried out, in order to gain further insight into the suitability of these new markets for IWT. This approach has led to the identification of three main pillars for IWT development.
 • These include urban logistics, new cargo flows triggered by energy transition (transport of alternative energies, e.g. biomass and biofuel, hydrogen, components such as wind turbines) as well as the circular economy and transport of waste. These three fields are interrelated and partly overlap. An example would be the transport of household waste in an urban agglomeration which would then be recycled to serve as a new energy which would again be transported on an inland vessel. This case would apply to all the three fields simultaneously.
 •  

   

 • Those three pillars show promising potential for IWT development. Another market that could be a growing segment in IWT in the future is the short distance container transport.1
 • For each of the three pillars, the report will present real-world examples or projects where inland waterway transport is already involved. In addition to that, some interesting research or pilot projects that test the integration of IWT in innovative urban waterway transport will be presented. It is worth noting that the projects presented in this report should not be considered as an exhaustive list. A more detailed annex with additional relevant projects is also available. The report will also highlight the barriers and drivers for the development of new markets in IWT.

 
 

EXISTING MARKETS FOR INLAND WATERWAY TRANSPORT – STATE OF PLAY2

 • Before embarking on an analysis of these identified pillars and related new markets, it is necessary to summarise the current state of the most relevant markets for IWT to understand where or where not to expect more growth. This endeavour will help to understand the need for new markets. The three main cargo segments in IWT embrace dry cargo, liquid cargo as well as container transport. In its present structure, IWT rather relies on traditional market segments. The future trend developments differ within the three main categories. Passenger transport (ferry transport, other public waterway transport, day trips, river cruises) is also an important component of IWT transport which, while having suffered greatly from the Covid-19 crisis, has seen positive demand trends in the past decades.
 • Overall, it is seen that the energy transition will have an important effect on freight volumes in inland navigation. This concerns coal in particular. Liquid mineral oil products will continue to be an important component of the energy sector and of inland navigation for the next decade, but a gradual decline is underway. For chemicals, the outlook is far more positive. Regarding foodstuffs, it is expected that a certain reduction of emission intensive livestock activities, combined with a change in consumer habits, will influence the transport of feedstuff. The more trade-related cargo segments (in particular container transport) will be influenced by structural slowdowns in world trade. A more detailed analysis per market segment is provided in this chapter.
 •  

  DRY CARGO

  • The dry cargo segment accounts for 59.8% of IWT volume in EU-27 in 2020 and can be further sub-categorised into five segments:
  •  
   Agricultural products

   • Agricultural and food products currently have a share of around 9% of goods transport on the Rhine and around 16% of goods transport on the Danube. Agricultural products show strong correlation with harvest results, a correlation that dominates the volumes transported each year. Bad harvest results lead to a decrease in volumes transported, good harvest results increase transport volumes. IWT seems to be a preferred mode of transport for long-distance transport of agricultural goods.

    
   Feedstuff and food products

   • In western Europe, densely populated areas such as the Netherlands and Belgium are experiencing problems with high nitrogen emissions, due to intensive livestock activities. Political pressure to reduce these emisisons could lead to a reduction of these activities in western Europe. Additional influencing factors for this trend stem from a change in consumer habits towards less meat consumption. In the case of a reduction of livestock activities in western Europe, a shift of these activities to other parts of Europe (eastern Europe) or to overseas countries (South America) is likely.
   • In both cases, food products such as meat would then need to be imported, which would create transport activities. The case whereby these products are transported by inland vessels, however, is not very likely. The feedstuff needed for feeding cattle (livestock activities) would no longer be transported in the same volumes in western Europe, which would reduce transport demand, also on inland waterways. Therefore, the current trends in this sector point to a reduction of feedstuff transport in the future in western Europe.
   • A completely different market is the transport of food products in cities, which is beginning to develop, and which will be dealt with in this report as a new market in IWT, and illustrated by some successful projects (e.g. in Paris and Ghent).

    
   Iron ore, steel and metals

   • Iron ore, steel and metals represent an important segment for inland navigation. For the Rhine their share accounts to 25% of total goods transported and for the Danube, the share reaches even around half of total goods transported.
   • For western Europe, the transport demand outlook for iron ore is not growth orientated, due to a high environmental pressure to reduce emission intensive steel manufacturing processes for which iron ore and coaking coal are needed as raw materials. Iron ore transport is also very vulnerable to macroeconomic fluctuations and a reduction of world trade, as steel production reaction is very sensitive to these factors. This was once again shown during the Covid-19 crisis.
   • Apart from these environmental and cyclical factors, iron ore and steel demand seem to be more saturated in western Europe than in eastern Europe. This last point is related to long-term economic catch-up mechanisms in eastern Europe. For the Danube region, these catch-up mechanisms contribute to a more growth-oriented outlook for steel and iron ore.3
   •  

   Sand, stones, gravel and building materials

   • A main positive trend is captured in the segment of sands, stones, gravel and building materials, possibly more pronounced in western Europe than in eastern Europe. This consists in a growing activity in the housing market, in parallel with demographic growth. The last-mentioned factor divides western Europe, where demographic projections are positive (in particular in France, the Netherlands and Belgium) from eastern Europe, where they are more orientated towards stagnation or even a decrease.
   • For western Europe, a concentration on larger waterways (consolidation process) is likely to take place, in parallel with a concentration on larger production sites within the construction sector itself. In the coming years, in western Europe, large volumes of sand and gravel are expected to come on the market as a result of dredging and the great need of materials for dike reinforcement. Untapped potentials lie in the urban inland waterway transport and transport of construction materials to construction sites. This urban transport of building materials is one example of a new market in IWT. Therefore, this market segment comprises both traditional long-distance transport as well as new urban short-distance transport.
   •  

   Coal

   • Coal faces an almost complete phase- out in western Europe, as far as steam coal (hard coal used in the energy sector) is concerned. The reason is the energy transition in the major IWT countries in western Europe. Indeed, among other measures, with the exit from coal, governments aim to reach the goals of the Paris Agreement of the United Nations, adopted by 196 parties on 12 December 2015 and which entered into force on 4 November 2016.4 In Germany, for instance, the government decided on a gradual exit from hard coal until 2035 and lignite until 2038.5 For coal transport in IWT, only hard coal is relevant as lignite is not transported on inland waterways.
   • Figure 1 shows the decrease in coal transport in the EU-27 that started in 2015. Around 90% of the series ‘Coal and lignite, crude petroleum and natural gas’ concerns hard coal, as neither lignite, nor crude petroleum or natural gas are transported on inland waterways in large quantities. And within this amount of hard coal barge transport in the EU (27.4 million tonnes in 2019), 84.8% was transported on German inland waterways (23.3 million tonnes). One could also mention that coal transport by inland vessel is even higher in the Netherlands (25.3 million tonnes in 2019) than in Germany, but these similarly high numbers reflect the fact that coal is transported from the Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) seaports in the Netherlands to Germany, for providing coal fired power plants and the steel industry with raw materials.
   • The amount of 27.4 million tonnes of hard coal barge transport in the EU does not contain coking coal or coke (2.5 million tonnes in 2019). The entire coal volume on EU inland waterways is therefore around 30 million tonnes per year. The coal transport by inland vessels in Germany represents around 84% of total coal transport by inland vessels in the EU.
   •  

    FIGURE 1: TRANSPORT OF FOSSIL FUELS BY IWW IN THE EU 27 BETWEEN 2008-2020 (MILLION TONNES)


    Source: Eurostat [iww_go_atygo]
     

   • However, hard coal is at the beginning of a phasing-out process in the energy sector in Germany. Figure 2 shows the planned reduction of power plant capacities for hard coal (in GigaWatt) in Germany. The first power plants were taken off the grid in 2020, and already by the end of 2024, the original power plant capacities will have been halved. Based on this series, a complete phase-out of steam coal transport on German inland waterways can be expected by 2036.
   • Steam coal is the type of coal used in the energy sector, while coking coal or coke is the type of coal used in the steel industry. Based on the Eurostat data, the large majority of hard coal transport in the EU would be steam coal (27.4 million tonnes), and only a small fraction would be coking coal (2.5 million tonnes). However, evidence about the use of coal in Germany points to a much higher share of coal used for steel manufacturing (according to coal import statistics, coal used for steel production accounts for at least 50% in Germany). The classification within the Eurostat NST 2007 system might not reflect this pattern entirely.
   •  

    FIGURE 2: REDUCTION OF POWER PLANT CAPACITIES FOR HARD COAL IN GERMANY (GIGAWATT)


    Source: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
     

   • At present, the Danube area is less affected by the energy transition, as it is progressing at a slower pace in this region. However, it is expected that all IWT regions will be impacted by the energy transition developments in the near future.
   • The series ‘Coke and refined petroleum products’ will be discussed in the next part on liquid cargo. It has to be clarified that this NST 2007 group contains mainly refined petroleum products (share of 97%), while coking coal is represented only marginally in this series with 3%.

    
   Liquid cargo (chemicals and petroleum products)

   • Volumes of liquid cargo account for 28.1% of the IWW transport volume in EU-27. A main distinction must be made between chemicals and refined petroleum products. On the Rhine, the share of petroleum products is very high with 17.3% of total cargo transport in 2020, and 27.6 million tonnes in absolute numbers, forming the largest cargo segment on this most important inland waterway in Europe. Petroleum products are also very important for IWT volumes in Belgium and the Netherlands.
   • Although petroleum products such as gasoil/diesel, gasoline and kerosine are still expected to be part of a propulsion mix in the next decade, there are no growth prospects, and a gradual decline is assumed, possibly reaching near zero by 2050. Indeed, the long-term vision of “a zero GHG emissions inland navigation sector by 2050” is a shared political goal at various levels.6 Electrification of the transport sector, which makes petroleum products gradually redundant, acts as another influencing factor that puts pressure on liquid cargo volumes in IWT.
   • For chemicals, a far more growth-oriented development is expected. IWT is the preferred mode of transport in the chemical industry, and chemical production itself has overall more growth prospects in Europe than mineral oil production.
   • Petroleum products have lost some transport performance in recent years (mainly due to low waters and the Covid-19 crisis), but there was no real downward trend so far in this segment (see figure 1, series ‘Coke and refined petroleum products’). However, a significant drop in this segment would prevail in the case of a major electrification of road transport. The reason is that liquid fossil fuels used in the road transport sector, together with heating oil, form the backbone of the petroleum products transport in IWT.
   • Electrification of the European transport sector is still in an early phase, allowing the IWT sector to adapt and explore new market opportunities. For instance, in 2019, the share of electric cars within the total number of new registered cars was 1.6% in Germany, 1.0% in France, 0.8% in Belgium, 11.4% in the Netherlands and 2.1% in Switzerland.7 For Germany, national figures for 2020 (for other countries, Eurostat figures were not yet available for 2020) point to a strong increase of this share up to 6.6%.8
   • According to these national data, a major absolute increase of newly registered electric cars can be observed in Germany in 2020 (194,163 units) representing a major uptake compared to 2019 (63,281 units). However, this number is very low compared to the stock of cars (47.716 million units in 2020) in this country, of which the vast majority is still propelled by liquid fossil fuels.
   • Also in Europe overall, new registrations of electric cars have shown strong increases both in absolute and relative terms. According to the European Alternative Fuels Observatory (eafo), new registrations of electric cars in 2021 amounted to 16% of all newly registered cars, whereas the value for 2020 was far below at only 10.5% and 3.0% in 2019.9
   • Altogether, the very recent uptake in electric cars registration can explain why liquid petroleum products has not experienced any clear structural downward trend within inland waterway transport to date. However, electrification of the transport sector is currently gaining momentum, also underlined by a further rise in the share of new electric cars in the first seven months of 2021 (reaching 10.7% of all new registered cars) in Germany.10 The trend in Germany is of high relevance, as the Rhine market represents – together with the ARA region market – the core region of the liquid cargo transport in Europe.

    
   Container

   • Container transport accounts for 12.1% of IWW transport volumes in the EU-27. Already before the Covid pandemic in 2020, the world trade of goods slowed down, and this trend is expected to continue. The importance of global trade in goods is decreasing in trend terms, while trade in services is increasing. This structural change in trade can be explained by the following factors:11
    1) Shift of consumer demand away from tradeable goods to services in developed countries (dematerialisation).
    2) Growing incomes and wages in emerging market countries leading to less wage and cost differentials worldwide, and therefore to less incentives for worldwide trade of goods.
    3) Technical innovations such as 3-D printers reducing trade in goods further.
   • Further reasons taken from van Dorsser et al (2018)12 for the structural change in container throughput are:
    4) Declining population growth in Western Europe.
    5) The fraction Labour/ Population, i.e. the share of population contributing to economic output is decreasing, not only due to ageing populations but also due to the retirement of the baby boom generation. In addition to that, job losses linked to artificial intelligence put approximately 40-50% of jobs at risk.
    6) The growth rate of the fraction GDP/Labour decreases, which reflects a decreasing productivity growth, resulting from lower economies of scale in innovations. This trend affects technology frontier countries.
    7) Reverse globalisation (decreasing ratio Trade/GDP), i.e. a higher focus on local production.
    8) Containerisation coming to its saturation limits.
   • These tendencies would create more regional logistic and production chains and would certainly have negative effects on seaborne container transport, as around 90% of world trade in goods is carried out by seaborne trade. Furthermore, these trends would affect seaport hinterland container transport on inland waterways. This is because inland waterway container transport is strongly linked to maritime container transport. However, if container transport would be able to integrate more in regional and urban logistics chains, and if it would be possible to build up short-distance container transport, it would keep a higher growth rate overall.

   

  PASSENGER TRANSPORT

  • Passenger transport demand can be split into touristic activities and public transport activities. The latter also includes the traditional ferries, crossing waterways transversely in the form of floating bridges. This characteristic plays a crucial role in urban mobility. During the pandemic, the touristic passenger transport came to a complete halt. The relaxation of sanitary measures is expected to lead to a slow recovery in this market. It might take some years before the demand reaches its pre-crisis level.
  • Passenger transport in the form of public transport services, including ferries, on urban waterways can be considered as an important tool for making cities greener and more sustainable. The fact that urban passenger transport on waterways can be carried out by electric propulsion, given the limited distances in cities, is one major reason for its potential for making cities more environmentally friendly. At the same time, waterway transport reduces the overutilisation of roads and related negative effects (accidents, traffic jams in cities). Passenger transport in cities in the form of public transportation systems has huge potential, as the example of the waterbus in Brussels shows. The present report will focus only on public passenger transport in cities, not on touristic transport.
  •  
    

UNTAPPED POTENTIAL FOR INLAND WATERWAY TRANSPORT – MAIN DRIVERS

 • The following chapter will analyse the main trends that are expected to act as driving forces for urban mobility. As will be seen, the characteristics of inland navigation make it suitable as an alternative transport solution in urban areas in light of the current challenges that urban environments are facing. New markets in inland navigation can therefore emerge in light of climate policies favouring the decarbonisation of societies and insisting on more sustainable, resilient and future proof transport modes. IWT could therefore play a crucial role for making societies, in particular cities, more sustainable from an environmental and social point of view, resulting in new market opportunities. The social point of view refers to a reduction of accidents and noise by a modal shift from road to IWT, and a reduction of related negative externalities.
 •  

  SATURATION OF EXISTING TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN CITIES

  • Nowadays, large agglomerations are facing important challenges at the demographic, economic and environmental levels. Currently, more than half of the world population lives in urban areas and this share will increase further in the future. The World Urbanisation Prospects of the United Nations Department of Economic and Social Affairs (see figure 3) projects that this percentage will increase to 68% by 2050. In the EU, urbanisation rates are among the highest in the world. Around 74% of the EU population already lives in urban areas. The share of urban population reaches for instance 98% in Belgium and 91% in the Netherlands, both countries being important for European IWT. Other relevant IWT countries such as France, Germany and Romania are projected to see a steady decrease in their rural population by 2050.
  •  

   FIGURE 3: SHARE OF URBAN AND RURAL POPULATIONS IN EUROPE BETWEEN 1950 AND 2050 (% OF TOTAL POPULATION)


   Source: World urbanisation prospects – United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2018)
    

  • The demand for goods, of which cities are net importers, rises with the size of urban population. In parallel, the production of waste increases and solutions to remove such waste must be found. This also leads to an increase in the demand for transport infrastructure. For this reason, the EU is dedicated to promoting sustainable urban transport systems. Traffic congestion in cities is the cause of substantial economic loss, estimated to account for EUR 180 billion per year in terms of delay costs and about EUR 32 billion per year in terms of deadweight loss at EU-27 level.13 According to the Staff Working Document of the Smart and Sustainable Mobility Strategy, ‘[t]he delay cost gives a value of the travel time lost relative to a free-flow situation. The deadweight loss costs is the part of the delay costs which is regarded as a proper basis for transport pricing.’
  • Current transport systems are mainly based on fossil fuels and are therefore not sustainable in the long run, given the related negative externalities, scarcity of resources and energy dependence of the EU.14 Road transport is by far the dominant mode of transport and represents 76.3% of total inland freight transport (excluding pipelines) in the European Union, compared to 17.6% for rail transport and 6.1% for inland waterway transport. In some countries, IWT has a higher modal share than rail transport, such as in the Netherlands and in Belgium.
  • Changing habits among consumers places another strain on urban logistics. The rise of e-commerce and the necessity of ever faster and personalised deliveries incentivise the fragmentation of deliveries, leading to 23% of vehicles on the road travelling unloaded, according to a case study conducted in Austria.15 The increase in the number of vehicles is also linked to the phenomenon of logistics sprawl, whereby, due to high land costs in the urban perimeter, logistics operators prefer to move their sorting centres further and further away from the centre. These elements put additional pressure on environmental indicators in large agglomerations, as they lead to even more road transport.16 Innovative solutions for urban freight delivery are called for to avoid the negative impacts that this framework would cause either to the economy and to the environment.
  • Cities located near and around waterways could take advantage of their location to make deliveries of goods in specific sectors more efficient and less polluting, through an increased use of IWT solutions. Moreover, due to historical reasons, inland waterways are often located in the heart of city centres. This feature makes them a natural infrastructure suited to deliver transport services of different types (goods for shops, restaurants, hotel and accommodation, etc.) in areas that are more and more precluded to road transport.
  • Contrary to road freight, IWT is an unsaturated mode of transport, as it uses transport infrastructure with free capacities, and a safer mode of transport. The lack of congestion facilitates on-time deliveries and the overall efficiency of urban transport flows, while generating fewer accidents and fatalities and consequently reducing the related negative external costs (health treatment costs, societal costs due to fatalities).

   

  GREENHOUSE GAS AND POLLUTANT EMISSIONS OVERALL AND IN SELECTED CITIES

  • The transport and storage sector (NACE H) is responsible for approximately 15% of total greenhouse gas emissions in the EU and has not seen a significant decline in this respect as other polluting sectors, as shown in Figures 4 and 5.17
  •  

   FIGURE 4: GREENHOUSE GAS EMISSIONS – DEVELOPMENT AS INDEX IN THE EU-27 (INDEX 2008 = 100)


   Source: CCNR elaboration based on Eurostat data [env_ac_ainah_r2]
    

   FIGURE 5: ABSOLUTE DEVELOPMENT AND STRUCTURE OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN THE EU-27


   Source: CCNR elaboration on Eurostat data [env_ac_ainah_r2]
    

  • Alongside GHG emissions, air pollutant emissions are also very problematic. The very small particles, known as PM10, common air pollutants, are inhalable and can cause health problems. For this reason, the EU sets the limit that PM10 emissions in cities must not exceed 50 µg/m3(daily average concentration) on more than 35 days per year. Figure 6 shows the 36th highest PM10 emission value per year as average of a constant panel of air quality stations in each city18 for Amsterdam, Berlin and Brussels.19
  • In order to respect the threshold or emission limits set by the EU, the values in figure 6 should not be higher than 50 µg/m3. The values are almost always below this threshold. However, for Amsterdam and Berlin, the emission trend between 2016 and 2018 was slightly upward orientated. Figure 6 shows also that Berlin exceeded the emission limit in 2014.
  •  

   FIGURE 6: YEARLY DATA FOR THE 36TH HIGHEST PM10 EMISSION VALUE FOR PARTICULATE MATTER (< 10 µM) IN SELECTED EUROPEAN CITIES BETWEEN 2012 AND 2018 (µG/M3)


   Source: European Environment Agency and CCNR analysis, average air pollutant concentrations for a panel of air quality measurement stations in each city
    

  • The PM10 data for Paris were not complete (missing values for certain measurement stations in certain years) and could not be shown on a representative basis.
  • NO2 is another important pollutant, affecting health and air quality in cities. Figure 7 shows the annual average concentrations of nitrogen dioxide (NO2) measured at the level of a panel of air quality stations in Amsterdam, Berlin, Brussels and Paris. In Paris, the average concentration of nitrogen dioxide was constantly above the limit set by the EU, which states that the annual mean concentration of NO2 should not exceed 40 µg/m3 on more than 35 days per year. Values near the emission limit are also observed for Berlin and Brussels.
  •  

   FIGURE 7: YEARLY DATA FOR THE 36TH HIGHEST EMISSION VALUE FOR NITROGEN DIOXIDE IN SELECTED EUROPEAN CITIES BETWEEN 2012 AND 2018 (µG/M3)


   Source: European Environment Agency and CCNR analysis, average air pollutant concentrations for a panel of air quality measurement stations in each city
    

  • As would be expected, emission data collected by the European Environment Agency show that PM10 and NO2 levels tend to be much lower in rural areas, and on the outskirts of cities. This provides an incentive to focus efforts on reducing emissions in urban areas. Inland waterway transport – in the form of electrified urban water transport or using other clean propulsion methods – could help to reduce these emissions. The further use of low-emission vessels would be a positive contribution for enhancing air quality and reducing congestion in cities. The combination of both factors could result in growing market opportunities for IWT.
  •  

  RISING PRESSURE TO IMPROVE THE SUSTAINABILITY OF OUR ECONOMIES

  • Addressing climate change is a political priority for institutions at all levels (international, national, and local). Public policies aiming at an emission-free economy often highlight the relevance of sustainable transport solutions. Inland navigation should play a relevant role in this transition process. The European Green Deal (EGD) 2019 calls for 75% of inland freight transport to shift from road to rail and inland waterways. Main European cities are restricting access to specific areas for heavy-duty vehicles through low-emission zones. Public policies related to the energy transition are fundamental levers for the market development of IWT. While the energy transition of the IWT sector itself is out of the scope of this report, there is no doubt that the ‘greening’ of IWT could strengthen its position as a sustainable mode of transport – both from an environmental and an economic point of view.
 • New markets in inland navigation become essential in the framework of a transition towards a more sustainable transport sector and a climate neutral Europe. Inland navigation in the 21st century also faces several bottlenecks, including those that are structural, both on the demand and supply sides.
 • On the demand side, the outlook for several goods segments points to saturation or even decline (e.g. coal). A likely structural slowdown in world trade is another important challenge for inland waterway transport. While the energy transition changes the product portfolio of inland navigation, it is also expected to lead to the emergence of new markets, to which the inland navigation sector will need to adapt in order to gain market shares.
 • On the supply side, inland vessels will be confronted more and more with difficult navigation conditions on free-flowing rivers such as the Rhine, Danube, Elbe, and others. The underlying reason is low water periods which are expected to intensify with the ongoing climate change. The low water phenomenon and its related negative effects (loss of transport volume and of modal shares for IWT) calls for a diversification of the areas of operation of inland vessels, towards a higher participation in city or urban logistics, for instance, where water levels are less critical.
 • For these reasons, it is important to identify and anticipate the emergence of new markets in inland waterway transport (IWT). New markets can determine new types of products transported by inland vessels, but they often imply new types of logistics, new types of vessels and new areas of operation.
 • For example, one important new market, urban inland waterway transport, does not only imply a change in the type of cargo transported (e.g. parcels instead of mass cargo), but also a change in the areas of operation (city logistics instead of transport crossing borders), a different range of logistics (short-distance instead of long-distance transport), and different types of vessels (smaller vessels instead of large vessels).
 • Based on statistical data, literature research and expert interviews, the following new markets for IWT have been identified:

  1) Urban passenger transport by inland vessels in the form of public local transport (examples are found in Antwerp, Brussels and Rotterdam).
  2) Urban freight transport by inland vessels (construction material, food products, parcels, etc.) in large cities such as Amsterdam, London, Paris, Lyon.
  3) New cargo flows stimulated by circular economy strategies (e.g. waste transport).
  4) Transport of renewable energies or components for their generation (biomass, biofuel, hydrogen, wind turbines).

 • The detailed analysis of these topics reveals one common feature: new markets for IWT exist, and with high potentials. However, these markets are not yet sufficiently developed to gain easy access to the inland navigation sector. They are fraught with intermodal competition, commercial, logistical and technological challenges, risks and uncertainties to varying degrees.
 • The urban transport of freight, passengers and waste is an activity where inland navigation meets the need of society and governments to find solutions for existing and growing urban problems, in terms of saturation of road infrastructure, related negative externalities, and ecological problems in cities.
 • Similarly, the transport of alternative energies meets the need of our society to transform the energy sector from a fossil to a non-fossil form of energy generation. It is found that this new market, despite having certain potentials, is strongly dependent upon political and regulatory activities. Together with the partly unknown technological and economic trajectories of different renewable energies, these features represent certain risks for the development of this sector as a new market for IWT.
 • However, urban waterway logistics also face hurdles and risks. One significant hurdle is the competition for space in urban areas between the transport or logistics sector on the one hand, and the important housing and tourism sectors, on the other hand.
 • All in all, many transformations need to be accomplished to extend the cargo portfolio of inland navigation. The report sheds light on these necessary transformations and challenges and describes key projects in different new markets and in different cities, countries and regions, where these transformation processes are already underway and where first success stories can be told.
 • In cities situated close to waterways, inland navigation is considered increasingly in logistic supply chains. Urban logistics embraces a broad field of freight distribution comprising various interactions such as Business to Business (B2B) or Business to Customer (B2C) and the passenger transport system within urban areas.20 Sustainable urban logistics should enable the flow of goods that enter, leave and circulate in the cities to be transported in the most environmentally friendly and sustainable way.
 • IWT in urban logistics has found more interest in the last decade, thanks to initiatives for more sustainable urban logistics coming from the public side (cities), and from companies active in the retail or construction sector with logistical activities in cities. However, it is still far below its reasonable potential.21 This report will give an insight into both already operational projects and pilot or research projects. It distinguishes between urban passenger transport and urban freight transport.

 

URBAN PASSENGER TRANSPORT USING WATERWAYS

 • Urban passenger transport using waterways can be divided into public transport services for commuter traffic and touristic transport. There is of course a certain overlap between these two categories. Within this report, the focus will be on public transport services. For touristic transport a number of examples in cities (e.g. Amsterdam, Paris, Hamburg, etc.) exist, but this is not a new market. However, public transport by inland vessel in large agglomerations is an activity that, although not entirely new, was largely abandoned over a long time. This is the reason why it is integrated in this report as a new market.
 •  

  WATERBUS IN BRUSSELS – IMPLEMENTED PROJECT22

  • The canal shuttle Waterbus navigates between Brussels and Vilvoorde, an approximate distance of 10 kilometres on the Zenne canal. It brings commuters, other passengers and tourists on a daily basis from remote locations to the city centre of Brussels. In only less than an hour, with a speed of 12-14 km/h on average,23 the shuttle travels from Vilvoorde Centrum, Park Dire Fonteinen, Cruise Terminal, Quai de Heembeek, Pont van Braet, Quai de Peniches, all the way to Sainctelette. The stops accessed via other public transport modes or by car have free parking places.
  • Waterbus illustrates an extension of the public transportation system in Brussels allowing to reach out to remote areas and interconnecting the city to a better extent. Sub centres are emerging in the different areas to attract citizens. Through Waterbus, incentives to develop sub centres are reinforced.
  • Launched in 2013, the Waterbus project proved its economic viability and its role as a solution to urbanisation challenges such as emissions and high road congestion and related long travel hours. It transports on average 40,000 passengers per year.24
  • A similar project has been implemented in Antwerp known as ‘DeWaterbus’ connecting Antwerp to Lillo and Hemiksem.25 In the Netherlands, a waterbus project has also been implemented connecting the city of Rotterdam better via the waterways.26
  •  
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   Source: CCNR based on waterbus.eu/en-us and Open Street Map data

    
    
    

  ROBOAT IN AMSTERDAM – PILOT PROJECT27

  • The Roboat project aims to develop autonomous sailing on waterways. Roboat is a concept born from the collaboration between the Massachusetts Institute of Technology (MIT) and the Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions (AMS). Besides the main partners, Roboat also enjoys the support of the municipality of Amsterdam, Waternet, Torqeedo, Vetus and Murata.
  • Roboat aims to make use of the existing infrastructure provided by the canals of Amsterdam and is open both for freight and passenger transport. The floating platforms using self-driving technology are in fact versatile, which is a quite unique characteristic. They can be used to transport persons, collect waste, deliver goods, combine to form bridges and performance stages. According to the project’s official website, the use of Roboats as floating dumpsters carrying away waste could serve 70% of the city centre’s needs in terms of waste collection. The project is currently still in a pilot phase. With a duration of five years, the partners began testing the first small scale prototypes in 2017. In the following years, research continued and in 2020, the full-scale prototypes were developed.
  • Concepts such as that of Roboat have the potential to improve passenger and freight transport in cities that are deeply interconnected with inland waterways, especially since it has touched a niche in the city logistics of Amsterdam. However, regulatory obstacles hamper the full implementation. Roboat’s advantage is that its headquarters are located directly on the Amsterdam waterway, allowing them to perform real testing of the vessel on their own ‘private’ waters to allow a better and real testing of the vessel. In general, for autonomous sailing, a boatmaster needs to be on the vessel to be allowed on public waterways.
  • Roboat does not consider freight transport yet, as the necessity of human interaction in this field entails increased labour costs. So far, two business cases have been assessed. The Roboat for passenger transport as a taxi carrying up to five passengers and the second relates to waste collection. Both projects show increased potential. Roboat in future could also be used as an infrastructure component of a passenger bridge for example, in congested areas.
  •  

   Source: Roboat Project by MIT and AMS institute

    
    

  TIBER CAT IN ROME – PILOT PROJECT28


   Source: Adobe Stock, Castel Sant’Angelo and Ponte Sant’Angelo – bridge over the Tiber River, Rome, Italy
    
    

  • The city of Rome has shown interest in using the Tiber as a passenger transport infrastructure.
  • This further proves that IWW transport methods are attractive for their unexpressed potential in cities where they are far less developed. Tiber Cat is a project, yet to be implemented, on which architects Paolo Carlodalatri and Fabrizio Vinditti are working. Tiber Cat involves building a fully electric catamaran capable of carrying up to 50 passengers. It would be able to navigate with a water level of one metre, and would complement the existing public transport network, differentiating itself from existing tourist boats.
  • The idea is part of plan of the Italian Ministry of Infrastructure and Transport, in collaboration with the city of Rome, to redevelop the area of the Tiber to make it navigable over a 60 km stretch. The use of the catamaran would be the first step towards this long-term goal, allowing navigation on the most navigable stretches of the river (from Prima Porta to Isola Tiberina, a distance of about 10 km). This initial choice would avert the challenge posed by the rapids that characterise the Tiber, improving the chances of success. Constant support from the administration represents the necessary condition for the project to get off the ground.
  •  

   Project of the catamaran, source: Professor Paolo Carlodalatri

    
    
    

URBAN FREIGHT TRANSPORT USING WATERWAYS

 • Inland navigation allows for many different types of cargo to be transported in city centres (parcels, food products, cardboard, construction material etc.) and in varying forms (pallets, bulk, barrels, containers and so on). This is demonstrated by the large number of projects (non-exhaustive) presented in this section. For each project, it is specified whether the project is already implemented or whether it is still in the pilot stage (on its path to implementation/ showing potential for sustainable urban logistics solutions).
 •  

  URBAN PARCEL DELIVERY

  • Multimodal parcel delivery in urban areas has rooted on fruitful ground. Projects operating in various cities provide an insight into sustainable transport methods addressing urbanisation challenges.
  •  
   Holland’s Glorie – DHL in Amsterdam – implemented project29
    

  • In Amsterdam, Holland’s Glorie, a retired passenger ferry, found its passengers replaced by parcels. Since 2017 Holland’s Glorie has been operating using three modes of transport, inter alia electric trucks, a vessel and cargo bikes to bring parcels to the city centre of Amsterdam.
  •  
    
    
    
    
    
    

   Source: DHL

    
    
    

   FIGURE 1: MULTIMODAL PARCEL DELIVERY IN URBAN AREAS


    

  • The ferry navigates twice a day from its base towards the city centre. Figure 1 captures the different steps of the delivery process. Parcels arrive at Schiphol airport and are loaded onto electric trucks which then transport the parcels to the vessel. Once in the vessel, the journey begins on Amsterdam’s waterways, to reach a platform in the city centre (Koningsplein) where cargo bicycles await the parcels to be delivered. In total there are 21 bicycle messengers.
  • The advantages of delivering by bike lie in the efficiency of deliveries by hour. One can reach up to 17 deliveries per hour, whereas by car it amounts to 5 or 6 deliveries. The reasons for this are set in the narrow streets of Amsterdam’s city centre, where traffic, many bikes, motor bikes and almost no available parking places slow down the delivery process.
  •  
   ULS in Strasbourg30 – implemented project

  • Another promising and operational example of successful parcel delivery using waterways is Urban Logistic Solutions (ULS) in Strasbourg. With a rental vessel from VNF, parcels are transported from the north area of the Port of Strasbourg (Quai du Bassin des Remparts, where the warehouse is situated) to a platform located in the city centre (Quai des Pêcheurs),31 a distance of approximately five kilometres. The parcels are packed into container-like boxes, and are thereby protected from all kinds of weather conditions and from being lost.
  • Once arrived in the city centre, 15 available cargo bikes deliver the parcels to the final recipient in the city centre area. For the time being the vessel carries out one rotation per day but shows increasing potential in the near future. In fact, plans to invest in a larger vessel running on alternative fuel are under preparation.
  • A mobile crane on the platform helps transfer the loads from the vessel onto the cargo bikes. According to Thomas Castan, Director of ULS Strasbourg, cranes on the berths handle goods more efficiently and allows a better quality of transport service. In addition, an integrated crane on the boat would come with additional maintenance costs.
  • As well as parcel delivery, ULS transports different kinds of goods and recycles used cardboard boxes on its vessel. The capacity of the vessel amounts to 680 palettes which amount to 180 kg each. It yields a total capacity of 122 tonnes and has a width of 3.06 metres.
  • Source: Le Monde /Frederick Florin

    

  • In addition to the environmental and efficiency reasons fostering the use of IWT in this segment, the market of parcel delivery is also booming due to increasing online trading. Hence there is potential to expand, especially as regards last mile deliveries and usage of inland waterways. During the interview, the impact of public policy actions was also highlighted. For instance, possible changes in the access routes or possible access restrictions for trucks to the city centre could encourage some economic actors into looking for alternative transport modes, including IWT.
  •  
   Fludis in Paris – implemented project32
    

    

   Source : Fludis

    

  • Created in 2016, Fludis is a new player in urban logistics. As it is fully electric, it provides competitive and decarbonised solutions for major players in transport, logistics and trade, handling the overall provision of the first and last kilometre. The aim is to avoid costly stock-outs in the warehouse. The company employs 11 people, including eight cyclists.
  • Fludis operates as follows: a semi-trailer truck transports the goods directly to the boat and the bikes deliver to the final customer:
   – for the outbound journey, Fludis delivers for the company Lyreco in several districts of Paris every day;
   – for the return journey, it collects electronic waste from Paprec.
  • The boat makes several stops in Paris depending on the delivery addresses. Each day, approximately 700 kg of goods are delivered. The sailing time is valued by working onboard (preparation of the packages on board: breaking down the pallets and reconstituting the loads).
  • Despite the advantageous position of the Seine, outstanding issues remain which could impact the viability of the project. The berths available for urban logistics in Paris are multi-purpose berths and can be used for 15 minutes only. However, this is not adapted to the specific demands of urban river logistics, as Fludis deliveries require a two-hour stay at the berth to accomplish the different deliveries. To make this possible, an adaptation of the current contractual model with Haropa, the port company managing the infrastructures of the Port of Paris, would be needed.
  • Fludis has to pay high dock dues compared to trucks which can circulate in Paris freely without having to pay any kind of tax. This affects its competitive position compared to other transport modes. Eventually, political and economic decision-making should have an impact on the development of urban river logistics, whether negatively (i.e. limited use of berths for transshipment operations) or positively (setting up of incentives for the use of IWT solutions in urban areas).

   
   

  TRANSPORT OF FOOD PRODUCTS AND BEVERAGES

   Beerboat in Utrecht – implemented project33

  • In the historic city centre of Utrecht, the damage done by heavy duty vehicles is an ongoing concern. In 1996, the waterways came into spotlight for the delivery of various goods to the city center, more specifically to establishments located near the canals of Utrecht.
  • The municipality of Utrecht introduced a more innovative and economically viable way of freight transport using the waterways, the B2B beer boat. This concept is considered as an efficient last mile operation for the delivery of beer from four breweries and food products from one catering company to 65 bars and other establishments in Utrecht. It should be noted that this project benefitted from government subsidies.
  • By 2010, the beer boat was updated to a zero-emission electric boat thus addressing the further urbanisation issue of high emissions. Given its economic viability in the transport of food products and beverages, another electric zero emission vessel was introduced in 2012 transporting also other goods segments such as waste. The loading capacity of the electric beer boat, which is 18 metres in length and two metres in width, amounts to 18 tonnes of cargo or an equivalent of 40-48 containers.
  • Source: City of Utrecht

    

  • Overall, the concept has successfully contributed to a better air quality, noise reduction, less road occupancy and less road congestion. It has made accessibility to the city centers easier and more comfortable.34 According to a beer boat fact sheet, the boat has contributed to a yearly reduction of emissions of 17 tonnes of CO2, NOx by 35 kg and PM10 by 2kg.
  •  
   Franprix in Paris – implemented project353637
    

   Source: L’Antenne

    

  • This urban distribution concept was launched in September 2012 and is based on a multimodal chain combining river and road transport. It is the result of a partnership between XPO Logistics (transport and organisation of the chain), Haropa Ports de Paris (port infrastructure), SCAT (river transport) and Terminaux de Seine (handling). It received the support of Voies Navigables de France and the Ile-de-France region.
  • In two Franprix warehouses, approximately 20 km south of the Paris city centre, 50 containers filled with grocery goods are loaded onto inland vessels each day. The convoy leaves the warehouses at the end of the day in order to pass through two locks on the Marne before 8.30 pm. It arrives in the evening at the Port of La Bourdonnais, at the foot of the Eiffel Tower, and stays there until 5.30 am, when the first handling operations begin. The containers are then transported by truck in order to be delivered to 300 Parisian shops.
  • According to Franprix, the system saves 450,000 kilometres of travel by road per year, the equivalent of almost 13,000 laps of the Paris ring road, 3,800 fewer lorries on the road and almost 250 tonnes of CO2 saved.
  •  
   Bioboot in Ghent – implemented project38

  • Fertile fields close to the banks of the Leie allow waterways to be integrated into the supply chain. Indeed, crops can be brought by a vessel, directly from the production site, into the city centre of Ghent. The vessel has an electric sail using solar energy from its starting point Goedinge along the Leie all the way to the Ghent city centre (approximately 8 km). The investment into the vessel was supported by subsidies, thereby reducing the investment costs to be mobilised by the Goedinge farm. Operational costs for the vessel are reported to be low. The project leaders reported to be positive about the long-term viability of the project. Once the fresh vegetables arrive in the city centre the last mile to the final recipient is concluded with bicycle trailers or the vegetables can be picked up directly at the berth. The boat sails once a week with the vegetables.
  • The interesting aspect of this project is the network of organic farmers. Consumers register on the platform by paying an annual share of the harvest. Three different vegetable packages can then be collected. The packages differ in the number and size of vegetables included.
  •  

   TABLE 1: SUBSCRIPTION FEES FOR BIOBOOT

   Package TypeAnnual FeeWeekly fee
   Small (5 vegetable portions)410€10.25€
   Medium (5 large vegetable portions)620€15.5€
   Large (7 vegetable portions)810€20.25€

   Source: https://goedinge.be/pakketten.html
    

  • The project supports local farmers in guaranteeing a number of predefined customers.
  • However, a number of factors regarding its economic viability remain open. The sailing of the boat and its size do not necessary allow scale effects to be present, and this factor consequently creates upward pressure on prices charged to the end consumer. In a greener set-up, such higher prices might be borne by the end consumer in the form of an add-up factor on the competitive price.
  • Source: SmartShip – eu39

    
    
    

  TRANSPORT OF DIFFERENT TYPES OF GOODS

   A-Swarm in Berlin – pilot project

   Source: University of Rostock, Institute for automation engineering

    

  • The city of Berlin and its surrounding area possesses a dense inland waterway network, with the rivers Spree and Havel, and numerous canals. The capacity offered by this network for cargo transport is tremendous, but currently massively underutilised. The A-Swarm project aims to fill this gap by developing a new city logistics system according to the following main principles:40
   a) Small vessel size: Development of small vessels with a length of 6 to 8 m and a width of 2.5 to 3 m, compatible for small waterways and a fine distribution of unitised cargo (goods are loaded on pallets on the vessels) within cities. The vessels are currently tested in towing tanks as well as in natural test areas.
   b) Flexibility of operation: The system allows changing between two main operation modes, depending on logistical needs: 1) coupled-mode: coupled convoy (‘swarm’ of boats coupled together with a push boat) and 2) decoupled mode: self-propelled vessels operating on their own for a fine distribution of cargo.
   c) Autonomous sailing: All vessels should be autonomous in order to achieve a business case from an economic point of view (no labour costs when sailing).
   d) Automated transshipment: loading and unloading of cargo is carried out via ramps and roll-on/roll-off systems without hoisting cranes (no labour costs including during transshipment).
   e) Electrification: the push boat, as well as the small boats, have electric propulsion, as is the case for the last-mile logistics for which electric trucks and/or bicycles are foreseen.
  • The type of goods that the project partners41 consider to be relevant concern: parcels, food products and beverages for shops and restaurants, waste, unitised cargo (pallets).
  • Automated navigation must be safe and collision free, and the vessels must be capable of ‘understanding’ the topology of waterways, which is more complex than the environment of roads for autonomous trucks or cars. The higher complexity of waterways is due to the additional dimension represented by water depth. Furthermore, water in different areas has different physical properties such as different densities, viscosities, currents or depths, and these variables have an influence on the vessel’s hydrodynamic frictional resistance and fuel consumption. This is a different situation compared to automation in road traffic, where the road surface is more a ‘constant’, rather than a variable such as a fluid like water.
  • An autonomous vessel must distinguish between ducks, human beings and carry out appropriate manoeuvres in each case. Over and above that, a vessel must measure water depth, currents and their variations to determine the optimum speed within a dynamical optimisation algorithm that should be integrated on a single-chip computer in the ship.42
  • Research in automation in inland waterway transport is ongoing, but certain scientists believe that fully autonomous vessels will not become available over the next two years.43 Of course, this also depends on the level of automation and the size of the vessel. Semi-autonomous small vessels might be available and permitted on the market earlier. Larger vessels are less likely to be fully automated, at least such concepts might not become available in the near future.
  • From an economic and logistical point of view, the largest port area in Berlin (Berlin Westhafen) plays an important role as a hub, where goods for the retail sector arrive per railway hinterland transport from the seaport of Hamburg. The fine distribution of these goods to retail shops in Berlin is currently carried out by trucks. With a full implementation of the A-SWARM concept, electrified boats could take over this role, at least partly, in the future. The Amazon company has already shown interest in the project for its parcel distribution.
  •  
   AVATAR in Hamburg and Ghent – pilot project

   Source: Adobe Stock, Barkasse auf dem Nikolaifleet in Hamburg, Deutschland
    

  • AVATAR aims to develop and test innovative and sustainable urban freight transport concepts with autonomous and emission-free vessels in order to achieve a shift from road to waterborne transport in the urban context on the last mile.
  • The project is co-financed by the European Union from the EU Interreg North Sea Region 2014-2020 programme (European Regional Development Fund). The international structure of the project is reflected by the main project partners, from Germany (Logistik Initiative Hamburg, University of Oldenburg), Belgium (University of Leuven, Development Agency East Flanders) and the Netherlands (TU Delft).44
  • The focal points of AVATAR are:
   – development of prototypes of automated / autonomous ship units;
   – development of remote monitoring and control concepts;
   – development of use cases and business cases for deployment in an urban context;
   – analysis of the political and legal framework for the deployment of autonomous ship units in the participating regions;
   – implementation of pilot tests.
  • The project partners consider automation as a necessary tool in order to develop positive business cases for small vessels. This requires electronic tools such as remote-control systems, ship-to-ship communication and programming of fairways. A first step is to develop a small vessel with a loading capacity of 10 tonnes and to carry out pilot tests, possibly in cooperation with the Hamburg Port Authority.45
  • Regarding the potential cargo groups, four groups are identified (waste; parcels and courier; b2b retail logistics; building materials). However, the exact outcome depends on the experiences on the economic viability during the studies and should be determined via a recursive adaptation process. Hereby, vessel technology and business cases interact and are adapted in a recursive way: vessels are designed for specific market segments and tasks, and the experiences from the business case provides feedback for the vessel technology which then needs to be adapted within vessel design.
  • From an infrastructural point of view, the small historical canals or ‘Fleete’46 in Hamburg near the port area, that were used for cargo transport from the Middle Ages until the beginning of the 20th century, are considered as an asset which should be used again.

   

  TRANSPORT OF BUILDING MATERIALS – CONSTRUCTION SECTOR

   Amsterdam Vaart! in Amsterdam – implemented project

   Source: Adobe Stock, Channel in Amsterdam, Netherlands
    

  • Due to its larger capacities, enabling the transport of large batch sizes, inland waterways can prove to be an effective tool for reducing the number of trips needed to transport construction materials in urban areas. It can also ease congestion in the city, causing an improvement in air quality and reduced pressure on the city’s road network. Moreover, water transport allows for additional storage capacity on the quay, because materials can be left on the vessel until they are processed.47 This is what the Amsterdam Vaart! project has succeeded in demonstrating over the past two years.
  • The project is part of the Smart and Sustainable Mobility programme of the Ministry of Infrastructure and Water Management. Launched in 2018, Amsterdam Vaart! involved a consortium consisting of the Municipality of Amsterdam, the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), Waternet and the Port of Amsterdam. The project tested and measured the effects of this modal shift through the consortium’s support of experimentation in nine living labs. The nine construction sites involved provided encouraging lessons on the potential of IWT in this logistics segment. The modal shift to inland waterways resulted in a 37% reduction in CO2 emissions, 1,600 fewer truck trips within the city and 19,700 fewer trips outside the city in 2019.
  •  
    
   Transport of building material in Paris – implemented projects

  • The construction segment on the Seine has performed very well in recent years, as its volume was 36% higher in 2019 than in 2014. In the Ports of Paris, by far the most important segment is that of sands, stones and building materials. In 2015, it represented 68% of total waterside traffic, and this share increased further to 77% in 2017 and to 78% in 2019. Not all of these volumes reflect urban transport, some also reflect long-distance transport, as sands, stones and gravel are transported between the Benelux region and Paris. However, the urban transport projects in the construction segment have shown particular dynamics in recent years in Paris.
  • Due to the Covid-19 crisis, the market experienced a rapid slowdown in March and April 2020, as reported by the Haropa ports, due to the closing of important building sites. However, despite the crisis, IWT showed a certain resilience with a drop of only 3.8% in 2020. The major Parisian construction sites are driving the BTP activity (+12% at the end of November 2020), thus confirming the essential role of river transport in the construction of Greater Paris and the 2024 Olympic Games.
  • Grand Paris Express
   Indeed, the underlying reason for the upward trend in the construction segment on the Seine and in the Port of Paris is the project Grand Paris Express, which foresees the construction of new metro lines in Paris and in the surrounding region of the Île-de-France. As part of the work on the Grand Paris Express, a partnership has been set up between HAROPA – Ports de Paris and the Société du Grand Paris to give priority to the use of waterways for the delivery of sand and building materials for this construction work and evacuation of construction debris from the site. Around 45 million tonnes of sand, building and excavation material are expected to be transported over 15 years under this project. In 2019, one million tonnes of soil were evacuated by inland vessels, which is the equivalent volume of 50,000 loaded trucks.
    
   To this end, four river transhipment platforms are being built at the following ports, near the tunnel boring machine shafts: Île de Monsieur in Sèvres, Gennevilliers, Aubervilliers and Les Ardoines in Vitry-sur-Seine. The Gennevilliers platform was inaugurated in 2021. This platform will also overlap with the circular economy pillar. In fact, it will receive and recycle concrete from manufacturing processes, unused material from construction sites or resulting from deconstruction. Aggregates resulting from the recycling process will be sold or directly integrated into the production process of ready-to-use concrete for renovations or new constructions. Inland vessels will evacuate, where possible, the remaining non-recycled material.
   The Grand Paris Express is a good example of how IWT presents further opportunities for growth in urban areas, and how public support can foster its development.
    
   Olympic Games in Paris
   The preparation for the Olympic Games in Paris in 2024 also represents such a best practice example. In this case, the French waterway administration, the Voies Navigables de France (VNF), involved in the preparation of the Olympic Games in Paris in 2024 as the contracting authority for the Olympic works delivery company (SOLIDEO), signed a protocol of commitment with HAROPA ports, SOLIDEO and the Prefect of the Île-de-France Region on 21 January 2020. The aim of this commitment is to promote river logistics in the construction of the Athletes’ Village in Saint-Denis.
    
   In total, the use of river transport could reach one million tonnes for all the Olympic construction sites along the Seine. VNF has set up a quay dedicated to the evacuation of spoil for the construction sites on the Île-Saint Denis. In total, 250,000 tonnes of spoil have been evacuated by waterway since May 2020 from the VNF and Ports of Paris facilities. In addition, VNF is working to develop partnerships to encourage the use of river transport in the logistics of the Games and for the aftermath.

INTRODUCTION

 • A circular economy aims to maintain the value of products, materials and resources for as long as possible by returning them into the product cycle at the end of their use, thereby minimising the generation of waste.48 Three main words can be associated with this concept: reduce, reuse and recycle. In a scarce resource world, light is shed on mechanisms to recycle and re-use material that elsewhere would find its end of lifecycle in a waste disposal. Waste recycling embraces a large share in the pillar ‘circular economy’, not only with regard to the collection itself but also to the valorisation of waste. In March 2020, the European Commission adopted a new circular economy action plan, one of the main building blocks of the European Green Deal.
 • The valorisation of waste is achieved by transforming waste into energy, mostly electricity and/or heating. Electricity generation from municipal renewable waste has increased more than ninefold within the last thirty years (see figure 1).
 •  

  FIGURE 1: ELECTRICITY GENERATION FROM WASTE IN THE EUROPEAN UNION 28 (1,000 GWH)


  Source: International Energy Agency, Data and Statistics (https://www.iea.org/fuels-and-technologies/renewables)
   

 • Circularity as such does not always indicate an activity with no emissions. The focus lies on a reutilisation of products and resources, and by this circularity, a reduction in the consumption of rare resources is achieved.
 • Not only the vessels, but also inland ports, play an essential role in the circular economy on the supply side. As an example for an already existing market where inland navigation and inland ports are integrated into circular economy supply chains, the use of scrap steel, iron waste and metal waste for steel production can be mentioned.
 • In 2019, 41.3% of crude steel production in the EU took place via electric arc furnaces, in which iron residues or metal waste are smelted with the help of electricity and converted again into new steel. Inland ports and inland navigation are heavily involved in the transport of scrap steel, metal waste and iron waste. An important example is the Rhine Port of Kehl, which will be discussed further below.
 • As ports are mainly located close to city centres, industries or terminals, they provide a fruitful ground for the recycling industry. Indeed, the high concentration of raw materials and residual flows from numerous industrial and logistic activities which can be found in ports, and the proximity to large urban agglomerations, make them ideal places for circular economy activities. The vicinity of circular economy activities near inland ports is certainly an opportunity that inland navigation transport can seize. The European Federation of Inland Ports (EFIP) expects that the implementation of the circular economy strategy by inland ports will trigger new transport flows.49
 • EFIP identified some barriers to the development of circular economy activities within inland ports as follows:50
  – The lack of space for the installation of collection and treatment units,
  – The dependence of inland ports on the final market uptake for circular economy activities and the initiatives of individual companies,
  – Reaching critical mass in a circular economy business model for certain waste in order to gain economic profitability,
  – Negative public opinion about waste and waste recycling,
  – Long transition process towards circular economy,
  – Increased cooperation between various stakeholders involved in the circular economy transition is required,
  – Multi-stage process of certain types of waste.
 • So that the circular economy becomes a reality for inland ports, several levers are also described by EFIP, to name but a few: an increased knowledge about the value-added applications of waste resources, standardisation and a quality scheme for secondary raw materials, as well as stable and long-term climate investment. A few examples as to how inland navigation integrates into the circular economy logistics is described in this chapter.

 
 

WASTE RECYCLING BY INLAND VESSELS IN CITIES

  WASTE TRANSPORT ON THE THAMES AND ENERGY GENERATION IN LONDON


   Source: Adobe Stock, Big Ben and Houses of Parliament, London, UK
    

  • The recycling and energy recovery company Cory Environmental51 collects, sorts and segregates dry waste such as plastics and other types of dry mixed recyclables as well as non-recyclable waste and transforms it into electricity.
  • Waste is collected from four riverside stations in London (Wandsworth, Battersea, City of London, Tower Hamlets). Barges pulled by tugs from these stations deliver non-recyclable waste to an ’energy from waste’ (EfW) facility. In this EfW facility, an incineration of waste takes place, and the steam resulting during this process drives a turbine that generates baseload electricity.
  • The company reports in its annual review, published in 2021,52 that in 2020 it transported 731,000 tonnes of non-recyclable waste to its EfW facility. The amount of electricity generated (501 GWh) is the equivalent of the electricity needed to supply 155,000 homes in the region of London. The EfW facility, situated in Belvedere – a district in south-east London – is located directly on the Thames. It is the only EfW facility in the UK with river infrastructure to receive waste. In total, Cory Environmental transports 1 million tonnes of waste on the Thames per year, thereby avoiding the movement of 100,000 trucks on the streets of London. It owns a fleet of 52 barges and 5 tugs and has its own repair yard for the vessels.
  •  

  RIVER TRANSPORT OF WASTE IN PARIS AND LILLE53

  • In the area of Paris on the Seine, various segments of household waste (see table 1) to be recycled or reused are transported on inland waterways.
  • Table 1 shows the waste volumes transported by the public service company SYCTOM in Paris, as one major example of urban river transport of waste in France. SYCTOM provides a public service for the treatment and collection of household waste for 85 municipalities in the Paris region. According to their activity report in 2020, SYCTOM transported 189.7 thousand tonnes of waste on inland waterways from which they have recycled in various ways 92.4% of all waste collected. Various methods of waste recycling embrace methanisation, energy recovery (electricity and steam) or reuse of recycled material.54
  •  

   TABLE 1: EXAMPLE OF THE PUBLIC SERVICE COMPANY SYCTOM55 IN THE REGION OF PARIS – TRANSPORT OF WASTE BY IWT 2019-2020

   Type of wasteVolume in tonnes 2019Volume in tonnes 2020
   Household waste1,872,6491,746,229
   Household packing and paper198,081181,065
   Organic waste7,3546,618
   Landfill30,22543,219
   Glass128,078121,521
   Bulky Items231,422228,046

   Source: SYCTOM Activity Report 2020
    

  • For the incineration of waste, filters are used that reduce the emissions. These filters are also transported by inland vessels. In June 2021, 24 new bag filters weighing 24 tonnes each were transported between Rouen and Ivry Paris XIII via the Seine. The new unit in Ivry is destined for the energy recovery from household waste through an incineration process. Ivry represents the most important recycling centre for the region of Paris.56
  • In 2023, the new energy recovery unit will be commissioned and will handle an annual quantity of 350,000 tonnes of residual household waste by incineration. This amounts to the collected waste volume of around 1.4 million households from the agglomeration of Paris.57 SYCTOM operates around ten recycling and sorting centres in the region Île de France.
  • It can also be observed that new types of waste transport are emerging in ïle-de-France, in particular through the development of container transport, which makes it possible to collect a wider variety of waste. An example is the transport of waste from Gennevilliers near Paris to Rouen. On the way to Rouen professional furniture waste is transported in containers whereas on the way to Gennevilliers containers are filled with paper waste.
  • The waste disposal centre in Lille, in northern France, with its two recycling centres58 in Sequedin and Halluin which are located in the northern and southern part of the city, accounts for an estimated 220,000 tonnes of household waste transported by inland vessel per year.
  •  

  RIVER’TRI IN LYON

   Source: Euronews (2021)

  • Urbanisation and waste disposal is a known challenge. As populations tend to grow and space becomes scarce, waste disposal centres in densely populated areas switch to innovative solutions due to lack of space. The city of Lyon shows how waterways can help overcome space scarcity by floating boats acting as waste disposal centres.
  • River’Tri in Lyon is Europe’s first floating waste disposal centre. Every year, an inland vessel collects 300 tonnes of waste from 5,000 people in the city centre of Lyon. River’Tri began in 2016 as an experimental project for two years with a budget of 1.8 million euros, 37% of which was financed by the European cohesion policy (ERDF). Since that time the Lyon metropolitan area has financed this operation (approximately 500,000 euros/year) via a service provider (SITA-Suez).
  • River’Tri is not only an urban river logistics project, but also a project of the circular economy, as 90% of the waste collected by inland vessel is recycled and transformed into new products (see table 2):
  •  

   TABLE 2: WASTE COLLECTED BY THE RIVER’TRI INLAND VESSEL IN LYON AND NEW PRODUCTS MADE FROM THE WASTE

   Waste collected by River’Tri
   Bulky waste such as furniture and carpets
   Paper and cardboard
   Metals and wood
   Electric and electronic equipment
   Household hazardous waste such as paint and batteries
   Textiles
   Products made from the waste
   Kitchens
   Bathrooms
   Chipboards
   Wood chips (from wood of inferior quality) used as alternative fuel

   Source: Euronews (2021)
    

  • The waterborne waste disposal centre in Lyon is open every Saturday from 9 am to 5 pm, when it docks along the Quai Fulchiron on the right bank of the river Saône. The city of Lyon and VNF aim to extend the availability of this inland vessel by one more day per week.
  • VNF reports that there is interest from private companies to introduce more river logistics services in Lyon. New services could concern the delivery of parcels or food products.59
  • Several quays are available in Lyon. On the Rhône, these quays are below the bridges, in hidden areas. On the Saône, the quays are visible and public, but the quayside on this river is often affected by floods in winter and spring. In addition, the historical architecture of the city centre limits the full implementation of urban river logistics infrastructure on the Saône.
  •  

KEY ROLE OF INLAND PORTS IN THE DEVELOPMENT OF CIRCULAR ECONOMY ACTIVITIES AND RELATED CARGO FLOWS

 • Ports are an essential player in the transition to a circular economy. They are deeply interconnected with different supply chains. Three ports will be mentioned in this section:
 • Port of Kehl
  The Rhine Port of Kehl is one of the ten largest Rhine ports and is located near the French Port of Strasbourg, on the German side of the river Rhine. It hosts the largest German electric arc furnace steel plant. This steel production technology reutilises scrap steel and iron waste for producing new steel.
  As figure 2 shows, iron waste accounted for 51% of all waterside cargo transport in the Port of Kehl (2020). The end products resulting from the circular production process of the steel plant are mainly steel bars and shapes. Total inland waterside cargo transport amounted to over 4.4 million tonnes of cargo in the Port of Kehl in 2020.
 •  

  FIGURE 2: STRUCTURE OF INLAND WATERWAY TRANSPORT IN THE RHINE PORT OF KEHL (IN %)*


  Source: Port of Kehl, CCNR analysis
  * % values are based on port figures for 2020

   

 • Port of Moerdijk
  The Port of Moerdijk focuses on embracing circularity in the port’s vision.60 One of the most important circular activities is the energy plant. It transforms animal waste into electricity and is quite unique in Europe.61 Further, the eco park of the Port of Moerdijk attracts biobased and circular projects. One of the most advanced programmes is the testing ground for pyrolysis, i. e. heating waste to high temperatures above 400°C without the supply of oxygen to generate fuel. Pyrolysis is a chemical process to gain substances out of waste such as pallets, plastic foil or sewage sludge.62
 •  

 • Port of Amsterdam
  The Port of Amsterdam remains the frontrunner in the circular activities among all European ports. This lies within its circular economy ecosystem.63 Three companies that are engaged in different kinds of waste recycling shall be mentioned.
  – Bio Energy Netherlands recycles wood chips and treats them in a gasification plant to gain syngas from which heat, electricity and hydrogen can be retrieved.64
  – AEB Amsterdam processes residual waste to energy. With an incineration process that burns the waste, heat and electricity for up to 30,000 households in the north of Amsterdam are produced.65
  – SUEZ Group focuses on hazardous waste. Different kinds of hazardous waste, liquid or solid, are treated to be reintroduced into the lifecycle as raw materials.66

INTRODUCTION

 • The early 21st century shows the downside turn of the fossil economic paradigm, in terms of climate change and natural disasters. The negative feedback of this phenomenon on human societies, including economic welfare, is more and more visible. The technical and economic transition from fossil fuels to alternative or renewable fuels is a complex process which is still ongoing. Fossil fuels are not only troublesome from an environmental point of view, but also from the viewpoint of their being finite and depleted, in combination with a growing global demand for energy.67
 • This transition implies a deep transformation for our entire economic system. This includes inland navigation, which will have to apply new technologies, transform its infrastructure, embrace social, economic and perhaps fiscal changes, and, most importantly, develop new markets. Indeed, the transition away from fossil fuels is already impacting inland navigation transport volumes.
 • Within this report, the use of renewables and their growing importance in the energy sector forms a framework for the analysis of potentials within transport demand in inland navigation.
 • Within the last 30 years, wind and solar energy have been the two segments that showed the strongest growth within renewable energies in the European Union (see figure 1).
 •  

  FIGURE 1: RENEWABLE ELECTRICITY GENERATION BY MOST IMPORTANT SOURCES, EUROPEAN UNION – 1990-2020 (1,000 GWH)


  Source: International Energy Agency, Data and Statistics (https://www.iea.org/fuels-and-technologies/renewables)
   

 • Projections regarding the development of renewable energies in the near future are positive especially due to the European Commission’s efforts in meeting the objectives of the European Green Deal. With an extension of the carbon price signal to road transport and the building sector, as well as to the maritime sector, further emissions are targeted.68
 • Electricity generation from renewables is expected to expand by almost 50% in 2025 compared to 2019. By 2025, the share of renewables in total electricity generation is expected to be 33%, surpassing the coal-fired generation. Renewables are expected to meet 99% of the global electricity demand increase during 2020-25. In the European Union and the United Kingdom, the increase in renewables-based generation is expected to be more than nine times the rise in electricity demand between 2019 and 2025. Recent policy momentum is also perceived as a lever to give an extra boost to the use of renewable energy. For instance, the EU economic recovery plan foresees climate-related spending in areas such as buildings, grids, electric vehicles and low-carbon hydrogen.69
 • The aim of this chapter is to show in which fields inland navigation could benefit from these trends towards renewables, and to show also existing bottlenecks and barriers for growth in IWT in this respect.
 • Considering the growing importance of the energy transition and its long-term impact on inland navigation, transport of renewable energies – and related components for the generation of alternative energies – can be considered as a market that offers certain growth potentials for IWT.
 • This is due particularly to the large loading capacities of inland vessels, a property which is complementary to the large size and/or the large batch size of many alternative energies. Alternative energies can appear in different forms – wind, solar or hydraulic energy, solid biomass, liquid biomass (biofuel, ethanol), methanol or hydrogen.
 • However, there are still high uncertainties regarding energy transition pathways which our society and the different industries will follow. Such uncertainty relates in particular to prices, the availability of renewable energies, and technological development, especially zero-emission technologies.
 • In the context of this report, it was therefore decided to focus on three case studies, namely, transport of:
  – wind turbines,
  – biomass and biofuel,
  – hydrogen.

 
 

TRANSPORT OF WIND TURBINES ON INLAND VESSELS

  WIND ENERGY AND WIND TURBINES – OVERVIEW AND DEVELOPMENT

  • The growth of energy generation with wind turbines has been particularly successful in countries that offered a state-guaranteed feed-in tariff for wind power, over a period of 20 years. Due to this scheme, overall additions of capacity in the wind energy sector accelerated to meet 2030 targets. In more recent times, however, permitting challenges and grid constraints started to limit growth. It was also observed that changes in policy design (from state guaranteed feed-in tariffs towards auction systems) had negative effects on capacity growth. In France, Germany and Italy, such changes in policy design led to a sharp decline in newly built capacity.70 This mostly occurs when support schemes with rather fixed feed-in tariffs are turned into auction mechanisms that automatically remove the weakest players from the market. Hereby, ’weakness’ is to be understood as a rather high level of production costs, meaning that such a company will not be successful within an auction procedure. This limits overall growth for wind energy capacities.
  • In Germany, the shift in policy design took place in 2017, when state guaranteed feed-in tariffs for wind energy were abandoned in favour of auction systems. In the system that was in operation until 2017, the compensation per KWh of wind power was guaranteed by the state, and determined on the basis of scientific studies on the average costs per KWh of wind power using state-of-the-art technology. The per kWh tariff for existing wind turbines was reduced marginally year by year by a small percentage of 1.5% in order to take into account technological progress and to give incentives for productivity growth.71
  •  

   FIGURE 2: WIND TURBINE AND ITS COMPONENTS


    
    

  • Grid operators were obliged to purchase wind power at the prices set by the State. The difference between this State price and the market price for electricity was paid by the end consumer in the form of a submission to the grid operator.
  • Following this subsidy scheme, the wind industry experienced considerable growth for 20 years, as shown in Table 1. Installed capacity for producing electricity from wind (both onshore and offshore) more than doubled in Rhine countries between 2010 and 2019. Between 2000 and 2010, growth had been even stronger. This last point reflects the increasing scarcity of areas for the further installation of new wind turbines. Repowering (the exchange of existing wind turbines by new, more productive ones) is one means to overcome this bottleneck.
  • Source: http://www.windwaerts.de/de/infothek/know-how/funktion-windenergieanlage, CCNR adaptation
    
    
    

   TABLE 1: INSTALLED NET CAPACITY* (MEGAWATT) FOR PRODUCING ELECTRICITY FROM WIND ENERGY – RHINE COUNTRIES

   Installed MegaWatt in year…
   Growth factor
   Country/Year2000201020192019 vs 20102010 vs 2000
   Germany6,09526,90360,7212.34.4
   France385,91216,4272.8155.6
   Netherlands4472,2374,4842.05.0
   Belgium149123,8634.265.1
   Luxembourg14441363.13.1
   Total6,60836,00885,6312.45.4

   Source: Eurostat [NRG_INF_EPCRW]
   * Both onshore and offshore capacities

    

  • Further to the already installed 60.7 GigaWatt, the German government aims to implement another 71 GigaWatt onshore and 20 GigaWatt offshore wind energy capacity by 2030, according to the new EEG policy.7273
  • For the same period, a similar growth (although on a lower absolute basis) is observed for Danube countries, and especially Austria. From 2000 to 2010, wind power capacity in Austria increased twentyfold, and threefold from 2010 to 2019. Croatia and Romania experienced a relevant increase in their net capacity for wind energy in the period 2010-2019 (see table 2).
  •  

   TABLE 2: INSTALLED NET CAPACITY* (MEGAWATT) FOR PRODUCING ELECTRICITY FROM WIND ENERGY – DANUBE COUNTRIES

   Installed MegaWatt in year…
   Growth factor
   Country/Year 2000201020192019 vs 20102010 vs 2000
   Austria501,0153,2243.220.3
   Romania0.03893,0377.8n.d.
   Bulgaria0.04887031.4n.d.
   Croatia0.0796468.1n.d.
   Hungary0.02933231.1n.d.
   Slovakia0.0341.320.3
   Total502,2677,9373.545.3

   Source : Eurostat [NRG_INF_EPCRW]
   * Both onshore and offshore capacities
   N.d. = not defined due to value of zero in 2000

    

  • According to the DNV Energy Transition Outlook 2021 report, by 2050, wind is expected to account for 33% of the world’s electricity output, compared to 5% in 2019.74 In Rhine countries, the share of electricity produced from wind energy lies above the world’s average. By 2019, it reached 20% in Germany, 15% in Luxembourg, 10% in Belgium and in the Netherlands, and 6% in France (see figure 3).
  •  

   FIGURE 3: SHARE OF WIND ENERGY IN TOTAL ELECTRICITY PRODUCTION (GWH) IN RHINE COUNTRIES (%)


   Source : Eurostat [nrg_bal_peh]
    

  • In looking at the Danube countries of Austria, Croatia and Romania, similar growth trends can be observed. The three mentioned countries exceeded a 10% share in electricity production from wind energy in 2019 (see figure 4).
  •  

   FIGURE 4: SHARE OF WIND ENERGY IN TOTAL ELECTRICITY PRODUCTION (GWH) IN DANUBE COUNTRIES (%)


   Source: Eurostat [nrg_bal_peh]
    

  • In 2020, a total volume of 3,860 MW new onshore wind energy capacity was put out to tender by the state in Germany. However, around 32% of the tendered volume was not awarded. In the previous year, only half of the tendered volume was awarded. According to the German Ministry of Economic Affairs, only those companies with the lowest electricity generation costs would be successful in the tendering process.76
  • As a result, the investment in new capacities decreased sharply in Germany in the years 2018-2020, as table 3 shows.77 Another of the slowing-down factors are long approval procedures, which result primarily from lawsuits filed by parts of the population against companies that want to install new wind turbines. This opposition against wind turbines among parts of society could be a major hindrance for further growth in this sector in the future in Germany. Also, in some cases, the decommissioning of the ageing fleet of wind turbines is not accompanied by repowering (installation of new turbines at the same place), which altogether reduces capacities.
  • In order to unblock the situation, the German government recently introduced an ‘Investment Acceleration Act’. It was set in place in order to allow the construction of wind turbines to continue also during any litigation process.78 Furthermore, in order to speed up and achieve the targets set, in 2021, a revised version of the EEG was published to generate incentives for local communities to eliminate any restrictions on newly built wind turbines in northern Germany.79
  • France is a recent market in wind energy, where there is room for accelerated increase of wind capacity. Both onshore and offshore capacity is expected to increase in France. The French Ministry of Ecological Transition’s Multiannual Energy Programme (MEP) also foresees an ongoing commitment to the development of this sector. The monitoring indicators of the MEP were updated in 2021. For wind energy, the objective is to increase onshore wind capacity by 38-44% between 2020 and 2028. For offshore wind, the objective is to almost triple the capacities by 2028.80
  • Growth is forecast both for onshore wind, led by France, Germany and Spain, as well as offshore wind, led by the UK, the Netherlands, France and Germany.81 Nevertheless, environmental and ‘NIMBY’ (‘Not In My Backyard’) concerns seem to grow in several parts of Europe (including France) and could hinder wind power development.
  • It is important to state that the transport of wind turbines or their components addresses two different markets. One is the repowering of existing wind turbines and the second the construction of new wind turbines at new locations. Both cases represent a possible market for inland navigation. It is worth noting that in the case of repowering, replaced wind turbines can be dismantled and recycled as well as moved to another geographic area. In both cases, transportation of wind turbine components takes place. Depending upon regulations in the wind energy market, each of the three cases will develop its own pace and trend, and IWW transport will be affected accordingly.
  •  

   TABLE 3: YEARLY ADDITIONS OF NEW WIND ENERGY CAPACITY (IN MEGAWATT) IN GERMANY, REDUCTION THROUGH DISMANTLING OF EXISTING PLANTS, AND CUMULATED STOCKS (ONSHORE, OFFSHORE AND ALL WIND TURBINES)

   Onshore, in MW per year201220132014201520162017201820192020
   Gross additions2,4152,9984,753,7314,6255,3332,4021,0781,431
   Thereof repowering4327661,148484679952363155339
   Dismantling17825836419536646724997222
   Net additions #2,2372,744,3863,5364,2594,8662,1549811,208
   Cumulated stock *31,02833,7338,11641,65145,91150,77752,93153,91254,938

   # = Gross additions minus dismantling
   * Cumulated stock at 31 December of each year

    
   Offshore, in MW per year201220132014201520162017201820192020
   Net additions802405292,2828181,259691,11219
   Cumulated stock *2805201,0493,2954,1085,3876,3827,5167,77

   * Cumulated stock at 31 December of each year
    
   Onshore and offshore, in MW per year201220132014201520162017201820192020
   Net additions2,3172,984,9155,8185,0776,1163,1232,0911,427
   Cumulated stock *31,30834,2539,16544,94650,01956,16459,31361,42862,708

   * Cumulated stock at 31 December of each year
   Source: Bundesverband Windenergie / Deutsche Windguard / VDMA Power Systems – Factsheets Windenergieausbau an Land; Windenergieausbau auf See; https://www.wind-energie.de/themen/zahlen-und-fakten/deutschland/ (last consulted on 27.8.2021)

    

  • In Austria, a similar decreasing trend in investment in new wind energy capacities has been observed since 2014, with some fluctuations, as shown in the following table. However, while the year 2020 saw a net reduction in terms of wind energy capacity, forecasts for 2021 are optimistic. Overall, the deployment of both wind and solar PV has accelerated, driven by feed-in tariffs and falling deployment costs.82
  •  

   TABLE 4: YEARLY ADDITIONS OF NEW WIND ENERGY CAPACITY AND REDUCTION THROUGH DISMANTLING OF EXISTING PLANTS IN AUSTRIA (IN MEGAWATT)*

   MW per year2012201320142015201620172018201920202021
   New capacity27931640932522819623215725315
   Cumulated capacity 1,381,6952,1022,4262,6542,8492,0393,1593,123,396
   Capacity reduction from dismantling22210141376440
   Net additions#277314407324228195191120-39275

   Source: IG Windkraft 2021
   * For 2021, forecast
   # New capacity minus dismantling

    

  • In light of the above, it is clear that whether transport of wind turbines will develop or not strongly depends on the decision by public authorities to, for instance, build new wind turbine parks and their acceptance by citizens. Another aspect is the availability of space for building such parks. Indeed, once such space is saturated, it is no longer possible to build new wind turbines.

   
   

  THE WIND ENERGY INDUSTRY – LOGISTICAL ASPECTS AND THE POSITION OF INLAND WATERWAY TRANSPORT

  • Due to the competition with other energy sources (renewable and non-renewable ones) and the public subsidies dedicated to energy transition, the economic and political pressure to reduce the production costs of renewable energies and to increase their energetic productivity over time is high.
  • Hence, over the years, wind turbines have grown in size and height. Regarding size, the length of rotor blades is an important factor. Turbines with longer blades have enabled more electricity to be produced with one unit, because the efficiency of the propeller increases with longer rotor blades. The wind area that is covered corresponds with longer blades.
  • Secondly, the height of the tower also increases productivity, as wind speed increases in higher areas. Between wind speed and energy generation, an exponential relation exists: if wind speed is doubled (growth by factor 2), energy production increases by factor 8, due to physical laws.83
  • From a logistical point of view, an increase in size for wind turbines makes inland vessels an appropriate mode of transport, at least in principle.
  • A publication of the Bundesverband Windenergie, the German Federation of Wind Energy84 confirms this, by stating that “railway transport of wind turbines plays only a minor role, due to restrictions of the maximum rotor length that can be transported by rail, to 56 metres. Hence, transporting rotor blades by rail is not possible anymore, due to the increase in their size.”85
  • Railways are only capable of transporting parts of the tower of a wind turbine, or components of the engine house when these are divisible. Despite its suitability for the transport of wind turbines, inland navigation accounts only for a rather small share of all logistical activities of the wind industry. The German Federation of Wind Energy writes that it “should be objectively examined whether and when inland navigation can be more strongly integrated into transport of wind energy turbines.”86
  • With regard to road transport, authorisations by administrative authorities are generally required to transport wind turbines. In Germany for instance, each road transport of a wind turbine must be approved by the administration, and for the approval, the use of road transport must be justified with unreasonable additional costs, if the wind turbine is to be transported via inland waterways or railways. The fact that road transport is mostly approved, shows that there is still a strong tendency against the use of inland waterways, for which there are several reasons, including a certain ‘road culture’ in logistics and in the mindset of stakeholders. A further reason for citing why road might be the preferred option are the low heights of bridges limiting transport of windmills on inland vessels, in certain cases. However, should the administrative requirements to obtain an authorisation to transport wind turbines by road become stricter, additional opportunities for inland waterway transport would arise.
  • While wind turbine components have long been produced in Europe, many are now produced in Asia. They are transported to Europe via seagoing vessels, IWT therefore appearing as the logical follow-up to transport them to the hinterland.87
  • The Bundesverband Windenergie identifies the following points which should be fulfilled in order to achieve a higher modal split share of IWT within the logistics of wind energy components:
   – availability of a sufficiently high number of large inland vessels for the transport of wind turbines;
   – quality requirements for waterways, locks and ports regarding size and technical conditions;
   – possibility for loading and unloading of wind turbines and their components in ports;
   – possibility for intermediate storage;
   – minimisation of weather-related transport interruptions (high or low water);
   – development of models and solutions together with the transport companies.
  • Such findings were also confirmed during interviews carried out with relevant actors.

   
   

  INLAND WATERWAY TRANSPORT OF WIND TURBINES: INTERVIEWS WITH EXPERTS

   Viewpoint of a multimodal logistics company
    

  • Interview with Rhenus Logistics

  • Source: Photo © Klaus Rockenbauer

    
   Rhenus Donauhafen Krems is a company based in Austria and part of the Rhenus-Group, which develops tailor-made solutions for logistical needs worldwide.
   In Austria, 74 newly built windmills are foreseen in 2021 compared to seven in 2020.89 The total number of existing windmills amounted to 1,307 in the year 2020 producing seven billion kWh on an annual basis. This accounts for the electricity of two million households and saves three million tonnes of CO2.90
    
   The wind turbines address different specific markets. One is the repowering of wind turbines and the second the construction of new wind turbines. The first market embraces dismantled wind turbines due to the installment of new, more powerful ones, with a higher energetic productivity. Dismantled wind turbines are then exported to other countries, via the Port of Constanţa, in particular, to North Africa or to Central Asian countries such as Kazakhstan. The geographical focus for the first market lies in traditional wind energy countries (France, Germany, the Netherlands, Romania, Slovenia).
    
   Given the size of wind turbines, inland vessels are considered to be a convenient transport mode. In addition, since trucks need an administrative permission to transport wind turbines, road transport bears the risk of a denied authorisation or potential higher administrative costs. Similarly, the lack of planning and information regarding possible works on highways, is a favourable factor for inland waterway transport. Given the size of wind turbines, there is no competition from rail transport which does not have the capacity to transport such cargo. Location of the port is another important aspect. Transport via inland vessels is for instance facilitated when the port is located next to the production site of wind turbines. This is for instance the case of the wind turbine manufacturer Enercon, which fixed its production site next to the Port of Krems, equipped with a special wind turbine handling system. This proximity allows the limiting of transshipment costs, given that no other mode of transport is required to transport the components between the port and the production sites.
    
   Other factors influencing the potential of wind turbine transport by inland vessel are notably the availability of specialised wind turbines handling facilities in ports as well as intermediate storage facilities. This is true for both the repowering and the newbuilding market.
    
   Regulatory aspects also play an important role. In particular, one bottleneck is the lengthy administrative process required for the building of new wind turbine parks. Another obstacle is rather a ‘cultural’ one. Indeed, the mindset of shippers prefers road transport, and this is often detrimental towards IWT. This is generally due to a lack of knowledge about inland waterway transport. In addition, while this issue is not specific to the transport of wind turbines, IWT is also often perceived as a mode which is vulnerable to high and low water periods.
    
   The evolving size of wind turbines’ components is a double-edged sword. It could be a further opportunity for IWT but also a bottleneck in case inland vessels are unable to adapt for instance, to the constantly growing size of wind blades (from 45 to 65 metres while the next generation could reach 80 metres) which is previously mentioned.
    
   Last but not least, the high value of the wind blades (amounting up to USD 170,000) requires a great deal of caution during transport, which can be offered by inland waterway transport.91 According to Mr. Gerhard Gussmag, similar considerations are also true for the transport of hydropower plant components.
    

   Source: Photo © Rhenus

    
    
   Viewpoint of two logistics companies
    

  • Interview with Bolk specialised in project cargo
  • Bolk is a transport company based in the Netherlands with branches in several European countries (Germany, Austria, Romania and France). The company also manages exceptional project logistics, including inland shipping where required. In the context of wind turbine transport, several factors influence the choice of mode of transport. One of the main decisive economic criteria considered by the clients is that of costs. The mode of transport that provides the service at the lowest costs is usually chosen. However, aspects such as proximity to production sites for wind turbines favour the inland waterway transport due to well-equipped inland ports.
    
   Nevertheless, when choosing IWT, additional costs such as transshipment charges need to be considered. These costs arise if the construction sites or final destinations are not located near the port and therefore require a further mode of transport. Given the construction site not being directly located at the port, a truck would need to first bring the components to the vessel. This includes handling costs that might, when comparing the whole logistics chain of different transport modes, favour road transport. In addition, the risk of low water and the associated service irregularities discourage the adoption of IWT as the first choice.
    
   Road transport appears to be the more flexible and faster choice compared to IWT. Flexibility means that the company that is producing the wind turbine does not have to complete all the components at once, as trucks can pick up one component each week. However, this higher flexibility comes with higher transport costs compared to IWT. Indeed, the high loading capacities of IWT allows carrying all the components within one single journey. A factor in favour of road transport that is often relevant for logistical choices is the shorter transport time of trucks, compared to river vessels.
    
   Because of its high loading capacities, when transporting heavy cargo, IWT is also the preferred (or even the only) choice from an environmental point of view, unless – when departing from the same point – the number of kilometres to be covered by waterway is significantly higher than the number of kilometres to be covered by road to reach the same destination. The growth in size of wind turbines is – in principle – another argument for a waterborne transport of these components. The interview partner, Mr Gerhard Wagner, confirms this trend, but adds that ports and shipowners sometimes lack the equipment to handle this growing size. On the other hand, this trend will complicate road transport probably far more (need for ultralong trucks, new axles) thereby increasing journey times, which could be comparable to those of inland vessels.
    
   According to his assessment, there is a difficulty to innovate in inland waterway transport, in contrast with road transport which strives to remain competitive and adaptive. Stricter regulations may lead to the choice of inland waterways. In some countries, it is difficult to obtain permits for road transport, and this can produce sufficient pressure to favour inland waterway transport. However, there is resistance to this modal shift within the transport sector. This resistance seems to come from several sides which were mentioned by the interview partner:
   1) Additional costs due to transshipment if the place of loading is far from an inland port
   2) Less flexibility of IWT compared to road transport, due to large batch sizes in IWT
   3) Embedded ‘road culture’ among logistical companies and lack of knowledge about IWT
    
   According to the interview partner, road transport dominates the market of wind turbine transport.
    

  • Interview with Gutmann France, a logistics company specialised in heavy cargo logistics
  • Gutmann Sarl is a medium sized family enterprise created in 1963 in Karlsruhe. It is specialised in national and international transport of heavy cargo (100 – 200 tonnes). Around 50% of its transport activity in Germany and France is dedicated to transport of wind turbines.
    
   Within the wind turbines transport activity of this company, 90% of transport is related to newly built turbines and 10% to repowering activities. Regarding the modal share of IWT in the total wind turbines transport market, the director of Gutmann France Sarl, Mr Paul Schmitt, emphasised that only 10% of the total transport of wind turbines are transported by inland vessels and the remaining 90% by trucks via road transport.
    
   This results from several factors:
   – The cost factor: it is often lower for road transport as it does not involve transshipment costs and storage costs. The cost of transport is always assessed on a case-by-case basis, and such costs can play in favour of inland vessels when space on board is optimised, but it cannot always be the case.
   – Bridges on inland waterways can have a strong impact on the transport capacities of inland vessels.
   – Flexibility and adaptability: road transport is considered more flexible compared to inland waterway transport.
   – Availability of road infrastructure to exit the port: when transported by inland vessel to a port close to the windmill park, the last mile needs to be done by road transport. As blades are becoming longer and longer by up to 85 metres, ports lack the necessary infrastructure for heavy duty vehicles to be capable of driving out of the port area. The availability of road infrastructure from and to the port is an important obstacle. Such infrastructure should be developed to increase the modal share of IWT in this segment.
   – Technical aspects: it is not always technically possible to accommodate for the transport of wind turbine on an inland vessel. However, this is also true for road transport.
    
   There are also several opportunities for transport of wind turbines on inland vessels:
   – Economies of scale exist when the space on board is optimised. Such optimisation exists in particular when wind turbines are transshipped from a maritime vessel to an inland vessel. Indeed, all the components necessary to build entire wind turbines can generally be carried by maritime vessels and then transshipped on board of inland vessels, thereby avoiding storage costs and creating economies of scale.
   – The fact that windmills are produced less and less in Europe and more often imported from countries such as Brazil, China, Vietnam or Poland, is an opportunity for inland waterway transport since the initial leg of the transport chain takes place on a maritime vessel.
    
   According to the interviewer, there is untapped potential for transport of wind turbines by inland vessels. At the level of Gutmann, he sees the modal share of wind turbine transport on waterways possibly increasing to 20%compared to the 10%at present. He also sees potential for IWT in the development of new logistics concepts.
    
   Nevertheless, according to Paul Schmitt, the market for transport of wind turbines is also very evolutive. Despite the observed decrease in investments in the last three years in particular, this market is expected to follow a positive evolution in the coming years, both in France and Germany, particularly driven by the ambitious public policy objectives with regard to the development of renewable energies and their role in the energy mix. In Germany, the 2021 Renewable Energy Act notably plans to increase solar, biomass, onshore and offshore wind capacity, to reach higher expansion goals and to raise public acceptance of their expansion. In France, the development of wind energy is more recent than in Germany and important capacities are still available, leaving further room for the development of wind energy. According to Paul Schmitt, France lags 15 years behind compared to Germany. However, there is hope for a brighter increase in this sector.
    
   Viewpoint of an inland vessel owner-operator
    

  • Interview with owner of MS CATHARINA

  • Source: Photo © MS CATHARINA

    
   The transport of wind turbine components represents a considerable part of the company activity. In order to be acknowledged by shippers in this market segment, respect for deadlines and punctuality is very important. Mr. Hohenbild confirms that trucks are the main competitors for inland vessels for the transportation of wind turbines, while railways play a minor role. The average length of the rotor blades is around 65 metres, and the weight 20 tonnes, so that by transporting two rotor blades, the total loaded weight is only 40 tonnes. The length and loading capacity of inland vessels are largely sufficient for transporting rotor blades.
    
   When transporting engine houses, several units (each weighing 90-100 tonnes) are often transported in one batch (up to five engine houses), resulting in a total loaded weight of 500 tonnes. Given these limited loaded weights, low waters are not problematic for the transport of wind energy components. It can therefore be a profitable market segment for rivers such as the Elbe or Danube, where low waters are relatively frequent. The limited height of bridges, on the other hand, can represent obstacles in some cases, although alternative routes are mostly feasible.
    
   Mr. Hohenbild identifies the decrease in newbuilding activity of wind turbines in Germany as the main barrier for growth in the near future, mentioning as a main cause the paradigm shift from guaranteed State prices for wind electricity towards tender and auction procedures. This has resulted in a strong reduction of newbuilding activity (which is confirmed by figures, see table 3) and even in a transfer of production capacities from Germany to other European countries such as Portugal or Turkey. According to his market experience and observations, several companies within the wind industry have gone bankrupt in the last three years or have shifted their production sites to other countries.
    
   The growing opposition against the installation of wind turbines amongst parts of the German population is also a major drawback regarding the further growth in this sector. Each newbuilding project is endangered by long approval procedures.

 
 

TRANSPORT OF BIOMASS AND BIOFUELS ON INLAND VESSELS

  STRUCTURE AND DEVELOPMENT

  • Biomass used as feedstock in the energy sector can be split into biomass with high ILUC93 risk (food and feed crops) and biomass used for advanced biofuel or electricity production with low ILUC risk . The high ILUC risk94 biomass includes mainly oil plants such as rapeseed or soybean, which need to be planted in the same way as any other agricultural product. Within this report, high ILUC risk biomass/ biofuel will also be called first generation biomass and biofuel (1G), while low ILUC risk biomass and biofuel will be called advanced biomass/biofuel.
  • From biomass, all forms of energy can be generated – electricity, heat, fuel for transport (biodiesel, bioethanol, etc.). Rapeseed currently accounts for 80% of the raw materials from which biodiesel is produced.95 Biodiesel is blended with conventional fossil diesel, according to national blending regulations. Trucks can also use pure biodiesel. For the production of bioethanol, wheat, rye, corn and sugar beet are the primary raw materials. Bioethanol substitutes fossil gasoline and is also blended with conventional gasoline. For these blends, technical upper limits exist (‘blend wall’), due to technical vehicle standards.
  • In terms of the mass, rapeseed shred used as animal fodder accounts for 60% of the total output of a biomass-biofuel transition, while biodiesel and glycerin account for 40%.96 Glycerin is a by-product of biodiesel, which is used for producing detergents, tooth paste and products for the pharmaceutical industry.
  • As the study of the International Renewable Energy Agency (IRENA) from November 2019 points out, “practical experience in transporting and storing ethanol and biodiesel is already abundant, as these commodities are traded globally, and in the main markets (Europe, the US, Latin America) storage and handling facilities are located near major ports.”97 This statement is confirmed by two case studies presented in this chapter of the present report, regarding biomass and biofuel logistics in the ports of Mannheim and Straubing.
  • According to the IRENA study, the production costs for 1G biofuels are largely determined by the costs of feedstock (e.g. rapeseed), which represent 70-90% of total production costs.98 This high share makes 1G biofuel production vulnerable towards an increase in feedstock prices.
  • Advanced biofuels avoid any competition with food production: they are produced from lignocellulosic feedstocks such as corn stover, straw, agricultural residues, woody residues from forestry and wood processing industries (e.g. sawdust), oilseeds produced on marginal land that is unsuited for crop production, municipal solid waste and a variety of other industrial and commercial waste types.
  • Apart from the sustainability concerns about 1G biofuels, another advantage of advanced biofuels is that they rely on far less expensive feedstocks such as agricultural residues, and different types of waste. Waste products are low-value products by nature. However, the quality of advanced feedstocks may be more variable than for 1G feedstocks, due to their waste-type nature.99 As it is the case for 1G biofuel production, advanced biofuel production also generates coproducts with a commercial value – for example cellulose, which is used as feedstock in the paper industry.
  • Up until now, the commercial development of 1G and advanced biomass follows very different pathways. The production of biodiesel, based on 1G biomass, has followed a positive trend in the EU-27 during the last 15 years. The three countries with the highest production level in Europe are Germany, France and the Netherlands, which together had a share of 52% of all biodiesel production of the EU-27 in 2020 (see figure 5).
  •  

   FIGURE 5: INDIGENOUS PRODUCTION OF LIQUID BIOFUELS IN THE EU-27 (MILLION TONNES)


   Source: Eurostat [NRG_CB_RW]
    

  • According to the International Energy Agency (IEA), a decrease of biodiesel production of 13.6% is estimated for 2020, due to the reduction of fuel demand during the Covid-19 pandemic. The rebound in diesel demand in 2021 should lead the volumes back to the 2019 level. For the time span 2023-2025, the IEA projects a production level for biodiesel and hydrotreated vegetable oil (HVO100) in the European Union that is 5% higher than the level in 2019, and 21% higher than the level in the Covid-19 crisis year 2020.
  • The European Union represents the region with the highest production level of biodiesel on a worldwide scale, in front of the US, Indonesia, Brazil and Argentina.101 Data from IEA are in line with Eurostat data, by stating that France, Germany, the Netherlands and Spain are the most important biodiesel producing countries, accounting for two-thirds of EU production.
  • The growth process for biodiesel should not hide the fact that there have been several regulatory changes since 2005. In Germany, for example, biodiesel was exempted from taxation until 2006, in contrast to conventional fuels. This exemption was gradually removed until 2012, but at the same time, the obligation to blend a minimum proportion of biofuel with conventional petrol and diesel fuels was introduced. This policy change caused a shift from rural entrepreneur-based biodiesel production to a biodiesel market dominated by large oil distribution and agribusiness companies.102
  • Soon afterwards, the EU Energy & Climate Package (ECP) of 2009 established a framework for EU member countries to set national renewable energy targets, leading to the enactment of the Renewable Energy Directive (RED, 2009/29/EC). The focus then turned to sustainability concerns and to the question, ‘which renewable fuels are really sustainable?’ Food versus fuel concerns became the main reason why 1G biofuels were considered only as a second-best solution and brought advanced biofuels onto the agenda.103
  • It is therefore important to note that the potential of biomass/biofuel transport on inland vessels is heavily dependent upon the public policy decisions at national and European level, which either encourage or limit their development. For instance, the European Renewable Energy Directive II fixes the target according to which renewable energies should reach a share of 32% within total energy consumption by 2030. A sub-target exists for the transport sector, requiring fuel suppliers to supply a minimum of 14% of the energy consumed in road and rail transport by 2030 as renewable energy. To achieve this goal, the Directive defines a series of sustainability and GHG emission criteria that bioliquids used in transport must comply with to be counted towards the overall 14% target.
  • For 1G biofuels, a cap was introduced, limiting their share to 7% of the final consumption of energy in the road and rail transport sectors in each member state, and allowing therefore only for a slight increase in their production levels. The share of first-generation biofuels cannot exceed 7% by 2030 while the share of advanced biofuels shall be at least 3.5% in 2030. In the proposal to revise this directive, which was presented in July 2021 by the European Commission within the ‘Fit for 55 Package’, the use of such 1G biofuels is being discouraged. While this proposal still has to undergo the EU legislative process, non-negligeable impacts on the biofuel sector are expected. This will consequently affect the potential for 1G biomass/biofuel production and transport by inland vessels. This is only one example of how public policy affects the development of biofuels, but other examples of this kind exist.
  • Given the fact that further growth of 1G biofuel is discouraged, it could be the aim to develop advanced biofuels as soon as possible, and to unchain the growth process for these fuels. However, any kind of rapid growth of advanced biofuels and related production capacities have not materialised so far.
  • Cellulosic ethanol production has developed very slowly and was accompanied by many failures, both technically and commercially, in the US as well as in Europe. By 2018, on a worldwide scale, only 12 refineries produced cellulosic ethanol at commercial level, and with very modest production volumes. Five of them were found in Europe, two in Brazil, three in China, and two in the US. Most of them can be categorised as demonstration projects.
  • The main reasons for this situation can be summarised as follows:104
   – Regulatory and political uncertainties and related high risks: Biofuel markets are heavily influenced by politics, regulations, interest groups, and public opinions. Long-term investments, however, require rather stable framework conditions. It should be noted that a biorefinery takes five to ten years to develop. In addition to that, pre-project stages also have to be taken into account (business planning, feasibility analysis, engineering design, permissions regarding the contracting of feedstock, setting up supply chains, financing). Regulatory uncertainty can be very problematic for long-term projects and their financing, in particular for small start-up firms.
   – High competition with conventional petro-fuels: With the technologies for advanced biofuels being immature, high learning costs and therefore high production costs must be taken into account by start-up firms. This does not make it easy to reach break-even points, and to outperform conventional petro-fuels, in particular in times when the oil price followed a downward trend, as was the case between 2011 and 2020.
   – Lack of technological readiness/too high costs: In many cases, technical problems during the early production process of advanced biofuels can occur, in the start-up phase. Solutions can mostly be found, but they are so expensive that the production costs are becoming too high, resulting in a price level for the end product that the relevant market is not able to tolerate.
  • A prudent approach to be considered is that in the long run, advanced biofuels will be one element within the decarbonisation process of the transport sector, in parallel with electrification, but as an element which is more appropriate for heavy freight vehicles, ships and aviation which require high amounts of energy.
  • At the same time, regarding 1G fuels, their reliance upon food or feed crops represents a serious barrier for their further growth in the future.
  • Given the lack of large-scale deployment of advanced biofuels, relevant real-world examples for biomass logistics are mostly found among 1G biofuel cases. The case studies presented in this report show ports where IWT is integrated in biomass production and logistical chains. In two of three cases, the solid biomass or natural feedstock is rapeseed, which is transformed into rapeseed oil and rapeseed shred. In a further step, biodiesel is produced from rapeseed oil. In the third case, the feedstock used is wood waste, so that this third example could be considered as one that avoids any food-fuel competition (advanced biomass).
  •  
    

  BIOMASS AND BIOFUEL WATERSIDE HANDLING IN THE RHINE REGION (PORT OF MANNHEIM)105

  • The Port of Mannheim is the third largest Rhine port in Germany. In the port area, an oil mill (Ölmühle Bunge) receives rapeseed mainly by ship from different regions in western Europe, stores it, and produces rapeseed oil and shredded rapeseed, the by-product used in the foodstuff segment. Most of the rapeseed oil is transported to the port’s company Mannheim BioFuel GmbH by pipeline to manufacture biodiesel which is then delivered by ship and trucks to customers (mineral oil companies, petrol stations, haulage companies). The nominal capacity of the production site of Mannheim is 120,000 tonnes of biofuel per year.106
  • Source: Port of Mannheim

    

  • According to the Port of Mannheim, inland navigation offers several advantages within the biomass and biofuel logistics:107
   – large capacities;
   – high efficiency and reliability, no restrictions at the weekend;
   – few accidents.
  • Data have been available since the year 2005 (biomass) and 2007 (biodiesel) respectively. For all forms of biomass, higher values were recorded in 2020 compared to 2005/2007 and also when comparing the data with 2010. However, rapeseed and rapeseed shred showed high fluctuations, although this was partly caused by an accident in 2010 (fire in the oil press) (see table 5).
  • For rapeseed oil, a more constant growth trend can be seen from the long-term time series. The biodiesel volumes developed again differently. Although they were much higher in 2020 than in the first year of data recording for biodiesel (2007), the trend has been less positive in the last years, and the value in 2020 was indeed lower than in 2010.
  •  

   TABLE 5: WATERBORNE HANDLING OF BIOMASS AND BIODIESEL IN THE PORT OF MANNHEIM (IN 1,000 TONNES)

   Volumes
   Growth factor
   Product20052010201520202020/20102020/2005
   Rapeseed7673657698472.31.1
   Rapeseed shred2691903604582.41.7
   Rapeseed oil1191201812642.12.2
   Total1,1566751,311,5682.31.4

   Volumes
   Growth factor
   Product20072010201520202020/20102020/2007
   Biodiesel7111123770.710.9

   Source: Port of Mannheim
    

  • Figure 6 shows the data since 2013. The fire in the oil press in 2010 accounts for the strong drop in 2011. The share of rapeseed shred within the sum of rapeseed oil and rapeseed shred was 65% on average in the period from 2005 until 2020. This confirms approximately the share that is given in the literature about rapeseed and rapeseed oil manufacturing. The trend for rapeseed oil is upward orientated, while biodiesel follows a constant trend.
  •  

   FIGURE 6: WATERBORNE HANDLING OF BIOMASS AND BIODIESEL IN THE PORT OF MANNHEIM (IN 1,000 TONNES)


    

   Source: Port of Mannheim

    

  • The following table shows key figures for the Port of Mannheim, including a comparison with the regional , national and EU level with respect to inland waterway transport. The agri-food segment, of which rapeseed is a major part in Mannheim, has developed better than the average inland waterway transport between 2010 and 2020.
  • Waterside transport of rapeseed, rapeseed shred and rapeseed oil amounted to 1.57 million tonnes in Mannheim in 2020. These materials are counted as food products (NST 2007 group 04) and have a share of 78.4% in total waterside handling of agribulk and food products (NST 2007 groups 01 and 04 taken together) in the Port of Mannheim. Biodiesel is counted under chemical products (NST group 08).
  • NST 2007 product groups 01 and 04 registered a strong increase in the Port of Mannheim between 2010 and 2020, thanks to the positive evolution of rapeseed, its dominating core component.
  •  

   TABLE 6: DEVELOPMENT OF TOTAL IWT AND OF TRANSPORT OF AGRICULTURAL AND FOOD PRODUCTS IN THE EU, IN GERMANY, IN BADEN-WÜRTTEMBERG, AND IN THE PORT OF MANNHEIM BETWEEN 2010 AND 2020 *

   Port of MannheimIWT in Baden-WürttembergIWT in GermanyIWT in the EU
   Comparison IWT volume
   2020 vs 2010
   -9.8%-9.5%-18.1%-4.8%
   Comparison transport volume of agricultural products, foodstuff and food products by IWT 2020 vs 2010+78.0%+44.1%-14.3%+10.4%
   Share of agricultural products, foodstuff and food products within IWT volume in 202029.0%10.9%12.4%12.0%
   Modal split share IWT (actual) n.d.n.d.8.0% 6.1%

   Sources: Port of Mannheim, Landesamt für Statistik Baden-Württemberg, Eurostat [iww_go_atygo] and [tran_hv_frmod], CCNR analysis
   * The figures in the table are based on transport volumes (tonnes).
   n.d. = no data available

    

  BIOMASS AND BIOFUEL WATERSIDE HANDLING IN THE DANUBE REGION (PORT OF STRAUBING)109

  • Another example is the Danube Port of Straubing in Bavaria, the second largest Bavarian inland port after Regensburg. In Straubing, several companies active in the bioeconomy make use of inland waterways, in this particular case of the Danube.
  • Since its creation in 1996 the port has focused on agricultural products and biomass. Related raw materials and products represented 91% of all waterside handling in 2020. Companies active in different fields of agribusiness (trade and storage of grain), oilseeds crushing and animal feedstuff production have manufacturing and logistical capacities in the port area. The most important company is ADM, a US food processing and commodities trading company, operating internationally.
  • Source: Port of Straubing-Sand

    

  • Within incoming logistics, raw materials – especially rapeseed and soybeans110 – are transported on the Danube, coming mainly from Hungary, Austria and Serbia. In the Port of Straubing they are processed to rapeseed oil, soybean oil and meal.
  • With regard to outgoing logistics, the rapeseed oil is transported mainly by rail (tank wagons) to Mainz (where another manufacturing unit of ADM is located) and to other customers, in order to be processed to biofuel. The rapeseed meal is transported to different destinations in Germany, mainly to feed manufacturers. This transport is carried out partly by ship (50%) and partly by trucks (50%).
  • Soybean oil, as well as soybean shred, is exported from Straubing via the Danube, the Main-Danube canal and the Rhine to Basel/Switzerland. The background of this export is that Switzerland allows only soybean products without any genetical modification to be used in its country. As biomass products handled in the Port of Straubing fulfill this sustainability requirement, they can be exported to Switzerland.
  • According to Mr Rene van der Poel, General Manager of the ADM company, low water levels on the Danube can cause significant additional transport costs for the agribusiness company. As a rule of thumb, each 10 cm reduction of the water level on the Danube near Straubing causes freight rates and freight costs to increase by 10%.
  • However, according to the port director, Mr Andreas Löffert, the infrastructure works that have started on the local Danube stretch in 2021, after several years of preparatory studies, and which aim to deepen the fairway depth, navigating conditions are expected to be much better in the future. From 2023 onwards, vessels coming from the Rhine-Main region will be able to reach the Port of Straubing with a draught of 2.50 metres on 300 days per year. This represents a major breakthrough in terms of available draught and a more efficient connection of the port with the Rhine-Main and the ARA region.111
  •  

   FIGURE 7: WATERBORNE HANDLING OF BIOMASS IN THE PORT OF STRAUBING *


   Source: Port of Straubing
   * Other biomass = mainly grain

    

  • According to the port director, Mr Andreas Löffert, the transshipment of dry biomass is carried out with the usual cranes and gripper arms that are present in most ports for dry cargo operations, so that additional infrastructure is not necessary.
  • Thanks to its orientation towards the bioeconomy, the port’s overall figures of waterside handling have developed more positively than at regional (Bavaria), national (Germany) and international (EU) level. Overall IWT in Straubing increased by 9.2% between 2010 and 2020, compared to a decrease on the regional, national and international level. The example of the Port of Straubing shows that a rather high modal split share and an overall positive development of IWT figures can be created for IWT when it is integrated into biomass supply chains.
  •  

   TABLE 7: DEVELOPMENT OF TOTAL IWT AND OF TRANSPORT OF AGRICULTURAL AND FOOD PRODUCTS IN THE EU, IN GERMANY, IN BAVARIA, AND IN THE PORT OF STRAUBING BETWEEN 2010 AND 2020 *

   Port of StraubingIWT in BavariaIWT in GermanyIWT in the EU
   Comparison IWT volume 2020 vs 2010+9.2%-14.2%-18.1%-4.8%
   Comparison transport volume of agricultural products, foodstuff and food products by IWT 2020 vs. 2010+28.0% -3.9%-14.3%+10.4%
   Share of agricultural products, foodstuff and food products within IWT volume in 202091.2%33.8%12.4%12.0%
   Modal split share IWT (actual) 15.7% n.d.8.0% 6.1%

   Source: Port of Straubing, Bayerisches Landesamt für Statistik, Eurostat [iww_go_atygo] and [tran_hv_frmod], CCNR analysis
   * The figures in the table are based on transport volumes (tonnes)

    
    

  BIOMASS USED FOR ELECTRICITY GENERATION

  • Biomass is not only used for the transformation into liquid biofuels, but also for generating heat and electricity from solid biomass. This is often done in the form of combined heat and power generation. Raw materials often used for combustion are wood pellets/wood chips.
  • In Rhine countries in 2019, biomass (including solid biomass, liquid biofuel and biogas) accounted for 12% of electricity production in France, 8% in Germany, 5% in Belgium, 3% in the Netherlands and 1% in Luxembourg. Regarding Danube countries, we observe a constant growth of biomass in electricity production in Croatia, reaching a share of 7% in 2019. Hungary and Austria have both a share of 6%, Bulgaria 4% and Romania 1%. The share of biomass in Bulgaria is not impressive, but it is interesting that this share was below 1% until 2017, and it has since seen a sudden growth.
  • Installed capacity for producing electricity from biomass grew by one and a half times between 2010 and 2019. In general, all Rhine countries have increased their capacity, with the exception of Belgium, that has seen a decrease from 2010 to 2019. As the figures in table 8 also show, the growth rates of installed capacity have been reduced in the decade from 2010 to 2019, compared to the decade from 2000 to 2010.
  •  

   TABLE 8: INSTALLED NET CAPACITY (MEGAWATT) FOR PRODUCING ELECTRICITY FROM BIOMASS * – RHINE COUNTRIES

   Installed MegaWatt in year
   Growth factor
   2000201020192019 vs 20102010 vs 2000
   Germany474546089041.611.5
   France21652413742.62.4
   Belgium678897810.913.3
   Netherlands933754312.05.0
   Luxembourg09475.1n.d.
   Total8507257115371.68.5

   Source: Eurostat [NRG_INF_EPCRW]
   * Biomass includes solid biofuels, pure biogasoline, pure biodiesels, other liquid biofuels, and biogases.

    

  • Data for Danube countries tell a different story. From 2010 to 2019, there was an overall decrease in installed net capacity for producing electricity from biomass. In particular, Austria halved its capacity in that time period. The exception is Croatia, which increased it by more than ten times in this timespan. Overall, it can be concluded that the potential of biomass is still not made use of in Danube countries.
  •  

   TABLE 9: INSTALLED NET CAPACITY(MEGAWATT) FOR PRODUCING ELECTRICITY FROM BIOMASS*– DANUBE COUNTRIES

   Installed MegaWatt in year
   Growth factor
   2000201020192019 vs 20102010 vs 2000
   Austria80419339780.52.4
   Hungary64934530.982.2
   Slovakia01782201.2n.d.
   Romania251201396.90.1
   Croatia0912713.4n.d.
   Bulgaria5210575.70.2
   Serbia0024n.d.n.d.
   Total1206301824280.82.5

   Source : Eurostat [NRG_INF_EPCRW]
   * Biomass includes solid biofuels, pure biogasoline, pure biodiesels, other liquid biofuels, and biogases

    
    
   Gentse Warmte Centrale (Ghent, Belgium)112

  • A good example of a project where biomass is used for producing electricity is the ‘Gentse Warmte Central’ (a combined heat and electricity biomass power plant) of the Belgian Eco Energy (BEE) company. The project started its construction phase in January 2020 and aims to produce green energy (heat and electricity) using wood waste that cannot otherwise be recycled. The wood waste comes from the demolition of old houses and from businesses.
  • The volumes of feedstock (wood residues) transformed on an annual basis amount to 160,000 tonnes. The plant is located in the North Sea Port area in Ghent. This location will allow the predominant use of inland vessels to transport the materials to the power plant. The use of inland vessels for at least 75% of the 160,000 tonnes of wood waste is foreseen according to company information. The plant will produce 156 GWh of green electricity annually (the annual consumption of about 50,000 households) and supply green heating energy to industrial customers in the area around Ghent. The biomass power plant is equipped with advanced air purification technologies and meets strict emission standards.

 
 
 

TRANSPORT OF HYDROGEN ON INLAND VESSELS

  INTRODUCTION

  • Today hydrogen use is dominated by industry, namely oil refining, ammonia production, methanol production and steel production. It can also be used in the transport sector, as a fuel, or for power generation. Hydrogen can be extracted from fossil fuels, but also from renewables or nuclear power. The overwhelming majority of hydrogen is still produced from fossil fuels, so that there is significant potential for emission reduction.113
  • Due to its limited availability in its natural state, hydrogen must be produced on an industrial scale to be used, for instance, as an alternative fuel. Currently, there is much research on how the electrolysis process, which is needed to split hydrogen from oxygen, can be made as energy-efficient and climate-neutral as possible. Pure hydrogen can be transported as compressed gas or in liquid form. Specific requirements for the transport of hydrogen need to be respected as it is considered to be a dangerous good according to ADN regulation.
  • When transported as compressed gas, standards such as the pressure of up to 350 bars or 700 bars need to be respected. The hydrogen tanks inside the vessel need to withstand this pressure. The high volume and space that is needed for this kind of transport is a significant hurdle for its commercialisation.
  • When in liquid form, temperatures as low as – 253°C need to be created. The higher weight of liquefied hydrogen due to a higher density per cubic metre is another aspect that needs to be taken into account.
  • Finally, when transported in liquid form under the liquid organic hydrogen carrier (LOHC)114 technology, hydrogen is loaded on a fluid which can be transported in double hulled tanker vessels. LOHC absorbs hydrogen and releases it through chemical reactions. Advantages of this kind of transport lie in the safety, use of existing vessels and above all the high energy density in the liquid case. Furthermore, the amount carried amounts to 17 million kg H2 in a tanker vessel. To indicate a better understanding of this vast amount: a 35-wagon railway could carry up to 50 thousand kg H2 whereas a truck would carry 1.5 thousand kg H2.
  • The most advanced processes for the production of hydrogen are reforming from fossil sources and water electrolysis. The second option (so-called ‘green hydrogen’) is more favourable from a climate neutrality perspective, in particular when the electricity that is used for the electrolysis is of renewable origin.
  • There are two main possibilities of using hydrogen for the propulsion of vehicles: the use of a fuel cell and the direct combustion of hydrogen in an internal combustion engine. In a future hydrogen economy, vessels propelled by hydrogen could transport hydrogen using the LOHC technology.
  • With regard to the development of hydrogen, it can be seen that recent public policy pushes for the development of hydrogen, such as the ‘Hydrogen strategy’ presented by the European Commission in 2020.115 Within the framework of the European Green Deal, hydrogen has also been singled out as central for addressing the reduction of greenhouse gas emission, preparing a climate-neutral economy and for evolving energy systems in Europe. At national level, hydrogen plans are also being deployed, and the number of countries with policies that directly support investment in hydrogen technologies is increasing, along with the number of sectors they target. Named examples are the French ‘plan de déploiement de l’hydrogène’, foreseeing funding opportunities for the deployment of green hydrogen116 or the German ‘Nationale Wasserstoffstrategie’.117 Green hydrogen programmes are also expected to raise renewable capacity, although investors could also use existing wind, solar PV and hydropower plants for hydrogen production.
  • As regards demand, it is interesting to note that demand for hydrogen has been increasing since 1975 and continues to rise. Today, clean, widespread use of hydrogen in global energy transitions faces several challenges, in particular, its cost of production from low-carbon energy, which remains very high. The fact that it is currently mainly produced from natural gas and coal, means that its production is responsible – under current conditions – for important GHG emissions. The slow development of hydrogen infrastructure is an important challenge.118 Regarding the production costs, the International Energy Agency (IEA) estimated that the cost of producing hydrogen from renewable electricity could fall by 30% by 2030 as a result of declining costs of renewables and the scaling up of hydrogen production. Among the recommendations from the IEA to support the deployment of hydrogen, one of these relates to the expansion of hydrogen in transport through fleets.
  • Nevertheless, the momentum towards the development of clean hydrogen is high and production of clean hydrogen, as well as the demand for clean hydrogen, is expected to rise. Transport solutions for clean hydrogen will be needed, hence representing possibly a new transport opportunity for inland vessels. The transition towards clean hydrogen will take several years, thereby leaving sufficient time for the inland waterway sector to develop suitable transport solutions.

   

  TRANSPORT OF HYDROGEN ON INLAND VESSELS

  • Hydrogen as a cargo could be transported by pipelines in gaseous form or by ships in liquid form.
  • Green hydrogen – as mentioned earlier – is emission-free because it is generated by using renewable or low-carbon energies to split water via electrolysis and it is storable in the long term. This makes it a useful resource to decarbonise the industries and reach the emission targets at European level. The production of green hydrogen requires a high amount of green electricity that can be generated from several sources (wind, photovoltaics, hydropower).
  • In order to create a positive case for the transport of hydrogen on inland vessel, good access to maritime and inland waterways and ports from the green hydrogen production site is an important element. Large areas for producing green electricity (wind onshore, photovoltaics and biomass), should also be available.
  • Given the strong political aim in the European Union to develop green hydrogen technologies, there is momentum to support pilot projects promoting strategic value chains, such as creating a pan-European supply chain along main European corridors. Such projects are currently ongoing and important insights can be gained from them.
  • For instance, the most suitable form for storing and transporting hydrogen on inland vessels has to be identified, with the use of LOHC (liquid organic hydrogen carrier) technology, ammonia, liquid hydrogen or compressed gaseous hydrogen all providing different advantages and drawbacks. In order for transport of hydrogen on inland vessels to develop, the solution should be cost-efficient and easy to implement.
  • In light of the anticipated future needs in terms of transport of hydrogen, some inland shipping companies are already investing in a fleet adapted for the transport of green hydrogen, this is for instance the case of Chemgas Shipping BV.117