Aucune correspondance d'année

• De binnenvaartvervoersprestatie in de EU-27 (zonder het Verenigd Koninkrijk) bedroeg in 2020 131,7 miljard TKM, oftewel 8,2% minder dan in 2019. Als men de vervoersprestatie van de drie niet-EU-landen optelt – Zwitserland, Servië en Oekraïne – komt men voor 2020 op een vervoersprestatie van 135,1 miljard ton (-8,4% vergeleken met 2019).
• De vervoersprestatie over de traditionele Rijn daalde in 2020 met 10%, terwijl dit 15% was in het laagwaterjaar 2018 en eveneens 15% in 2009, het jaar van de financiële crisis. Het enige segment dat hogere cijfers wist te behalen was het segment van de landbouwproducten. Het containervervoer bleef vrijwel hetzelfde.
• Ondanks de dalende cijfers bij het vervoer van ijzerertsen, metalen en steenkolen, is de vervoersprestatie op de Donau in 2020 slechts met 1,4% afgenomen, dankzij een krachtige stijging in het vervoer van landbouwproducten.


 

VERVOER IN EUROPA EN PER LAND

  AANDEEL VAN DE TON-KILOMETER (TKM) VAN HET LAND IN DE TOTALE VERVOERSPRESTATIE IN EUROPA (IN %)


  Bronnen: Eurostat [iww_go_atygo], OESO (Servië, Zwitserland, Oekraïne)
  Voor het Verenigd Koninkrijk is door een vertraging van de publicatie van de gegevens het aandeel in 2020 niet beschikbaar.

   

  AFBEELDING 1: VERVOERSPRESTATIE BINNENVAART IN 2017, 2018, 2019 EN 2020 IN DE BELANGRIJKSTE EUROPESE BINNENVAARTLANDEN (IN MILJOEN TKM)


  Bronnen: Eurostat [iww_go_atygo], OESO (Servië, Zwitserland, Oekraïne)
  Voor het Verenigd Koninkrijk is door een vertraging van de publicatie van de gegevens de waarde voor 2020 niet beschikbaar.

   

 • Het jaarrapport behandelt voor de eerste keer ook Oekraïne. De belangrijkste bevaarbare rivieren van de Oekraïne zijn de Dnjepr, de Zuidelijke Boeg en de Donau. Kijkt men naar de ligging van de rivieren is te zien dat maar een betrekkelijk kort gedeelte van de Donau over Oekraïens grondgebied stroomt en wel als grensrivier in het uiterste zuidwesten van het land (grens met Roemenië). Dwars door het hart van Oekraïne stromen de Dnjepr en de Zuidelijke Boeg. Alle drie de rivieren stromen van noord naar zuid en monden uit in de Zwarte Zee.
 • Voor de totale vervoersprestatie waren de Rijnoeverstaten (België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland) samen goed voor 78,6% van de totale vervoersprestatie door de binnenvaart in de EU-27, plus Zwitserland, Servië en Oekraïne. De Donaulanden hadden een aandeel van 19,1% (zonder Oekraïne) en 21,2% (met inbegrip van Oekraïne).
 •  

  AFBEELDING 2: JAARLIJKSE VERVOERSPRESTATIE DOOR DE BINNENVAART IN EUROPESE LANDEN (IN MILJARD TKM IN 2020) *


  Bronnen: Eurostat [iww_go_atygo] en OESO
  * Gegevens voor het VK voor 2020 zijn niet beschikbaar.

   

 • Van de totale vervoersprestatie van de binnenvaart in Europa in 2020, die rond 132 miljard TKM bedroeg, bestond 74,4% uit vervoer dat op een of andere wijze een nationale grens overschreed, dus in de vorm van export, import of doorvoer. Kijkt men naar de afzonderlijke vervoersstromen, dan kan worden vastgesteld dat 19,8% in 2020 uit doorvoer bestond, terwijl de uitvoer- en invoer elk een aandeel hadden van 27,3%.
 • De binnenvaart is met name van belang voor bepaalde corridors. De huidige marktkenmerken laten zien dat voor grensoverschrijdend vervoer binnen de Rijn-Alpen-corridor de binnenvaart in vergelijking met de andere vervoersmodi een aandeel heeft van 54%. Voor de Noordzee-Middellandse-Zeecorridor bedraagt het aandeel van de binnenvaart in het vervoer 35%, terwijl het grensoverschrijdend vervoer door de binnenvaart binnen de Noordzee-Oostzeecorridor een aandeel van 38% heeft en voor de Rijn-Donau-corridor van 14%.
 •  

  AFBEELDING 3: JAARLIJKSE VERVOERSPRESTATIE VAN DE BINNENVAART IN DE EU-27* (IN MILJARD TKM)


  Bron: Eurostat [iww_go_atygo]
  * EU-27 volgens de lidstaten in 2020

   
   
   

VERVOER IN DE BELANGRIJKSTE EUROPESE STROOMGEBIEDEN


  Bron: analyse van de CCR aan de hand van gegevens van Destatis, VNF, Eurostat
   
   
  RIJNSTROOMGEBIED
   
  Vervoersvolume en vervoersprestatie op de traditionele Rijn

  • Het goederenvervoer over de traditionele Rijn (van Bazel tot de Duits-Nederlandse grens) bedroeg in 2020 160 miljoen ton. Dit is 8,4% minder dan in 2019. De vervoersprestatie op de traditionele Rijn bedroeg 32,6 miljard TKM, wat neerkomt op een daling van 10% in vergelijking met 2019. Het totale vervoersvolume en de vervoersprestatie op de traditionele Rijn worden berekend door het Duitse bureau voor de statistiek Destatis op basis van gegevens die verstrekt worden door havens en schippers (zie glossarium).
  •  
    

   AFBEELDING 4: VERVOERSPRESTATIE OP DE TRADITIONELE RIJN (IN MILJOEN TKM)


   Bron: analyse van de CCR aan de hand van gegevens van Destatis
    
    

  Het vervoer over de Rijn bij bepaalde meetpunten

  • Naast gegevens over het totale goederenvervoer op de traditionele Rijn (160 miljoen ton) worden ook gegevens over het vrachtvervoer bij bepaalde meetpunten (sluizen en grensposten) verzameld. De gegevens over de relevante volumes hebben alleen betrekking op de vervoerde hoeveelheden goederen die zijn geregistreerd bij deze specifieke punten. Daarbij wordt uitgegaan van een geografische aanpak die een soort statische momentopname biedt.4
  • De onderstaande tabel geeft een overzicht van de meetpunten in het Rijnstroomgebied waarvan gebruik wordt gemaakt bij de berekeningen van de Waterwegen- en scheepvaartbeheerder van de Duitse Bondsstaat.
  •  
    

   TABEL 1: MEETPUNTEN VOOR HET VRACHTVERVOER IN HET RIJNSTROOMGEBIED EN VERANDERINGSPERCENTAGE 2020/2019

   Gedeelte / zijrivier van de Rijn Meetpunt Naam van het meetpuntVervoersvolume in 2020 in mln. tonVeranderingspercentage 2020/2019
   BenedenrijnGrens Duitsland/NederlandEmmerich130,0-7,9%
   BovenrijnGrens Duitsland/FrankrijkSluis bij Iffezheim19,2-9,9%
   MainSamenvloeiing van Main en RijnSluis bij Mainz-Kostheim13,5+2,3%
   MoezelSamenvloeiing van Moezel en RijnSluis bij Koblenz8,1-14,5%
   NeckarSamenvloeiing van Neckar en RijnSluis bij Mannheim-Feudenheim5,1-5,6%

   Bron: analyse van de CCR aan de hand van gegevens van de Waterwegen- en scheepvaartbeheerder van de Duitse Bondsstaat
    
    

  • De totale hoeveelheid goederen die over de Moezel vervoerd werd, daalde met 14,5% (sluis bij Koblenz), hetgeen voornamelijk te wijten was aan de drastische afname van het steenkolenvervoer in 2020 (met 39,6%). Een positieve ontwikkeling binnen het vervoer op de Moezel is de toename van het containervervoer dat 12,7% bedroeg en van 22.290 TEU in 2019 naar 25.521 in 2020 steeg.5 Ten opzichte van 2015, toen de TEU-cijfers voor de Moezel bij 16.896 TEU lagen, nam het containervervoer over de Moezel in slechts vijf jaar tijd met 51% toe. Bekijkt men het vrachtvervoer over de Moezel in het geheel, weegt deze toename van het containervervoer echter niet op tegen de daling van de traditionele vrachtsegmenten (steenkolen, ijzererts).
  •  
    

   AFBEELDING 5: VRACHTVERVOER BIJ DE VERSCHILLENDE MEETPUNTEN LANGS DE RIJN EN ZIJN ZIJRIVIEREN PER JAAR


   Bron: Waterwegen- en scheepvaartbeheerder van de Duitse Bondsstaat en de Moezelcommissie
    
    

  • Het aantal geladen schepen op de benedenloop van de Rijn, het drukste gedeelte van de Rijn qua vrachtvervoer, bedroeg in 2020 100.000 schepen. Dit komt neer op een daling van 3,5% ten opzichte van 2019. De gemiddelde vracht die door een schip werd vervoerd bij het passeren van de Duits-Nederlandse grens bedroeg in 2020 1300 ton per geladen schip, vergeleken met 1362 ton in 2019.

   
  Vervoer over de Rijn per goederensegment

  • Een belangrijke trend per goederensegment in de binnenvaart op de Rijn betreft het uitfaseren van steenkolen in de energiesector en het daarmee samenhangende inzakken van de vraag naar kolenvervoer. Deze daling zette zich voort in 2020. Van de over de Rijn vervoerde hoeveelheden kolen die uit het buitenland geïmporteerd worden, wordt ongeveer de helft in de energiesector gebruikt. De andere helft van de geïmporteerde steenkolen is voor de productie van staal bestemd. Wanneer men deze voor de staalproductie bestemde steenkolen afzonderlijk bekijkt, valt op dat alle goederensegmenten die verband houden met de staalnijverheid samen goed zijn voor circa 25% van het goederenvervoer over de Rijn.
  • Na de groeivertraging van de wereldhandel die in 2017 begon en het laagwaterjaar 2018 kreeg het staalgerelateerde vervoer het daarna ook nog zwaar te verduren door factoren die een negatieve invloed hadden op het macro-economische klimaat. Door de coronacrisis in 2020 werden er aanzienlijk minder auto’s gebouwd en ook minder staal geproduceerd, wat leidde tot een significante daling van de vraag naar vervoer van dit soort goederen. Samen met de energietransitie verklaart dit waarom het vervoer van de segmenten steenkool (-23,8%), ijzererts (-14,2%) en metalen (-14,6%) over de Rijn het sterkst daalde.
  • Het enige segment dat een positief resultaat vertoonde, was het segment agribulk en levensmiddelen (+10,7%) dat nauw samenhangt met de oogstresultaten. Het vervoer van deze producten steeg dan ook dankzij een beter oogstjaar voor graan in Europa. De hoeveelheid in containers vervoerde goederen (nettogewicht) bedroeg 15,0 miljoen ton en lag dus bijna op hetzelfde niveau als in 2019 (15,2 miljoen ton). Uitgedrukt in TEU lag dit cijfer in 2020 bij 1,967 miljoen TEU ten opzichte van 2,041 miljoen ton in 2019 (-3,6%).
  •  

   AFBEELDINGEN 6 EN 7: HOEVEELHEID OVER DE TRADITIONELE RIJN VERVOERDE GOEDEREN PER TYPE GOEDEREN (IN MILJOEN TON) *   Bron: analyse van de CCR aan de hand van gegevens van Destatis
   * Voor containers nettogewicht

    
    

   TABEL 2: HOEVEELHEID OVER DE TRADITIONELE RIJN VERVOERDE GOEDEREN IN TOTAAL EN PER BELANGRIJKSTE GOEDERENSEGMENT (IN MILJOEN TON) EN VERANDERINGSPERCENTAGE 2020/2019

   Goederensegment201920202020/2019 in %
   Traditionele Rijn in totaal174,1160,0-8,4
   Aardolieproducten30,027,6-8,0
   Zand, stenen, grind28,626,2-8,4
   Chemicaliën20,119,3-3,7
   IJzererts21,618,5-14,2
   Agribulk, levensmiddelen15,717,410,7
   Kolen22,417,1-23,8
   Goederen in containers15,215,0-1,4
   Metalen9,38,0-14,6

   Bron: analyse van de CCR aan de hand van gegevens van Destatis
    
    

  DONAUBEKKEN
   
  Vervoersvolume en vervoersprestatie op de Donau

  • Het goederenvervoer over het hele bevaarbare deel van de Donau tussen Kelheim (Duitsland) en de Zwarte Zee ligt tussen de 36 en 40 miljoen ton per jaar.6 De vervoersprestatie op de Donau (Donaustaten van de EU plus Servië) bedroeg in 2020 25,8 miljoen TKM, oftewel 1,4% minder dan in 2019.
  •  

   AFBEELDING 8: VERVOERSPRESTATIE VOOR OVER DE DONAU VERVOERDE GOEDEREN (IN MILJOEN TKM)*


   Bronnen: Eurostat [IWW_GO_ATYGO] en OESO (Servië)
   * Vervoersprestatie van de binnenvaart in alle EU-Donaustaten plus Servië

   
   
  Het vervoer over de Donau bij bepaalde meetpunten

  • Het systeem voor de inzameling en verwerking van de statistische gegevens over het vrachtvervoer over de Donau bij bepaalde meetpunten is vergelijkbaar met het systeem dat in het Rijnstroomgebied wordt gehanteerd. De vaarwegbeheerders verzamelen gegevens bij bepaalde grensposten of meetpunten die in de onderstaande tabel voor de Donau worden aangegeven.
  •  

   TABEL 3: MEETPUNTEN VOOR HET VRACHTVERVOER OP DE DONAU EN VERANDERINGSPERCENTAGE 2020/2019

   Gedeelte van de DonauMeetpunt Naam van het meetpuntVervoersvolume in 2020 in mln. tonVeranderingspercentage 2020/2019
   Boven-DonauGrens Duitsland/OostenrijkSluis bij Jochenstein2,3-30,0%
   Boven-DonauGrens Slowakije/HongarijeSluis bij Gabčíkovo5,0-14,2%
   Midden-DonauGrens Hongarije/Kroatië/ServiëMohács6,1+9,5%

   Bron: Marktobservatierapport van de Donaucommissie
    
    

  • Op de Donau, en met name op de Beneden- en Midden-Donau, komt een veel groter aandeel van het vervoer voor rekening van duwstellen dan op de Rijn. Voor de Midden-Donau lag het aandeel van met duwstellen vervoerde goederen in het totale goederenvervoer in 2020 bij 75,7% ten opzichte van 79,5% in 2019 en 78,7% in 2018.
  • Naast de meetpunten langs de Donau worden ook jaarlijkse cijfers gegeven voor het Donau-Zwarte Zeekanaal. Dit kanaal loopt van Cernavodă, aan de Donau, naar Constanţa (zuidelijke arm) en naar Năvodari (noordelijke arm), aan de Zwarte Zee. In 2020 was het vervoersvolume op dit kanaal goed voor 16,5 miljoen ton (wat neerkomt op een daling van slechts 1,4% in vergelijking met 2019).
  •  

   AFBEELDING 9: VRACHTVERVOER BIJ DE VERSCHILLENDE MEETPUNTEN LANGS DE DONAU EN OVER HET DONAU-ZWARTE ZEEKANAAL PER JAAR (IN MILJOEN TON)


   Bron: Donaucommissie, verschillende jaarlijkse marktobservatierapporten
    
    

  • Het Sulinakanaal is een andere aangelegde waterweg in Roemenië. Het vormt een verbinding tussen de Donau en de Zwarte Zee. Op het Sulinakanaal nemen zeeschepen het leeuwendeel van het vrachtvervoer voor hun rekening. In 2020 bedroeg de hoeveelheid goederen die over dit kanaal werd vervoerd 4,55 miljoen ton.
  •  

   TABEL 4: VRACHTVERVOER OVER HET SULINAKANAAL PER RICHTING IN MILJOEN TON

   Richting / Jaar 2014201520162017201820192020
   Donau → Zwarte Zee3,243,263,253,613,674,332,87
   Zwarte Zee → Donau0,420,580,510,700,771,161,67
   Totaal vervoer3,673,853,764,314,445,494,55

   Bron: marktobservatierapport van de Donaucommissie
    
    

  • Het totale binnenvaartvervoer in de Roemeense havens bedroeg in 2020 27,307 miljoen ton (-4,1% ten opzichte van 2019). Dit cijfer omvat de door de binnenvaart vervoerde hoeveelheden goederen die in de haven van Constanţa werden overgeslagen, wat neerkomt op 14,5 miljoen ton.

   
   
  Vervoer over de Donau per goederensegment

  • De vervoersvolumes van ijzerertsen, metalen, metaalproducten en cokeskolen zijn samen goed voor 45-55% van alle over de Donau vervoerde goederen.7 Zowel het vervoer van ijzererts als metalen vertoonde al tussen 2014 en 2019 op de Donau een stijgende lijn ondanks de lage waterstanden en de macro-economische hindernissen. De redenen voor deze stijging waren het algemene gunstige macro-economische klimaat in veel Donaulanden en met name de groei van de staalproductie in de meeste van deze landen tussen 2014 en 2019.8
  • In 2020 liep de vraag naar grondstoffen voor de metaalverwerkende industrie en voor metaalproducten echter terug. Hierdoor kwamen de activiteiten in dit marktsegment tijdelijk stil te liggen. Andere belangrijke factoren voor deze daling waren de verlaging van de invoerquota op metalen naar de EU en de herverdeling van de toeleveringsstromen als gevolg van de invoering van nieuwe douanerechten in de internationale handel. Pas eind 2020 lieten de indicatoren voor het staalvervoer door de binnenvaart op de Donau een stabiel beeld zien.
  • Het segment landbouwproducten zorgde voor stabiliteit in het binnenvaartvervoer op de Donau: grote hoeveelheden graan werden vervoerd vanuit de havens aan de middenloop van de Donau naar de havens in het mondingsgebied van de Donau (Constanţa). Over het hele jaar genomen is het transport van aardolieproducten en producten afkomstig van chemische fabrieken over de Donau vrij stabiel gebleven.
  •  

   AFBEELDING 10: OVER DE MIDDEN-DONAU VERVOERDE GOEDEREN (IN MILJOEN TON) *


   Bron: Marktobservatierapport van de Donaucommissie
   * Bij Mohács (Zuid-Hongarije – in het grensgebied met Kroatië en Servië)

    
    

  • Het gehele vervoer van ijzererts over de Boven- en Midden-Donau vindt stroomopwaarts plaats, terwijl granen, levensmiddelen en veevoeders alleen stroomafwaarts worden vervoerd. Het eerstgenoemde, het vervoer van ijzerertsen, hangt samen met de staalindustrie in Oostenrijk, Hongarije en Servië, die grote hoeveelheden grondstoffen nodig heeft. Het tweede, het vervoer van levensmiddelen en veevoeders, kan worden verklaard door de uitvoer van landbouwproducten. Deze producten worden stroomafwaarts vervoerd van Kroatië, Hongarije en Servië naar het gebied aan de benedenloop van de Donau en de zeehavens.
  •  
    

  CONTAINERVERVOER PER LAND IN EUROPA
   
  Geografische structuur

  • Van de totale binnenvaartvervoersprestatie voor containers (TKM) in Europa vindt 99,99% plaats in de zes Rijnoeverstaten (Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Luxemburg). Op de Donau is containervervoer nog steeds zeer marginaal.
  •  

  Gehele EU

  • In de hele EU-27 werden in 2020 door de binnenvaart 6,8 miljoen TEU vervoerd en 56,5 mln. ton goederen in containers. Dit komt neer op een stijging van 2% (gebaseerd op TEU) ten opzichte van 2019 en een daling van 3% (uitgedrukt in ton).
  • Met 56,5 miljoen ton goederen was het containervervoer goed voor 11,3% van het totale binnenvaartvervoer in de EU. Het containervervoer volgt een opwaartse trend, zoals uit de volgende cijfers voor dit segment blijkt: 9,0% (2015), 9,9% (2018), 10,4% (2019), 11,3% (2020).
  •  

  Rijnoeverstaten

  • Kijkt men naar de afzonderlijke landen, dan kan worden vastgesteld dat, uitgedrukt in TEU, het containervervoer in Nederland met 1% is gestegen en in Frankrijk met 6%, terwijl dit cijfer voor België en Duitsland met respectievelijk 1% en 4% terugliep.
  • In Nederland werd in 2020 48,6 miljoen ton goederen in containers vervoerd (dit staat gelijk aan 13,9% van het totale vervoer door de binnenvaart in Nederland). In België bedroeg dit 19,9 mln. ton (12,7% van het totale binnenvaartvervoer in België), 19,6 mln. ton in Duitsland (oftewel 10,4%) en 3,0 mln. ton in Frankrijk (5,4% van het totale binnenvaartvervoer in Frankrijk).
  • Luxemburg is het land waar het containervervoer vanaf 2014 een hoge vlucht heeft genomen, omdat er steeds meer containers over de Moezel worden vervoerd. Op het gedeelte van de Moezel dat in Luxemburg gelegen is, werden in 2020 17.436 TEU vervoerd en 0,180 miljoen ton goederen in containers. Dit is weer een forse toename in vergelijking met 2019 (+51% voor TEU en +43% in ton). Deze cijfers zijn bijzonder relevant gezien het feit dat er vóór 2014 in Luxemburg nauwelijks sprake was van enig containervervoer.
  •  

   AFBEELDING 11: CONTAINERVERVOER PER LAND IN EUROPA (IN MILJOEN TEU)*


   Bron: Eurostat [iww_go_actygo]
   * De cijfers voor de landen kunnen niet worden opgeteld. Dan zouden er namelijk containers dubbel worden geteld. Bij de berekening van de totale waarde voor de EU-27 is rekening gehouden met het grensoverschrijdend vervoer van containers.

    

   AFBEELDING 12: VERVOERSSTROMEN (TEU) VOOR CONTAINERS VANUIT REGIO’S VAN LADING IN NEDERLAND NAAR REGIO’S VAN LOSSING (NUTS 2)


   Bron: analyse van de CCR aan de hand van gegevens van het CBS
    
    

BINNENVAART EN ANDERE VERVOERSMODI

  AFBEELDING 13: AANDEEL IN DE MODAL SPLIT VAN DE VERVOERSWIJZEN OVER LAND IN DE EU-27 (IN %) 2009-2019


  Bron: Eurostat [tran_hv_frmod]
   

 • Voor de drie vervoerswijzen over land is het aandeel in de modal split in de afgelopen tien jaar min of meer gelijk gebleven. Het aandeel van de binnenvaart op het niveau van de EU-27 in de modal split lag in 2019 bij 6,1% en loopt dus ver achter op het wegvervoer (76,3%) en het vervoer per spoor (17,6%). Het aandeel in de modal split van de binnenvaart bleef dus in die periode op een vergelijkbaar niveau, terwijl het aandeel van het wegvervoer toenam ten koste van het spoorvervoer. Aangezien veel landen van de EU geen binnenwateren hebben, dient het totale aandeel van de modal split door de binnenvaart op EU-niveau niet te worden gebruikt als prestatie-indicator voor het succes van de binnenvaart in de EU. Beter geschikt als graadmeter voor de resultaten van de binnenvaart in de vervoersmarkt is de evolutie van het aandeel van de binnenvaart in de modal split in landen die een voldoende dicht netwerk van vaarwegen hebben, zoals Nederland, België of Duitsland, of waar de binnenvaart vanouds een grote rol speelt in het vervoer van goederen, zoals bijvoorbeeld in veel Donaulanden.
 •  
   

  AFBEELDINGEN 14 EN 15: EVOLUTIE VAN HET AANDEEL IN DE MODAL SPLIT DOOR DE BINNENVAART VOOR DE RIJNOEVERSTATEN EN DE DONAULANDEN (IN %, OP BASIS VAN TONKILOMETER)*  Bron: Eurostat [tran_hv_frmod]
  * Aandeel van de vervoersprestatie van de binnenvaart in de totale vervoersprestatie (binnenvaart + weg + spoor). Voor België zijn de cijfers voor 2018 een schatting.

   
   

 • Als men naar het aandeel binnenvaart in de modal split van het goederenvervoer kijkt, ziet men uiteenlopende trends in de EU-landen. In Nederland is het aandeel in de modal split tussen 2009 en 2012 gestegen naar 47,2%. Dit aandeel nam in de daaropvolgende jaren af en kwam in 2019 op 42,7% te liggen. Deze neergaande trend heeft deels te maken met de laagwaterperiodes in 2015, 2017 en 2018 en ook met het feit dat het vervoer van steenkolen sinds 2015 sterk is teruggelopen. Een dergelijke neerwaartse trend is ook goed zichtbaar wanneer men kijkt naar België en Duitsland. In Luxemburg is het aandeel in de modal split door de binnenvaart de afgelopen jaren gestegen. Voor de landen in het stroomgebied van de Donau laten zowel Roemenië als Bulgarije een hoog aandeel in de modal split zien. In 2019 bedroeg dit intermodale aandeel van de binnenvaart respectievelijk 28,1% en 31,8%. Voor Bulgarije was het de eerste keer sinds 2012 dat het aandeel van de binnenvaart in de modal split hoger lag dan 30%, wat neerkomt op een forse stijging van 7,3 procentpunten ten opzichte van 2018.