• Infrastructuur is voor betrouwbaar binnenvaartvervoer onontbeerlijk. Voor de Rijn- en Donaulanden worden er jaargegevens verstrekt over het onderhoud aan en investeringen in infrastructuur.
 
• De gegevens zijn niet volledig vanwege verschillen in de methodologie voor de gegevensvergaring.
 
• Met de data die verstrekt worden, kan een analyse voor elk afzonderlijk land worden gemaakt, maar een vergelijking tussen de trends in de uitgaven voor onderhoud en investeringen tussen de verschillende landen is niet mogelijk. Er kunnen immers grote verschillen zijn in de uitgaven van landen voor onderhoud als gevolg van de lengte en de aard van de vaarweg, alsook het aantal bouwwerken in deze vaarweg.

 

INLEIDING

 • Om het hele jaar door de bevaarbaarheid te verzekeren, moet de toestand van het binnenvaartnetwerk de gebruikers in staat stellen de vaarwegen op een efficiënte, betrouwbare en veilige manier te benutten, door te zorgen voor minimumvaarwegdieptes en minimumniveaus van dienstverlening (Good Navigation Status). Hiervoor moet infrastructuur voor de binnenvaart worden aangelegd, onderhouden en gemoderniseerd door middel van investeringen in het kader van een samenhangende corridorvisie. Er moet hierbij ook rekening worden gehouden met de toegenomen behoefte aan snel, betrouwbaar en naadloos op elkaar afgestemd goederen- en personenverkeer van hoge kwaliteit. In dit verband is het monitoren van de nationale investeringen in de binnenvaartinfrastructuur van fundamenteel belang.
 • Onderhoud, herstel en nieuwbouw zijn de bepalende factoren om de prestaties en betrouwbaarheid van de binnenvaart te verbeteren. Als er financiële steunmaatregelen zijn om onderhouds-, sanerings- en moderniseringswerkzaamheden te kunnen uitvoeren, hebben deze een positief effect op de infrastructuur. Daarbij mag niet worden vergeten dat dit projecten op lange termijn betreft die onderdeel zijn van een levenscyclusbenadering van de investering.12
 • De uitgaven voor de infrastructuur kunnen in twee hoofdcategorieën worden gesplitst: investerings- en onderhoudsuitgaven.
 • De onderhoudsuitgaven zijn gericht op de reeds bestaande infrastructuur en de instandhouding daarvan. De uitgaven voor het onderhoud, zoals die voor baggerwerkzaamheden om de gewaarborgde vaarwegdiepte te behouden, komen echter op dit moment niet in aanmerking voor medefinanciering van de EU in het kader van de ‘Connecting Europe Facility II’ (CEF II). Tegenwoordig is het aan de lidstaten om hun netwerk van binnenwateren, het kern- en het uitgebreide netwerk, te onderhouden, hetgeen van fundamenteel belang is voor de ontwikkeling van de sector. Wel moet worden opgemerkt dat de onderhoudsuitgaven van land tot land sterk kunnen verschillen, naargelang:
  – de lengte van de bevaarbare waterweg,
  – de aard daarvan (vrijstromend of niet) en
  – het aantal bouwwerken aan deze waterweg (sluizen en stuwdammen vormen over het algemeen de belangrijkste uitgavenposten).
 • De investeringsuitgaven omvatten uitgaven voor nieuwe projecten zoals de uitbreiding of modernisering van waterwegen. Deze investeringen komen ook in aanmerking voor medefinanciering op EU-niveau, bijvoorbeeld via het programma CEF II. Op juridisch vlak moet over een investering een milieueffectrapport worden opgesteld, terwijl uitgaven voor het onderhoud normaliter niet aan dergelijke wettelijke voorschriften worden onderworpen.
 • De investeringen in haveninfrastructuur behoren niet tot de onderwerpen van dit hoofdstuk.

 

PROBLEMEN MET HET VERGAREN VAN GEGEVENS OVER DE UITGAVEN VOOR INFRASTRUCTUUR

 • Men zou de gegevens van de landen met elkaar kunnen vergelijken, maar er zijn een aantal belangrijke haken en ogen. Om goed gefundeerde conclusies te kunnen trekken, moeten deze probleempunten eerst nader worden toegelicht. Tekortkomingen in de gegevens ontstaan omdat niet altijd dezelfde methoden voor het verzamelen van de gegevens en dezelfde definities worden gebruikt. Ook zijn er verschillen met betrekking tot de soorten waterwegen die in de landen in kwestie te vinden zijn. Zo moet in landen waarvan een groot deel van de rivieren vrijstromend is veel meer onderhoud worden uitgevoerd dan in landen waar dit aandeel kleiner is.
 • Wat de verschillen- in de methoden betreft, kan in het ene land de uitrusting voor het onderhoud van de infrastructuur wel en in het andere niet onder de onderhoudsuitgaven voor de infrastructuur vallen. Dit verklaart wellicht ook ten dele waarom er soms verschillen bestaan tussen de gegevensbronnen onderling. Als gevolg van deze verschillende methoden en de verschillende soorten waterwegen is het beter om de trend voor elk land toe te lichten. Bovendien kunnen de uitgaven voor investeringen en onderhoud niet altijd van elkaar onderscheiden worden.
 • Een andere belangrijke reden heeft te maken met de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van gegevens. Zo is in Kroatië het instituut voor hydrologie verantwoordelijk voor het vergaren van gegevens, terwijl het in de meeste Rijn- en Donaulanden de vaarwegbeheerders zijn die dit doen.
 • Last but not least is het van belang om te vermelden dat, afhankelijk van de CEMT13-klasse van de binnenwaterweg, de autoriteit die verantwoordelijk is voor het beheer van de investeringen in de infrastructuur kan verschillen en bijvoorbeeld hetzij de nationale autoriteit of de regionale autoriteit kan zijn. De infrastructuuruitgaven voor de binnenwateren die onder de verantwoordelijkheid van de regionale autoriteiten vallen – meestal regionale vaarwegen van CEMT-klasse III of lager – zijn dus wellicht niet meegenomen in de gegevens over de nationale uitgaven voor de infrastructuur. Voor de landen met meerdere regionale bevaarbare waterwegen van CEMT-klasse III of lager is het waarschijnlijk dat het in dit hoofdstuk vermelde totaal van de uitgaven voor de infrastructuur onderschat wordt. Dit geldt met name voor Nederland en Polen.

 

OVERZICHT PER LAND

 

  RIJNOEVERSTATEN

  • Voor de Rijnoeverstaten zijn de relevante gegevens over de uitgaven voor het onderhoud van en de investeringen voor de infrastructuur verstrekt door het ‘International Transport Forum’ (ITF).14 Als gevolg van de hierboven beschreven tekortkomingen zal er geen vergelijking worden gemaakt tussen de landen. De gegevens laten wel toe een trendanalyse per land te maken op basis van de twee aangegeven indicatorvariabelen. Er wordt op gewezen dat er bij het ITF geen gegevens beschikbaar zijn over Nederland, Zwitserland en de uitgaven voor het onderhoud van de infrastructuur in Duitsland.
  • De ITF-databanken bevatten gegevens over de infrastructuur zowel aan land als aan waterwegen. Deze gegevens zijn namelijk gebaseerd op de OESO-definitie van infrastructuur voor de binnenvaart (en de daaraan verbonden kosten), die zowel constructies aan land als op of in het water omvat: “Infrastructuur omvat bouwwerken aan land, vaargeulen en permanente bouwwerken, gebouwen, schutsluizen, afmeervoorzieningen, tolposten, alsook de vast ingebouwde of aangesloten voorzieningen, installaties en alle bijkomende aansluitingen (signalering, telecommunicatie, enz.) in tegenstelling tot binnenvaartschepen”.15
  • Wat de uitgaven voor het onderhoud van de infrastructuur in Duitsland betreft, maken de nationale gegevens over de uitgaven voor het onderhoud van het vervoer over water meestal geen onderscheid tussen binnenwaterwegen en waterwegen over zee, waardoor een analyse nagenoeg onmogelijk wordt.
  • De gegevens over de uitgaven voor de transportinfrastructuur en het onderhoud daarvan in Nederland zijn gebaseerd op het mobiliteitsfonds.16 Dit fonds is in Nederland een onderdeel van de Rijksbegroting en omvat naast spoorwegen, wegennet en hoofdvaarwegennet nog drie17 andere categorieën. Sinds 2017 neemt het totale vermogen van het mobiliteitsfonds toe. De waarde van het fonds bedroeg in 2022 14,4 miljard euro, waarvan 1,3 miljard euro bestemd was voor binnenvaartinfrastructuur. Voor de kleinere waterwegen in de provincies zijn de regionale autoriteiten verantwoordelijk voor de toewijzing van de begrotingsmiddelen. Daarom zijn deze uitgaven niet opgenomen in deze cijfers en liggen de uitgaven voor de infrastructuur in Nederland hoger dan 1,3 miljard euro.
  •  

   TABEL 1: ONDERHOUDSUITGAVEN VOOR BINNENVAARTINFRASTRUCTUUR IN MILJOEN EURO (CIJFERS VAN HET ITF)

   Land/Jaar201020112012201320142015201620172018201920202021
   België65,058,071,066,027,082,0103,087,560,061,055,094,0
   Frankrijk60,061,061,061,060,059,859,662,259,859,260,159,1
   Duitslandn.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.a
   Luxemburg0,30,20,30,20,20,10,20,20,20,30,1n.a
   Nederland544,0343,00n.an.an.an.an.an.an.an.an.an.a
   Zwitserlandn.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.a

   Bron: ITF (n.a. – gegevens niet beschikbaar)
    

   TABEL 2: INVESTERINGEN IN BINNENVAARTINFRASTRUCTUUR IN MILJOEN EURO (CIJFERS VAN HET ITF)

   Land/Jaar201020112012201320142015201620172018201920202021
   België154,0152,0152,0167,0103,0291,0225,0237,5197,0197,0249,0562,0
   Frankrijk253,2264,3236,0224,4180,0164,1192,335,1226,3163,0306,6349,5
   Duitsland1.100,01.070,0780,0740,0780,0730,0780,0720,0760,01000,01220,01090,0
   Luxemburg1,01,30,70,10,30.00,100,10,10,1n.a
   Nederland252,0263,00n.an.an.an.an.an.an.an.an.an.a
   Zwitserlandn.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.an.a

   Bron: ITF
    

  DONAULANDEN

  • Voor de Donaulanden kunnen de relevante gegevens over de onderhouds- en investeringsuitgaven voor de infrastructuur in het algemeen wel verkregen worden bij het ITF.
  •  

   TABEL 3: ONDERHOUDSUITGAVEN VOOR BINNENVAARTINFRASTRUCTUUR IN MILJOEN EURO (CIJFERS VAN HET ITF)

   Land/Jaar201020112012201320142015201620172018201920202021
   Oostenrijkn.a11,012,017,019,014,012,013,012,013,113,414,0
   Servië13,323,017,616,517,329,828,732,935,343,332,630,5
   Slowakije2,02,03,04,09,03,70,37,11,8n.a22,02,0
   Republiek Moldavië0,0n.an.an.an.a0,10,10,10,1n.an.an.a
   Hongarije3,21,60,80,81,31,42,72,22,12,22,01,8
   Bulgarije1,01,51,01,01,01,01,31,43,43,63,63,1
   Kroatië0,70,81,21.2n.an.an.an.an.an.an.an.a
   Tsjechische Republiek1,51,82,94,64,57,56,26,57,512,25,33,9

   Bron: ITF
    

   TABEL 4: INVESTERINGEN IN BINNENVAARTINFRASTRUCTUUR IN MILJOEN EURO (CIJFERS VAN HET ITF)

   Land/Jaar201020112012201320142015201620172018201920202021
   Oostenrijk11,02,03,011,010,02,02,03,03,04,53,74,3
   Servië21,225,824,715,517,722,340,734,345,949,147,250,6
   Slowakije3,01,01,01,00,00,10,11,11,5n.a1,10,0
   Republiek Moldavië0,00,70,20,10,10,10,10,10,1n.an.an.a
   Hongarije0,80,20,010,10,02010,30,21,10,93,11,1
   Bulgarije0,00,00,00,00,51,30,00,20,00,01,00,0
   Kroatië2,63,53,31,7n.an.an.an.an.an.an.an.a
   Tsjechische Republiek57,822,317,27,29,615,19,87,22,851,155,530,2
   Roemenië423,5519,0279,5268,1314,1505,9236,9105,1189,7n.an.an.a

   Bron: ITF
    

  • Naast de gegevens van het ITF zijn er ook meer gedetailleerde gegevens beschikbaar die afkomstig zijn van het FRMMP18 en alleen betrekking hebben op de infrastructuur op het water (geen infrastructuur aan land). Het rapport van het FRMMP beperkt zich tot de infrastructuur van de waterwegen en omvat gebieden zoals baggeractiviteiten, vaarwegmarkering en vaarwegonderzoek. De uitgaven voor infrastructuur aan de wal zoals ligplaatsen, jaagpaden, enz. zijn niet opgenomen in het rapport van het FRMMP. Verder worden er in het kader van het FRMMP geen investeringen in structurele infrastructuur vermeld, aangezien de focus alleen op onderhoudswerkzaamheden ligt. Er zijn dus verschillen tussen de gegevens van het ITF en de gegevens die afkomstig zijn van het FRMMP, met name omdat de methoden, toepassingsgebieden en definities van elkaar verschillen.
  • Voor Oostenrijk bijvoorbeeld wijken de in deze twee databanken vervatte waarden op de een of andere manier zeer sterk van elkaar af.
  • Dit voorbeeld bevestigt dat de gegevens met betrekking tot investeringsuitgaven met de nodige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Ook vraagt dit om verbetering van de procedure voor de gegevensverzameling over dergelijke investeringen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van op Europees niveau geharmoniseerde criteria voor de melding van deze investeringsuitgaven voor infrastructuur.
  • Voor 2021 waren er geen bijgewerkte FRMMP-cijfers beschikbaar. In de loop van 2023 wordt een nieuwe update van het FRMMP verwacht.
  •  

   TABEL 5: NATIONALE ACTIEPLANNEN IN DE DONAULANDEN – ONDERHOUDSUITGAVEN VOOR INFRASTRUCTUUR IN MILJOEN EURO

   Jaar 2017201820192020Verandering 2020/2019Verandering 2018/2017
   Land
   Oostenrijk4,55,24,64,8+4,8%-7,4%
   Bulgarije0,42,42,92,9+/-0%+21,1%
   Roemenië15,313,613,216,0+21,1%+17,9%
   Hongarijen.a0,90,2n.an.an.a
   Kroatië0,51,11,11,1+/-0%+/-0%
   Slowakije2,62,31,82,6+46,6%+12,7%
   Serviën.a0,44n.an.an.an.a

   Bron: FAIRway, Nationale actieplannen, mei 2021
   De ontbrekende waarden (n.a.) zijn niet gemeld door de landen.

    

  • Het verschil tussen vrijstromende en niet-vrijstromende riviergedeelten, zoals dat het geval is voor het stroomgebied van de Boven-Donau, kan verklaren waarom bepaalde uitgavenposten meer investeringen vereisen dan andere. Zo vormt de IJzeren Poort aan de Servisch-Roemeense grens de grens tussen het stroomafwaarts vrijstromende gedeelte van de Donau en het deel stroomopwaarts dat veel sluizen telt waarvoor aanzienlijke investeringen nodig zijn, terwijl een vrijstromende rivier meer onderhoud zou vergen.
  • De tabellen 6.1 en 6.2 bevatten harde cijfers over de investeringen in de binnenvaartinfrastructuur19 voor de periode van 2014 tot 2020 voor de Donaulanden. Ondanks de mogelijke verschillen tussen de in de databanken (ITF en FAIRway) opgeslagen gegevens over de infrastructuurinvesteringen, biedt de FAIRway-databank een meer gedetailleerde verdeling van de uitgaven over de verschillende sectoren, wat een completer beeld oplevert van het bedrag dat voor elk bestedingsgebied bestemd is.
  •  

   TABEL 6.1: NATIONALE ACTIEPLANNEN IN DE DONAULANDEN – INFRASTRUCTUURINVESTERINGEN IN DE BINNENWATERWEGEN 2014-2020

   LandOostenrijkBulgarije
   UitgavenpostConcrete cijfers investering 2014-2020 (in miljoen €)% mede-gefinancierd door de EUConcrete cijfers investering 2014-2020 (in miljoen €)% mede-gefinancierd door de EU
   Minimum-vaarwegparameters (breedte/diepte)n.a n.a10,62085,0
   Onderzoek van het rivierbed n.a n.a3,885,0
   Waterstandmetingen n.a n.a0,485,0
   Vaargeulmarkering 1,220,44,185,0
   Beschikbaarheid van sluizen/sluiskolken n.a n.an.an.a
   Informatie over gemeten en voorspelde waterstanden n.a n.a0,185,0
   Informatie over vaarwegdieptes n.a n.a0,385,0
   Informatie over markeringsplannen n.a n.a0,0n.a
   Meteorologische informatie n.a n.a0,0n.a
   Overige posten n.an.a 0,22185,0
   Totaal1,220,419,485,0

   LandRoemeniëHongarijeHungary
   UitgavenpostConcrete cijfers investering 2014-2020 (in miljoen €)% mede-gefinancierd door de EUConcrete cijfers investering 2014-2020 (in miljoen €)% mede-gefinancierd door de EU
   Minimum-vaarwegparameters (breedte/diepte)23,532,66,285,0
   Onderzoek van het rivierbed0,485,01,759,0
   Waterstandmetingen0,379,36,750,0
   Vaargeulmarkering3,885,08,785,0
   Beschikbaarheid van sluizen/sluiskolken0,285,0n.an.a
   Informatie over gemeten en voorspelde waterstanden0,285,00,0185,0
   Informatie over vaarwegdieptes0,485,00,0285,0
   Informatie over markeringsplannen0,185,00,385,0
   Meteorologische informatie0,456,10,850,0
   Overige posten0,154,40,685,0
   Totaal29,341,825,072,7

   Bron: FAIRway, Nationale actieplannen, mei 2021
    

   TABEL 6.2: NATIONALE ACTIEPLANNEN IN DE DONAULANDEN – INFRASTRUCTUURINVESTERINGEN IN DE BINNENWATERWEGEN 2014-2020

   LandKroatiëSlowakijeServië
   UitgavenpostConcrete cijfers investering 2014-2020 (in miljoen €)% mede-gefinancierd door de EUConcrete cijfers investering 2014-2020 (in miljoen €)% mede-gefinancierd door de EUConcrete cijfers investering 2014-2020 (in miljoen €)% mede-gefinancierd door de EU
   Minimum-vaarwegparameters (breedte/diepte)1,0n.an.an.an.an.a
   Onderzoek van het rivierbed0,485,00,685,0n.an.a
   Waterstandmetingen0,185,0n.an.an.an.a
   Vaargeulmarkering1,185,01,485,00,785,0
   Beschikbaarheid van sluizen/sluiskolkenn.an.an.an.an.an.a
   Informatie over gemeten en voorspelde waterstanden 0,285,0n.an.an.an.a
   Informatie over vaarwegdieptes0,10,00,020,0n.an.a
   Informatie over markeringsplannen n.an.an.an.an.an.a
   Meteorologische informatien.an.an.an.an.an.a
   Overige postenn.an.an.an.an.an.a
   Totaal2,853,42,084,10,785,0

   Bron: FAIRway, Nationale actieplannen, mei 2021
     

  OVERIGE LANDEN

   TABEL 7: ONDERHOUDSUITGAVEN VOOR BINNENVAARTINFRASTRUCTUUR IN MILJOEN EURO

   Land/Jaar201020112012201320142015201620172018201920202021
   Italië1,01,02,02,02,02,02,02,02,02,04,03,0
   Litouwen60,061,061,061,060,059,859,662,259,859,260,159,1
   Polen7,816,57,621,05,5n.an.an.an.a9,89,59,6

   Bron: ITF
    

   TABEL 8: INVESTERINGEN IN BINNENVAARTINFRASTRUCTUUR IN MILJOEN EURO

   Land/Jaar201020112012201320142015201620172018201920202021
   Italië42,036,052,0136,0358,0509,0436,0239,0246,079,099,0n.a
   Litouwen1,02,00,01,03,01,00,00,00,00,07,010,0
   Polen24,829,10,2n.a61,0n.an.an.an.a56,039,264,5

   Bron: ITF